Udfordringer

Overenskomstindgåelse og -håndhævelse

Overenskomstsystemet skal anerkendes og respekteres som den altdominerende måde at regulere løn- og arbejdsvilkår på i Danmark.

FH skal sikre, at medlemsorganisationernes konfliktret ikke forringes, og fortsat anerkendes som en grundlæggende forudsætning for den danske aftalemodel. FH bidrager derudover konkret med koordinering af medlemsorganisationernes sympatikonflikter.

Overenskomsterne er fagbevægelsens grundsten. Det er her, medlemmernes løn og arbejdsvilkår forhandles direkte.

I forbindelse med overenskomstfornyelser understøtter FH forhandlerne og bidrager til koordination og videndeling, så det bedst mulige resultat for alle kan nås. FH’s formelle rolle og kompetencer som hovedorganisation er central i forhold til processerne i Forligsinstitutionen, som understøtter, at der er mulighed for reelle forhandlinger på alle områder, og at alle får fornyet overenskomsterne.

I 2023 skal overenskomsterne på FH/DA-området fornys. Der nedsættes et forhandlingsudvalg og forhandles med DA om rammeaftale, datagrundlag og beregningsmetoder.

Forberedelsen er begyndt i 2022, og i 2023 intensiveres arbejdet frem mod, at der forhåbentligt indgås overenskomster på de fleste områder. FH vil med indsatsen være med til at sikre gode resultater, der kan stemmes hjem med en høj ja-procent og høje stemmeprocenter. Arbejdet foregår i et samarbejde på tværs af FH-huset.  

FH har også en meget betydelig rolle i at sikre, at de kollektive overenskomster efterleves og derved skabe den bedst mulige retsstilling for medlemmerne.

Kig efter OK-mærket når du vælger fagforening!

Det er derfor en afgørende opgave for FH, at sikre en hurtig, smidig og betryggende konfliktløsning til gavn for medlemmerne i de konkrete sager. Både medlemsorganisationerne og FH skal sikre, at ressourcerne koncentreres om forhandlinger og sagsbehandling i sager, der ikke er udsigtsløse.

FH vil være et videncenter for arbejdsret til gavn for medlemsorganisationerne. FH skal formidle viden om kollektiv arbejdsret og om ansættelsesret.

Derudover skal FH videreføre relevante serviceordninger inden for individuel ansættelsesret, arbejdsskadesager og socialrådgivning. Ordninger, der ikke finansieres af organisationernes kontingentkroner.

Håndtering af globalisering og digitalisering

FH skal medvirke til at sikre en effektiv indsats mod social dumping. Myndighederne skal levere en effektiv kontrolindsats. Offentlige instanser og virksomheder skal anvende og effektivt håndhæve arbejdsklausuler.

Det er nødvendigt, at lovgiverne inddrager social dumping-perspektivet i al relevant lovgivning. Derudover er det vigtigt at arbejde for, at udbudsreglerne ændres, så de i større omfang er med til at værne mod social dumping.

FH skal understøtte medlemsorganisationerne i deres arbejde med at overenskomstdække og håndhæve overenskomster med udenlandske virksomheder og indgå relevante aftaler med arbejdsgiverorganisationerne, der i overensstemmelse med udstationeringsreglerne tager sigte på at modvirke social dumping.

Det er aftalt, at samarbejdet med DA på området skal videreudvikles. Desuden procederer FH en række sager for medlemsorganisationerne, hvor udenlandsk arbejdskraft har fået undertrykt deres overenskomstmæssige rettigheder.

Den øgede digitalisering og platformsøkonomi gør det tydeligt, at der er behov for at håndtere de udfordringer, som atypisk ansatte og platformsbeskæftigende oplever, fx som ansat på 0-timers kontrakt eller som falske selvstændige, der ikke opnår rettigheder i henhold til den ansættelses- og socialretlige lovgivning.

FH skal i samarbejde med medlemsorganisationerne afdække mulige tiltag, som imødegår udfordringerne for atypisk ansatte samt understøtte medlemsorganisationernes arbejde med indgåelse af overenskomster, også for nye typer virksomheder og arbejdstagere i atypiske jobs. Derudover vil FH afdække udfordringerne ved algoritmeledelse, og afklare om det giver anledning til at udarbejde ny politik og/eller særlige initiativer.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedet kalder på en markant styrket arbejdsmiljøindsats, så alle lønmodtagere får et godt og bæredygtigt arbejdsliv. Nedslidende fysisk og psykisk arbejdsmiljø har store konsekvenser for den enkelte, begrænser muligheden for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og koster det danske samfund mere end 80 mia. kr. årligt.

