Udfordringer

Forpligtende Fællesskab om Organisering

Fagbevægelsens styrke er medlemmerne, og organisering og fastholdelse af medlemmer hører blandt fagbevægelsens største udfordringer i disse år. Det er først og fremmest organisationerne, som kan og skal løse den udfordring.

Men på bagkant af FH’s kongres er der også enighed om, at fællesskabet kan spille en vigtig rolle i at skabe nye indsigter og forståelser om organiseringsudfordringen, understøtte læring, viden- og erfaringsudveksling og bidrage til igangsættelse af nye initiativer og indsatser, som alle kan drage nytte af i organiseringsarbejdet.

Ny viden kan inspirere til nye handlinger, og derfor er der behov for at gennemføre nye analyser, overveje nye initiativer og ikke mindst sikre udmøntning af kongressens beslutninger på organiseringsområdet.

Lokal interessevaretagelse

Fagbevægelsen skal kunne tale med en stærk samlet stemme lokalt såvel som nationalt. Her er det afgørende at sikre øget opbakning blandt medlemsorganisationerne til det lokale arbejde.

De lokale sektioner og kommuneudvalgs vigtigste opgave er fortsat at styrke varetagelsen af fagbevægelsens interesser overfor relevante lokale aktører og beslutningstagere, særligt i forbindelse med forberedelserne af kommunal- og regionsrådsvalget i 2025.

Stærk faglig ungdom

Ungdommen er både fagbevægelsens akilleshæl og største potentiale. Ungdommen vil gerne fællesskabet; fagbevægelsen skal nu og i fremtiden være det naturlige sted at være medlem og aktiv for unge med et fag.

FH skal gennem Ungenetværket understøtte et stærkt ungefællesskab på tværs af organisationerne med særligt fokus på at bidrage til at styrke organiseringen og være med til at udvikle nye faglige ledere i bevægelsen.

Alle taber hvis færre organiseres

i har en udfordring, som overgår alle de andre: Færre og færre er medlem i vores bevægelse, og udviklingen er kun gået den forkerte vej i de seneste årtier. Det er den hårdtslående virkelighed. Den tendens udfordrer noget helt afgørende – ikke bare for vores arbejdsmarked, men for det danske velfærdssamfund i det hele taget!

FH skal sikre, at ungdommen involveres ved udarbejdelsen af relevante initiativer og politikker.

Ungdommens perspektiv er ikke mindst væsentligt for succesfuld udmøntning af kongressens beslutninger på organiseringsområdet, og Ungenetværket skal derfor inddrages i arbejdet med arbejdsgruppen om Skoletjenesten, Jobpatruljen og andre indsatser målrettet unge.

Synlig fagbevægelse

Fagbevægelsen skal være synlig med budskabet om styrken og værdien af et fagforeningsmedlemsskab, ikke mindst i forbindelse med OK23, som er et oplagt rekrutteringsvindue for medlemsorganisationerne.

Der skal være et særligt fokus på den yngre målgruppe, hvor organiseringen er mest udfordret, hvilket både kan medføre brug af nye medier og nye kampagneformer.

I en ny regerings første år er det desuden særligt afgørende, at fagbevægelsen kommunikerer tydeligt om sine vigtigste politiske dagsordener. Det gælder særligt i forbindelse med regeringens første finanslov, hvo

Indsatser

Indsatser

  • FH vil gennemføre den vedtagne gentænkning af OK-indsatsen, som skal kommunikere om værdien af fagforeningsmedlemsskabet overfor en ny og yngre målgruppe. Det skal ske gennem kampagner og kommunikationsindsatser, bl.a. i forbindelse med OK23, samt organisatoriske aktiviteter, der genererer aktivitet i medlemsorganisationerne. 
  • FH vil foretage nye analyser på organiseringsområdet, som bidrager med ny fælles viden til organisationernes arbejde med organisering.
  • FH vil understøtte fastlæggelsen af rammer for og igangsætte den kongresvedtagne udviklingspulje til nye organiseringsindsatser i medlemsorganisationerne.
  • FH vil nedsætte og understøtte den kongresvedtagne arbejdsgruppe, som skal gennemgå de indsatser, som FH-fællesskabet i dag har på ungdomsområdet.
  • FH vil tage initiativ til at udvikle og søge opbakning til nye tværgående indsatser på organiseringsområdet.
  • FH vil planlægge og afholde FH’s Organiseringskonferencer for at sikre forankring af ny læring og indsigter om organisering i organisationerne.
  • FH vil videreføre og udvikle FH’s Organiseringsnetværk for at understøtte gensidig erfaringsudveksling og udvikling blandt kernemedarbejdere på organiseringsområdet i organisationerne. 
  • FH vil arbejde for at styrke de lokale sektioner ved at søge øget opbakning til det lokale arbejde fra FH’s medlemsorganisationer samt gennem udvikling og understøttelse af den lokale interessevaretagelse.
  • FH skal sikre, at ungdommen involveres ved udarbejdelsen af relevante initiativer og politikker. FH vil planlægge og afvikle Lønmodtagernes Topmøde for relevante interessenter og beslutningstagere frem mod efterårets finanslovsforhandlinger 2023.
OVERBLIK FOR ÅRETS INDSATS 2023

Fællesskab i forandringernes tid

Skal den danske model bevare sin styrke, kræver det en fortsat synlig, nærværende og relevant fagbevægelse, som flere har lyst til at være med i.