Et fair Europa for lønmodtagerne 

Et stærkt dansk engagement i EU kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Dansk økonomi nyder godt af den store eksport til resten af EU, og det skaber arbejdspladser i Danmark. Men Europa står overfor udfordringer som følge af krigen i Ukraine med tilhørende energikrise og inflation.

Det medfører, at vi måske ser ind i en periode med lav vækst og faldende beskæftigelse i hele Europa.

FH skal arbejde for at fælles, europæiske løsninger har fokus på at understøtte vækst og skabelsen af gode arbejdspladser samtidig med, at der skubbes på for en retfærdig grøn og digital omstilling med lønmodtagerne i centrum.

Den nødvendige genopretning i EU og globalt skal være med lønmodtagernes rettigheder og velstand i fokus, så den stigende ulighed begrænses.

Fremtidens arbejdsmarked og fælleseuropæiske løsninger, hvor det giver mening

Den digitale omstilling kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked med vækst i nye og atypiske ansættelsesformer, flere digitale arbejdsformer og øget brug af kunstig intelligens og overvågning. FH mener, at EU skal forsøge at finde fælles løsninger på en række af udfordringerne.

EU har bidraget til at styrke danske lønmodtageres rettigheder og beskyttelsesniveau. FH vil arbejde for en lønmodtagerdreven dagsorden, der skaber bedre forhold for danske og europæiske arbejdstagere, og som samtidig respekterer den måde, vi har indrettet os på i Danmark, herunder parternes autonomi til at aftale, indgå og håndhæve kollektive aftaler.

Arbejdskraftens fri bevægelighed har en skyggeside i form af social dumping. FH arbejder på flere fronter på EU-plan for at skabe hindringer for social dumping. Det er vigtigt, at EU’s kommende krav om bæredygtigheds­rapportering, herunder om arbejdsvilkår og overenskomstdækning, understøtter den danske model og omfatter forhold i de globale værdikæder.   

FH vil bakke op om initiativer, der gør, at arbejdstagerrettigheder ikke er underordnet de økonomiske friheder under forudsætning af, at dette gennemføres på en måde, der ikke anfægter den danske aftalemodel.

Respekt for de nationale arbejdsmarkeds- og samfundsmodeller

For at sikre europæiske løsninger, som respekterer den danske arbejdsmarkeds- og samfundsmodel, forudsætter det, at FH går ind i det europæiske forhandlingsrum med en konstruktiv og kritisk tilgang fra sag til sag og selv bidrager med at formulere konkrete løsningsforslag.

FH støtter op om de politiske målsætninger i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Men søjlen skal forblive et politisk kompas og ikke gøres bindende. Det vil sige, at de initiativer, der finder inspiration i søjlen skal respektere kompetencefordelingen og de nationale aftalemodeller og forhold. I 2023 påbegyndes arbejdet med at udarbejde initiativer til den indkomne EU-kommission i 2024.

FH vil være aktiv i den proces og påvirke med udgangspunkt i FH’s europapolitiske sigtelinjer ”Et fair Europa for lønmodtagerne”.

ETUC afholder kongres i maj 2023, og FH ønsker en europæisk lønmodtagerstemme, der kan fremme bedre vilkår for europæiske arbejdstagere i EU. Samtidig ønsker FH, at den danske aftalemodel respekteres i ETUC’s positioner. Hvis FH skal sætte et stærkt lønmodtageraftryk på fremtidens udfordringer kræver det også en aktiv indsats i forhold til ILO og til det faglige samarbejde i både NFS og ITUC.

Indsatser i 2023

Indsatser i 2023

 • FH vil arbejde for vedtagelsen af et ambitiøst direktiv for platformsarbejde, som kan styrke den effektive virkning af den danske model i et globalt og digitaliseret arbejdsmarked og sikre korrekt beskæftigelsesstatus.
 • FH vil sammen med blandt andre nordiske faglige organisationer sætte fokus på omfanget og konsekvenserne af international arbejdsmarkedskriminalitet gennem afholdelse af konference i Bruxelles.
 • FH vil aktivt deltage i ILO arbejdet og vil i samarbejde med Ulandssekretariatet arbejde med ILO’s nye projekt om at udarbejde en ny international standard vedrørende lærlinge og elever.
 • FH vil arbejde for, at sikre bedre håndhævelsesredskaber og gennemsigtighed til at gøre op med uligeløn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi gennem vedtagelse af løntransparensdirektivet og fortsat fokus på ligestilling gennem afholdelse af events.
 • FH vil arbejde for, at styrke den sociale dialog på europæisk plan.
 • FH vil arbejde for, at parterne på europæisk plan indgår en aftale om et direktiv om telearbejde og retten til at være offline ”the right to disconnect”, så rammerne for telearbejde opdateres for passe til de vilkår og udfordringer arbejdstagere i EU har på nuværende tidspunkt, så det også adresserer det digitale og hybride arbejdsmiljø.
 • FH vil i samarbejde med Kommissionens kontor i Danmark, medlemsorganisationerne og andre relevante interessenter undersøge muligheden for at sætte færdigheder på dagsordenen i forbindelse med European Year of Skills 2023.
 • FH vil arbejde for at holde virksomhederne op på deres samfundsansvar med fokus på at sikre arbejdstagerrettigheder og overenskomster i hele den globale værdikæde. Det gælder fx direktivforslaget om lovpligtig due diligence og forslaget om forordning om varer fremstillet ved tvangsarbejde, EU’s handelspolitik og økonomisk diplomati.
 • FH vil arbejde for, at EU’s kommende krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, herunder om arbejdsvilkår og overenskomstdækning, understøtter den danske model og omfatter forhold i de globale værdikæder.  
 • FH følger den grønne dagsorden både på europæisk og internationalt plan har fokus på inddragelsen af lønmodtagerne, og FH vil i den forbindelse udbrede de gode eksempler i internationalt regi.
 • FH vil indgå i den planlagte nordiske trepartsdialog om klimapolitik og den nordiske arbejdsmarkedsmodel under det islandske formandskab i 2023 med udgangspunkt i sin politik omkring den grønne omstilling (helhedsplanen).
 • FH vil i forbindelse med ETUC’s kongres den 23.–26. maj 2023 arbejde for at sætte konkrete aftryk på ETUC’s arbejdsprogram med henblik på at fremme bedre vilkår for arbejdstagere i EU samtidig med, at FH skal sikre, at den danske aftalemodel respekteres.
 • FH henviser desuden til de i FH’s hhv. Europapolitiske Sigtelinjer og Internationale Sigtelinjer vedtagne prioriteter og politikker.
OVERBLIK FOR ÅRETS INDSATS 2023

Fællesskab i forandringernes tid

Skal den danske model bevare sin styrke, kræver det en fortsat synlig, nærværende og relevant fagbevægelse, som flere har lyst til at være med i.

Workers involvement is crucial in the green transition

A new web site, with a proposal for a climate plan for 2030. The climate plan contains 113 proposals and thus meets the Danish 2030-target to cut Denmark’s emissions by 70 pct.

Greentransitiontogether.com