2022 har budt på et rekordhøjt antal dødsulykker på de danske arbejdspladser, ligesom der fortsat sker for mange arbejdsulykker. Kemiske påvirkninger giver lønmodtagere kræft, hudsygdomme og luftvejslidelser.

Ingen skal dø af at gå på arbejde!

43 døde på arbejde i 2022 – i år skal vi knække kurven

I mange brancher er de ansatte udsat for højt arbejdspres, vold og chikane, som skaber stress og psykisk nedslidning. Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er endnu ikke slået igennem på landets arbejdspladser, og kræver fortsat et stort fokus fra fagbevægelsens side.

Dertil kommer, at de sidste 20 års indsats i forhold til fysisk nedslidning har slået fejl. Samtidigt bliver udenlandske arbejdstagere fortsat udsat for social dumping med et ringe arbejdsmiljø, kritisable boligforhold og løn- og arbejdsvilkår, der ikke hører til på det danske arbejdsmarked.

Arbejdstilsynet står fra 2023 og frem til at få skåret sine bevillinger til tilsyn med arbejdsmiljø med mere end 100 mio. kr. Det er helt uholdbart. Der er brug for en ny, ambitiøs og langsigtet politisk arbejdsmiljøaftale, der sikrer en stabil og bæredygtig bevilling til Arbejdstilsynet.

Der er behov for at sikre et stærkt Arbejdstilsyn, der udvikler nye tilsynsmetoder og værktøjer til at styrke håndhævelsen, og at undersøge perspektiver i en øget fagretlig behandling af arbejdsmiljø. Der er desuden behov for en genopretning af den danske arbejdsmiljøforskning, så arbejdsmiljøindsatsen kan funderes i solid viden.

Medlemmerne har store forventninger til, at FH-fagforeningerne opprioriterer arbejdet for et bedre arbejdsmiljø. Potentialet for at tiltrække og fastholde medlemmer gennem en synlig arbejdsmiljøindsats både lokalt og centralt skal udnyttes bedre.


Familie og ligestilling

Siden 1973 har danske kvinder haft ret til ligeløn for samme arbejde og arbejde af samme værdi, men der er stadig i gennemsnit 14,1 procents forskel på kvinders og mænds timeløn i 2021. Løngabet er bl.a. udtryk for diskrimination på den enkelte arbejdsplads, for at der er langt flere mænd end kvinder i lederstillinger, og for at job i kvindedominerede fag generelt lønnens lavere end job i mandsdominerede fag.

Der har været meget fokus på ligeløn i de senere år, og der er flere initiativer til at reducere lønforskellene på vej. For at fastholde fokus og sikre at vi når i mål, vil FH i samarbejde med medlemsorganisationerne/overenskomstparterne arbejde for en forpligtende aftale med arbejdsgivere og regering om ligeløn. FH vil også arbejde for den bedst mulige implementering af EU’s kommende direktiv om løntransparens.

Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet er et ligestillingsproblem. Nogle fag og brancher opleves som lukket land for det ene køn, og det er svært at bryde med de traditionelle forestillinger som er med til at forme de unges uddannelses- og jobvalg. FH fortsætter samarbejdet med DA, KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at finde løsninger og sætte initiativer i gang, der kan fremme en bedre kønsbalance og mangfoldighed på arbejdsmarkedet og på uddannelserne.

Behovet for at sikre en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv er fortsat stort. Børnefamilierne er pressede, og især når børn er syge mere end et par dage, er det svært for mange, at få hverdagen til at hænge sammen.

FH vil derfor i samarbejde med medlemsorganisationerne lave en ny familiepolitik, der kan styrke balancen mellem familielivet og arbejdslivet. Som en del af politikken skal der udvikles en model for en solidarisk finansieret ordning for pasning af syge børn og fravær på grund af familiemæssige årsager.

