EU’s persondataforordning og databeskyttelsesloven udgør tilsammen den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen som har direkte virkning i alle EU’s medlemslande, stiller større krav til behandlingen og opbevaringen af personoplysninger end tidligere, med henblik på at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger.

FH kæmper for ordnede forhold for medlemmerne i vores medlemsforbund.

Det er derfor en meget vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det gælder bl.a. tilmelding til FIU-kurser, håndtering af sager i det arbejdsretlige system, hvis du ansøger om en stilling hos os, eller hvis du tilmelder dig vore nyhedsbreve.

Nedenfor kan du læse nærmere om vores privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik omhandler FH’s behandling af personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom formålet og behandlingsgrundlaget er beskrevet.

Endvidere omhandler privatlivspolitikken en beskrivelse af de tilfælde hvor personoplysninger bliver videregivet til en tredjepart, samt hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

1 – DATAANSVARLIG

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

2 – KONTAKTOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København
E-mail: persondata@fho.dk
Tlf.nr.: 35 24 60 53
Mobil: 53 64 55 08

3 – BEHANDLING

Beskrivelse af behandlingenFormålKategorier af personoplysningerKilderBehandlingsgrundlagModtagereOpbevaring
FIUSYS (Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem). Der tilbydes uddannelse for tillidsvalgte og fagligt aktive i fagbevægelsen.Dine oplysninger videregives fra forbundene til FH i forbindelse med varetagelse af kursusadministration. For at kunne supportere og administrere FIU- systemet, er det nødvendigt, at der overføres personoplysninger om dig, når du skal deltage på et kursus som FIU administrerer. For at kunne forbedre brugeroplevelsen på FIU’s hjemmeside, indsamles oplysninger ved brug af hjemmesiden. Se nærmere i vores cookie-politik for fiu.dk.Udover almindelige personoplysninger som; navn, adresse, arbejdsgiver, arbejdsplads, uddannelse, stillingsbetegnelse, kontingenttype og tillidshverv, behandles der også følsomme oplysninger, herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der kan være tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med din deltagelse på et kursus, hvorfor der fra nogle forbund videregives flere personoplysninger end de nævnte. For at sikre en entydig identifikation i systemet, behandles der desuden cpr-nr.FH modtager personoplysninger fra fagforbundene og direkte fra dig, når du anvender tilmeldingssiden til FIU-kurser og mitfiu.Ovenstående oplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og behandles i FIUSYS i medfør af samme grundlag.I FH benyttes eksterne systemleverandører og samarbejdspartnere, som leverer systemer, support, drift og som i kraft heraf vil have adgang til personoplysninger. Der er indgået databehandleraftaler med disse.Vi opbevarer oplysninger, så længe det er nødvendigt til de nævnte formål. Dine oplysninger vil blive opbevaret indtil du melder dig ud af dit forbund. Oplysninger der vedrører regnskabsmateriale slettes efter 5 år plus indeværende år jf. bogføringsloven. 
Håndtering af sager i det arbejdsretlige systemDet forbund du er medlem af kan anmode FH’s juridiske afdeling om at yde assistance i forbindelse med eventuelle faglige sager hvor du måtte være involveret.I forbindelse med førelse af faglige sager, vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet følsomme oplysninger. Typer af personoplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, navn, arbejdsgiver, cpr.nr., lønforhold, ansættelsespapirer, billede og helbredsoplysninger.FH modtager personoplysninger fra fagforbundene.De nævnte personoplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i Databeskyttelseslovens § 12.Oplysninger vil blive videregivet til relevante parter; herunder arbejdsretten, faglig voldgift, tvistløsningsnævn og dommere.Det er muligt at en sag genoptages og derfor kan dine oplysninger blive opbevaret ud fra en konkret vurdering og med hjemmel i forældelseslovens kapitel III.  
Behandling af sager i udvalg og nævn.FH er repræsenteret i forskellige faglige udvalg og nævn som beskikkede medlemmer. Det kan bl.a. være  arbejdsmiljøklagenævnet, ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg og erhvervssygdomsudvalget.I forbindelse med behandling af disse sager, vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet følsomme oplysninger; herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Typer af personoplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, navn, arbejdsgiver, cpr.nr., lønforhold, ansættelsespapirer, billede og helbredsoplysninger.FH modtager personoplysningerne fra offentlige myndigheder.Udvalgsmedlemmer kan være udpeget af beskæftigelsesministeren efter de er udpeget af FH, og i andre tilfælde vil beskikkede deltagere finde hjemmel i bl.a. arbejdsmiljøloven.Sager vil blive drøftet til udvalgs- og nævnsmøder. Oplysninger fra møderne hvor der tages stilling til enkelte sager, opbevares efterfølgende, da de kan blive gjort til genstand for klage. Oplysningerne vil blive opbevaret efter en konkret vurdering og med hjemmel i forældelsesfristerne i forældelseslovens kapitel III.
