EU’s persondataforordning og databeskyttelsesloven udgør tilsammen den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen som har direkte virkning i alle EU’s medlemslande, stiller større krav til behandlingen og opbevaringen af personoplysninger end tidligere, med henblik på at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger.

FH kæmper for ordnede forhold for medlemmerne i vores medlemsforbund.

Det er derfor en meget vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det gælder bl.a. tilmelding til FIU-kurser, håndtering af sager i det arbejdsretlige system, hvis du ansøger om en stilling hos os, eller hvis du tilmelder dig vore nyhedsbreve.

Nedenfor kan du læse nærmere om vores privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik omhandler FH’s behandling af personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom formålet og behandlingsgrundlaget er beskrevet.

Endvidere omhandler privatlivspolitikken en beskrivelse af de tilfælde hvor personoplysninger bliver videregivet til en tredjepart, samt hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

1 – DATAANSVARLIG

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

2 – KONTAKTOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D
2300 København
E-mail: persondata@fho.dk
Tlf.nr.: 35 24 60 53
Mobil: 53 64 55 08

3 – BEHANDLINGdownload beskrivelse

4 – REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, samt få disse udleveret.
  • Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.
  • Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.
  • Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.
  • Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).
  • Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

5 – OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi kan oplyse, at der i særlige tilfælde bliver overført personoplysninger til modtagere i tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Overførsel til lande uden for EU/EØS med tilstrækkeligt sikkerhedsniveau er der ikke nærmere krav til specifik godkendelse af jf. databeskyttelsesloven artikel 45. Mens der for de lande, som ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, kun vil ske overførsel, hvis modtageren i tredjeland har stillet de fornødne garantier jf. reglerne i databeskyttelseslovens kapitel 5.

Det betyder, at der kun overføres personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, hvis modtageren har givet de fornødne garantier, og på betingelse af, at rettigheder kan håndhæves, og effektive retsmidler for registrerede er tilgængelige i pågældende tredjeland.

Det kan for eksempel ske ved, at man indgår en af EU Kommissionens standardkontrakter, bindende virksomhedsregler eller hvis modtageren er certificeret under EU-U.S. Privacy Shield ordningen.

I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller fornødne garantier, herunder bindende virksomhedsregler, vil en overførsel eller flere overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation kun finde sted, hvis der foreligger et gyldigt samtykke for opfyldelse af kontrakt, eller hvis det er nødvendigt i forhold til at gøre et retskrav gældende.

FH agerer inden for rammerne af disse krav, og du kan henvende dig til persondata@fho.dk, hvis du ønsker en kopi af overførselsgrundlaget.

6 – SIKKERHED

FH har med en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

7 – KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

8 – LOVGIVNING

Persondataforordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Databeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319