Indsatser 2023

Indsatser 2023

 • FH vil frem mod de private overenskomstfornyelser i 2023 understøtte de forhandlende medlemsorganisationer gennem nedsættelse af et forhandlingsudvalg, relevante analyser og forhandling af klimaaftale og mæglingsforløb med DA.
 • FH vil sikre medlemsorganisationerne og deres medlemmer en fælles, effektiv og succesfuld konfliktløsning i arbejdsretlige sager.
 • FH vil tilbyde medlemsorganisationerne relevante serviceordninger inden for juridisk kompetence og socialrådgivning. Tilbuddet vil ikke være finansieret af kontingentkroner.
 • FH vil arbejde for en ændring af udbudsloven, så den danske arbejdsmarkedsmodel kan fungere efter hensigten, og så alle myndigheder forpligtes til at anvende relevante arbejdsklausuler samt sikre effektiv kontrol og håndhævelse.
 • FH vil arbejde for at få lovfæstet et krav om arbejdsklausuler og arbejdsmiljøklausuler i alle offentlige udbud, at kravet om de såkaldte oplæringsklausuler skærpes og at kontrol og sanktioner styrkes markant, evt. i samspil med den øvrige kontrol mod social dumping.
 • FH vil arbejde for at stoppe social dumping gennem etablering af et nationalt og europæisk ID-kort og revision af udbudsreglerne, så de fremmer brug af arbejdsklausuler samt at EU-midler bindes sammen med overholdelse af ordnede løn- og arbejdsvilkår.
 • FH vil arbejde for en bedre retssikkerhed for sårbar udenlandsk arbejdskraft inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel og for at styrke den fælles myndighedsindsats i forhold til udenlandsk arbejdskraft.
 • FH vil arbejde for, at aftalen med DA om revision af AFU (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede) bliver fremsat som lovforslag.
 • FH vil i forhold til atypisk ansatte, herunder platformsansatte, modvirke et tredje arbejdsmarked på nationalt og EU-plan. Og FH vil arbejde for en mere klar og rimelig afgrænsning af, hvem der formelt og reelt er arbejdstagere. Det være sig politisk, gennem konkrete retssager og kollektive kampskridt.
 • FH vil gennemføre et vidensindsamlings- og politikafklaringsforløb omkring algoritmeledelse, brugen af medarbejderdata, dataetik og AI.
 • FH vil sikre, at implementering af EU-reguleringer sker i dansk ret med respekt for den danske overenskomstmodel og EU-rettens effektivitetsprincip.
 • FH arbejder fortsat for at få implementeret en række EU-domstolsafgørelser om arbejdstid.
 • FH vil arbejde for, at initiativerne i det af FH og DA aftalte fælles indspil til en ny arbejdsmiljøaftale gennemføres af den kommende regering, herunder at sikre en stabil og bæredygtig bevilling til AT’s tilsyn med arbejdsmiljø og social dumping.
 • FH vil arbejde for øget synlighed om bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og en mere effektiv håndhævelse, ligesom at der vil blive arbejdet for en helhedsorienteret tilgang til forebyggelse af muskel-skeletbesvær og nedslidning.
 • FH vil bidrage til løsninger, der kan vende den negative udvikling i alvorlige ulykker og dødsulykker, herunder sikring af effektive reaktionsformer og sanktioner.
 • FH vil arbejde for, at AT udvikler sine tilsynsmetoder og reaktionsmuligheder mhp. at styrke håndhævelsen, herunder ift. de nye udfordringer forbundet med platformsarbejde, soloselvstændige og atypiske ansættelsesformer.
 • FH vil sammen med organisationerne undersøge mulighederne for, at arbejdsmiljø i højere grad kan håndhæves fagretligt.
 • FH vil på tværs af arbejdsmiljø- og ligestillingsområdet bidrage til udvikling af forslag til øget inklusion og bedre arbejdsmiljø for LGBT+ personer på arbejdsmarkedet.
 • FH vil i samarbejde med medlemsorganisationerne/overenskomstparterne arbejde for en forpligtende aftale med arbejdsgivere og regering om, hvornår løngabet senest skal være lukket. FH vil også arbejde for den bedst mulige implementering af EU’s kommende direktiv om løntransparens.
 • FH vil i samarbejde med medlemsorganisationerne udvikle en familiepolitik, der kan styrke balancen mellem familielivet og arbejdslivet. Som en del af politikken skal der udvikles en model for en solidarisk finansieret ordning for pasning af syge børn.
 • FH vil fortsætte samarbejdet med arbejdsgiverorganisationerne om at finde løsninger og sætte initiativer i gang, der kan fremme en bedre kønsbalance og mangfoldighed på arbejdsmarkedet og på uddannelserne.

OVERBLIK FOR ÅRETS INDSATS 2023

Fællesskab i forandringernes tid

Skal den danske model bevare sin styrke, kræver det en fortsat synlig, nærværende og relevant fagbevægelse, som flere har lyst til at være med i.