Både klimaudfordringen og Coronakrisen kalder på ambitiøse investeringer i grøn omstilling – i nye bæredygtige job. 

En ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for FH viser, at de samlede merinvesteringer, der skal til for at opfylde 2030-målet, vil skabe over 200.000 ekstra årsværk frem mod 2030.

Nogle hævder, at coronakrisen betyder, at vi ikke har råd til investeringer i grøn omstilling. Men det er helt forkert – vi skal netop investere os ud af krisen.

Lizette Risgaard

Det svarer i gennemsnit til 20.000 flere job i alle årene fra 2021 til 2030. Eller ca. fire gange så stor en beskæftigelse, som Femern-forbindelsen, der bliver Danmarks hidtil største anlægsprojekt, forventes at skabe ifølge en tidligere analyse fra Copenhagen Economics.

Energiø kan skabe yderligere 150.000 årsværk

”Nogle hævder, at coronakrisen betyder, at vi ikke har råd til investeringer i grøn omstilling. Men det er helt forkert – vi skal netop investere os ud af krisen. Og når det kommer til klima, skal vi genskabe et Danmark, der er endnu grønnere end det, vi kendte før coronaen” udtaler FH’s formand, Lizette Risgaard.

Det kan ifølge analysen skabe yderligere 150.000 årsværk, hvis man går endnu videre og realiserer ambitiøse planer om at etablere en såkaldt ’energiø’. Den skal samle og videredistribuere vindenergi fra havvindmølleparker til andre lande.

Jo tidligere investeringerne foretages, jo før opnås beskæftigelseseffekten. En større del af de mange årsværk kan skabes allerede i starten af 2020’erne. Fx ved at fremskynde udbygning af energiproduktion og infrastruktur samt energirenovering som foreslået i FH’s genopretningsplan

Lønmodtagernes kompetencer er afgørende for grøn omstilling 

I analysen tages der udgangspunkt i, at der frem mod 2030 skal ske markante investeringer, bl.a. i udbygning af havvind, biogasanlæg og varmepumper.

Lønmodtagernes kompetencer bliver afgørende for at komme i mål med både 2030-målet om 70 pct. reduktion fra 1990-niveau og 2050-målet om klimaneutralitet. 

Det er helt afgørende, at vi allerede nu uddanner dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden.

Lizette Risgaard

”Det er helt afgørende, at vi allerede nu uddanner dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden. Dygtige medarbejdere kommer ikke ud af det blå. De skal uddannes og opkvalificeres, så de er parate til de titusindvis af nye job, der kommer”, siger Lizette Risgaard.

De mange årsværk, der skabes, fordeler sig primært inden for industri, service samt bygge og anlæg.

Grøn omstilling: Beskæftigelseseffekten kan være endnu større 

Analysens resultat på 200.000 ekstra årsværk er et underkantskøn. For det første indgår kun årsværk som følge af etableringer, ikke den efterfølgende permanente beskæftigelse i fx at drifte de etaberede havvindmølleparker og biogasanlæg.

For det andet indgår effekterne af grønne offentlige indkøb og udbud fx ikke, fordi det ikke umiddelbart har været muligt at beregne et skøn for beskæftigelsen.

Da analysen fokuserer på ’merinvesteringer’ og ikke ’samlede investeringer’, viser den kun, hvor mange ekstra årsværk, der skabes sammenlignet med et scenarie uden de grønne investeringer.

Der er tale om ekstra 200.000 årsværk, med tryk på ekstra

Lizette Risgaard

Hver gang der installeres en varmepumpe i stedet for et oliefyr, skal der produceres en hel varmepumpe mere og et helt oliefyr mindre. Men analysen ser kun på forskellen mellem oliefyret og varmepumpen.

”Vi ønsker et Danmark, der både har høje klimaambitioner og høj beskæftigelse. Det vil skabe et forkert billede, hvis man bare tæller nye job uden samtidig at tage højde for, at andre job kan forsvinde.

Derfor har vi analyseret merinvesteringerne. Der er tale om ekstra 200.000 årsværk, med tryk på ekstra”, siger Lizette Risgaard.

Analyser som denne, der skønner over beskæftigelseseffekter ti år frem i tiden, vil altid være behæftet med betydelig usikkerhed. Men at beskæftigelseseffekterne er positive og væsentlige står klart.

Grøn omstilling skal ikke kun være grøn – den skal også være retfærdig

For FH er det vigtigt, at Danmark bliver ved med at være et foregangsland på klimaområdet, at omstillingen skaber flere gode job, og at omstillingen ikke øger uligheden. Samtidig skal en kommende klimahandlingsplan lægge vægt på kollektive løsninger og have de internationale dimensioner for øje. 

”Det vil hverken gavne klimaet eller dansk beskæftigelse, hvis dansk produktion flytter til lande, hvor klimabelastningen er større.

Vores fokus bør være på at udvikle og eksportere løsninger, der også kan bruges i andre lande. Til gavn for den globale klimaindsats og dansk økonomi” påpeger Lizette Risgaard.

Coronakrisen kan komplicere omstillingen på nogle områder. Men krisen betyder også, og at der er kommet andre værktøjer i værktøjskassen end for blot få måneder siden. Fx er der nu et større behov for at foretage investeringer, der øger beskæftigelsen. 

FH er i disse uger ved at lægge sidste hånd på sit bud på en samlet klimahandlingsplan, hvori beregninger af beskæftigelseseffekterne indgår.

Analyse: Beskæftigelseseffekter af grøn omstilling
Læs også: Mere om klima på fho.dk