Behandling af sager under ServiceordningenFH tilbyder alle medlemsorganisationerne at hjælpe med arbejdsskadesager, juridisk bistand og socialrådgivning.  I forbindelse med behandling af disse sager, vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet følsomme oplysninger; herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Typer af personoplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, navn, arbejdsgiver, CPR-nr., lønforhold, ansættelsespapirer, billeder og helbredsoplysninger.FH modtager personoplysninger fra fagforbundene og direkte fra dig.De nævnte personoplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i Databeskyttelseslovens § 12, samt indhentet fuldmagt fra dig.Oplysninger vil blive videregivet til relevante parter; herunder arbejdsretten, faglig voldgift, tvistløsningsnævn og dommere.Det er muligt at en sag genoptages og derfor kan dine oplysninger blive opbevaret ud fra en konkret vurdering og med hjemmel i forældelseslovens kapitel III.  
Nyhedsbreve/pressemeddelelserFH udgiver nyhedsbreve der har til formål at informere om FH’s mærkesager og interesser; herunder om bedre arbejdsmarked og velfærdssamfund, økonomisk politik, pressemeddelelser , ligesom der  også udgives engelske nyhedsbreve.I forbindelse med tilmelding hertil, behandles navn, e-mailadresse, klokkeslæt, dato, kategorier af nyhedsbreve og IP-adresse.FH indsamler personoplysningerne fra dig, når du tilmelder dig, og når du gør brug af nyhedsbrevene.FH kan behandle disse oplysninger, da der i forbindelse med din tilmelding er indhentet et samtykke fra dig.Dine oplysninger videregives til en leverandør, som står for udsendelsen af nyhedsbrevene. Der er indgået databehandleraftaler med FH’s leverandører.Dine oplysninger opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dine oplysninger vil i nogle tilfælde blive anonymiseret, og de anonymiserede data vil blive brugt til statistiske formål.
AnsøgningerFor at vi kan vurdere en ansøgning og tilbyde en stilling, er det nødvendigt at behandle personoplysninger om dig.Vi behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail, tlf.nr., ansøgning, CV, karakterudskrifter, diplomer og evt. referencer og anbefalinger.Vi behandler kun de oplysninger, som du giver os.FH kan behandle disse oplysninger, i medfør af det afgivet samtykke, som indhentes i forbindelse med, at du indsender din ansøgning.Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart og behandles kun internt i FH.Hvis du ikke tilbydes en stilling, gemmer vi de oplysninger som du har afgivet i 6 måneder, hvorefter de slettes. 
Konferencer og møder arrangeret af FHFH indsamler personoplysninger i forbindelse med afholdelse af møder og konferencer. Disse oplysninger bruges til at finde ud af, hvem der deltager i det givne arrangement, og samme oplysninger vil også fremgå af en deltagerliste, således at deltagerne ved, hvem de andre deltagere er.Der indsamles følgende almindelige personoplysninger: navn, mailadresse, telefonnr. og navn på virksomhed/organisation.FH modtager personoplysninger via NemTilmeld.dk, når du anvender tilmeldingssiden til mødet/konferencen.Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.FH videregiver ikke de indsamlede oplysninger til tredjepart.Oplysningerne slettes efter FH’s interne sletteprocedure/politik
Møder i FH-bygningenNår du deltager i et møde i FH-bygningen, vil du blive mødt af et gæsteregistreringssystem, så vi kan sikre os, at det kun er deltagere til et møde, som får adgang til bygningen.Der indsamles følgende almindelige personoplysninger: navn samt tid og dato for fremmøde i FH-bygningen.FH modtager oplysning om dit navn fra dig når du anvender gæsteregistrerings-systemet.Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.FH videregiver ikke de indsamlede oplysninger til tredjepart.Oplysningerne ligger på servere hos FH og opbevares så længe, det er nødvendigt til det nævnte formål. Oplysningerne slettes efter FH’s interne sletteprocedure/politik.
Oplysninger om ansatte hos vores samarbejdspartnereDer indsamles almindelige personoplysninger om ansatte hos vores samarbejdspartnere med det formål at kunne sikre identifikation af og kommunikation med de ansatte hos samarbejdspartneren i forbindelse med udførelse af en opgave hos os.Der indsamles kun de oplysninger der er nødvendige i forhold til det angivne formål. Der vil være tale om identifikations- og kontaktoplysninger.FH modtager oplysninger som de ansatte eller dennes arbejdsgiver selv afgiver i forbindelse med at der indgås et samarbejde.FH behandler oftest oplysningerne for at kunne opfylde i en kontrakt med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra b. Der kan dog også være tilfælde hvor oplysningerne behandles ud fra en interesseafvejning med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi påberåber os vil være konkret vurderet i det enkelte tilfælde.FH videregiver ikke oplysninger til andre virksomheder.Personoplysningerne opbevares så længe samarbejdet forløber og ikke længere end nødvendigt i forhold til det angivne formål, medmindre det kræves i henhold til lov eller for at gøre et retskrav gældende.
SpørgeskemaundersøgelserFH udsender spørgeskemaundersøgelser, underskriftindsamlinger og kampagner til dem som ønsker at modtage disse. Undersøgelserne vedrører emner inden for FH’s interesseområder. Ved at deltage i en undersøgelse eller får du mulighed for at påvirke FH’s mærkesager og interesser samt deltage i FH’s kampagner.FH indsamler dine svar i forbindelse med tilmelding til spørgeskemaundersøgelser, underskriftsindsamlinger. De oplysninger som behandles, vil være angivet forud for du afgiver dit samtykke i forbindelse med den konkrete undersøgelse, indsamling eller kampagne.FH indsamler personoplysningerne fra dig, når du tilmelder dig.FH kan behandle disse oplysninger, på baggrund af samtykke indhentet fra dig i forbindelse med din tilmelding.Dine oplysninger videregives til en leverandør, som står for udsendelsen af spørgeskemaundersøgelser, underskriftsindsamlinger og kampagner. Der er indgået databehandleraftaler med FH’s leverandører.

