Danske lønmodtagere oplever et stort arbejdspres:

Et survey FH har fået foretaget af Epinion viser, at flertallet af lønmodtagerne kendetegner deres arbejdsplads ved højt ar-bejdspres.

Af de 3.745 respondenter var 58 pct. helt eller delvist enige i udsagnet mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. 17 pct. af respondenterne var helt eller delvist uenige jf. figur 1.

Anm.:  Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuvæ-rende arbejde? - Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser fordelingen på svarmuligheder.   Kilde: Epinion for FH august – september 2019.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser fordelingen på svarmuligheder.
Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

For både medlemmer af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC) oplever flertallet et højt arbejdspres.

1.777 respondenter var medlem af en FH organisation, og af dem svarede 61 pct., at de var helt eller delvist enige i udsagnet: mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres.

421 af respondenterne var medlem af en AC organisation og her svarede 66 pct., at de var helt eller delvist enige jf. figur 2. Lønmodtagere, som oplever et højt arbejdspres kan således være alt fra smed og folkeskolelærer til læge og ingeniør.

Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Det samme billede gør sig gældende, når vi ser på den private og offentlige sektor.

57 pct. af respondenterne, som arbejder i den private sektor har svaret, at de var helt eller delvis enige i udsagnet mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres.

For respondenter med beskæftigelse i den offentlige sektor var det 62 pct. jf. figur 3.

Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Mit arbejde er kendetegnet ved højt arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

De lønmodtagere, som oplever et højt arbejdspres kan således komme fra meget forskellige dele af det danske arbejdsmarked. Det tegner sig således et billede af et generelt problem.

Lønmodtagerne forventer øget arbejdspres fremover

Næsten halvdelen af lønmodtagerne forventer et øget arbejdspres fremover.

Til spørgsmålet: Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? – Arbejdspres svarede 46 pct. af respondenterne, at de forventer arbejdspresset øges og kun 5 pct. forventer, at det mindskes jf. figur 4.

Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? - Arbejdspres.
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? – Arbejdspres. Figuren viser fordelingen på svarmuligheder. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Der er således en stor andel af lønmodtagerne, som på nuværende tidspunkt oplever et højt arbejdspres og samtidig en stor andel, der forventer, at presset øges.

Blandt medlemmer af forbund under FH og AC forventer lige store andele et øget arbejdspres de næste fem år. Af de adspurgte FH medlemmer svarede 51 pct. at de forventer arbejdspresset øges, hvor det for AC medlemmerne var 50 pct.

Fordelt på uddannelsesniveau er det især personer med er-hvervskompetencegivende uddannelser, som forventer et øget arbejdspres de kommende år.

Det gælder især personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, jf. figur 5.

Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? – Arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Særligt offentlige ansatte forventer et øget arbejdspres fremover.

Af respondenter, som arbejder i den offentlige sektor svarede 57 pct., at de forventer et øget arbejdspres de næste fem år.

For respondenterne i den private sektor var det 40 pct. For begge sektorer var det kun 4 pct., som forventer, at arbejdspresset mindskes.

Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? - Arbejdspres
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Hvordan forventer du, at kravene i dit arbejde udvikler sig over de næste fem år? – Arbejdspres. Figuren viser andelen, der har svaret øges. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Offentligt ansatte har psykisk belastende arbejde

Hele 55 pct. af respondenterne, som arbejder i den offentlige sektor, føler, at deres arbejde er psykisk eller følelsesmæssigt belastende, hvor det i den private sektor kun er 33 pct.

Der således en markant større andel af lønmodtagerne i den offentlige sektor, som føler en psykisk belastning i forbindelse med deres job.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? - Arbejdet er psykisk eller følelsesmæssigt belastende. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist eni
Anm.: Spørgsmålet lyder: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit nuværende arbejde? – Arbejdet er psykisk eller følelsesmæssigt belastende. Figuren viser andelen, der har svaret helt eller delvist enig. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Spurgt ind til, hvilke barrierer respondenterne oplever ift. deres nuværende job, som forhindrer dem i at blive indtil pensionsalderen svarer lønmodtagerne fordelt på den offentlige og private sektor ens, når det gælder fysisk belastende arbejde og nedslidning.

Men når det kommer til psykisk belastende arbejde og højt arbejdspres er der stor forskel.

En tredjedel af respondenterne, som arbejder i den offentlige sektor svarer, at psykisk belastende arbejde i deres nuværende job er en barrierer ift. at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Det gælder kun 15 pct. i den private sektor, jf. figur 8.

Arbejdspres: Hvilke barrierer oplever du, der er for dig i dit nuværende job, ift. at kunne blive i dette indtil din pensionsalder?  Figuren viser, hvor stor en andel der har svaret, at den givne kategori er en barriere
Anm.: Spørgsmålet lyder Hvilke barrierer oplever du, der er for dig i dit nuværende job, ift. at kunne blive i dette indtil din pensionsalder? Figuren viser, hvor stor en andel der har svaret, at den givne kategori er en barriere. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Download: Printvenlig udgave af undersøgelsen om Arbejdspres
Læs også: Overblik over emnet “Arbejdsmiljø” på fho.dk
Er du stresset? Tag FH’s stress-test

Fakta om undersøgelsen:

Epinion har gennemført en undersøgelse for FH om danskernes holdning til hel-bred og tilbagetrækning.

Der indgår svar fra 7.547 danskere i alderen 18-75 år. Interviewene er gennemført i august-september 2019.

De spørgsmål, som indgår i dette notat har 3.745 respondenter svaret på. Herunder var 1.777 medlem af en FH organisation og 421 var medlem af en AC or-ganisation.

2.207 af respondenterne arbejdede i den private sektor og 1.227 arbejdede i den offentlige sektor. 600 af respondenterne havde grundskole som højst fuldførte uddannelse, 296 gymnasial, 1.337 erhvervsfaglig, 940 kort/mellemlang videregående uddannelse og 573 en lang videregående uddannelse.

Tag FH’s stress-test

Det er ikke ligegyldigt om du ligger i det grønne, gule eller røde felt!