FH vil inden længe fremlægge et bud på en samlet klimahandlingsplan. I boks 1 beskrives metoden nærmere.

Beskæftigelsen som følge af merinvesteringerne i klimatiltagene vil overstige 200.000 årsværk, jf. tabel 1. En såkaldt ’energiø’ kan skabe yderligere ca. 150.000 årsværk. 

De mange årsværk, der skabes, fordeler sig primært inden for industri, service samt bygge og anlæg. Mange af årsværkerne ventes at blive skabt uden for de store byer. Den nærmere geografiske fordeling er dog ikke opgjort.

Tabel 1: Oversigt over beskæftigelseseffekter fordelt på brancher, årsværk

Landbrug mv.Bygge og anlægIndustriServiceI alt
Klimatiltag i grøn omstilling17806127081.09059.260208.390
Etablering af en energiø1.52044.44061.26050.440157.660
Anm: Beskæftigelsen er afrundet til nærmeste 10. Afrunding kan medføre, at der ikke summeres til præcist samme tal.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og øvrige kilder.

Analysens resultat på ca. 200.000 ekstra årsværk er et underkantskøn. For det første indgår kun årsværk som følge af etableringer, ikke permanent beskæftigelse.

Analysen medregner altså ikke de årsværk, som ligger i fx at drifte de etaberede havvindmølleparker og biogasanlæg.

Læs også: Mere om klima på fho.dk

For det andet indgår ikke effekterne af flere tiltag, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at beregne et skøn for beskæftigelseseffekten.

Analyser som denne, der skønner over beskæftigelseseffekter ti år frem i tiden, vil uundgåeligt være behæftet med betydelig usikkerhed. Det kan dog konkluderes, at beskæftigelseseffekterne er positive og væsentlige.

Metode:

Beskæftigelseseffekten er opgjort som ’årsværk’ – defineret som ét job i ét år. 

Merinvestering beregnes som investeringen i klimatiltag fratrukket den tilsvarende, alternative investering, som ikke foretages. Fx investeringen i en varmepumpe fratrukket investeringen i et oliefyr.

Analysens fokus på merinvesteringer betyder, at effekterne afspejler det antal ekstra antal årsværk, der skabes – ikke det samlede antal årsværk som følge af hele investeringen.

Merinvesteringerne omfatter ikke de varige omkostninger til drift, besparelser eller indtægter mm., der følger af investeringen.

Klimatiltagene omfatter bl.a. udbygning af havvind, biogasanlæg og infrastruktur samt udbredelse af varmepumper og omfattende energirenoveringer.

FH vurderer, at de samlede tiltag vil være tilstrækkelige til at opfylde 2030-målet om 70 pct. reduktion. FH vil inden længe fremlægge et bud på en samlet klimahandlingsplan.

Beregningerne er lavet med udgangspunkt i input-output tabellerne fra Danmarks Statistik fra 2016.

Dermed antages det, at en given investering vil medføre samme træk på de øvrige brancher som i 2016. Tallene er herefter omregnet til 2020-priser og 2020-personer (svarende til, at de beskæftigede har den produktivitet, som forventes i 2020).

Der er regnet direkte og indirekte beskæftigelse, men der er ikke medtaget afledte effekter. Afledte effekter består i, at flere beskæftigede vil resultere i et højere privatforbrug, hvilket vil føre til yderligere beskæftigelse