Underskrifter indsamlet i forbindelse med kampagner indeholdende underskriftsindsamling kan anvendes og afleveres efter de formål, som er beskrevet i kampagnen.
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til de formål de er indhentet til, og i overensstemmelse med vores interne slettepolitik.
Whistleblowerordning for politisk valgteFH modtager anmeldelser af overtrædelser af FH’s interne adfærds kodeksFH stiller online portal til rådighed for anonym anmeldelseFH indsamler kun de oplysninger som anmelder selv angiver via portalenFH kan behandle dine oplysninger, da du ved anmeldelsen giver samtykke hertilOplysningerne videregives til uafhængigt advokatkontor som screener alle anmeldelser inden de stilles til rådighed for FHOplysningerne opbevares i 5 år fra anmeldelsen er færdigbehandlet.
KampagnerFH laver fra tid til anden kampagner som et fælles projekt med FH’s organisationer målrettet FH’s forbundsmedlemmer samt uorganiserede. Dette gælder bl.a. OK-mærket.dk og dinfagforening.dkFH opretter hjemmeside til de enkelte kampagnerFH indsamler data som medlemmerne eller uorganiserede selv afgiver ved at klikke sig ind på hjemmesidenFH kan behandle dine oplysninger, da du selv har afgivet samtykke hertilOplysningerne videregives til leverandør af hjemmesiden samt det relevante forbund du enten er medlem af eller det forbund som via dine svar på hjemmesiden er fundet mest relevant for digUorganiserede personers informationer slettes umiddelbart efter relevant forbund har fået dine kontaktoplysninger.
Medlemmers informationer slettes senest 6 mdr efter kampagnens afslutning

4 – REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, samt få disse udleveret.
  • Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.
  • Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.
  • Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.
  • Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).
  • Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

5 – OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi kan oplyse, at der i særlige tilfælde bliver overført personoplysninger til modtagere i tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Overførsel til lande uden for EU/EØS med tilstrækkeligt sikkerhedsniveau er der ikke nærmere krav til specifik godkendelse af jf. databeskyttelsesloven artikel 45. Mens der for de lande, som ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, kun vil ske overførsel, hvis modtageren i tredjeland har stillet de fornødne garantier jf. reglerne i databeskyttelseslovens kapitel 5.

Det betyder, at der kun overføres personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis modtageren har givet de fornødne garantier, og på betingelse af, at rettigheder kan håndhæves, og effektive retsmidler for registrerede er tilgængelige i pågældende tredjeland. Det kan for eksempel ske ved, at man indgår en af EU Kommissionens standardkontrakter, bindende virksomhedsregler eller hvis modtageren er certificeret under EU-U.S. Privacy Shield ordningen.

I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller fornødne garantier, herunder bindende virksomhedsregler, vil en overførsel eller flere overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted, hvis der foreligger et gyldigt samtykke for opfyldelse af kontrakt, eller hvis det er nødvendigt i forhold til at gøre et retskrav gældende.

FH agerer inden for rammerne af disse krav, og du kan henvende dig til persondata@fho.dk, hvis du ønsker en kopi af overførselsgrundlaget.

6 – SIKKERHED

FH har med en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

7 – KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

8 – LOVGIVNING