Uddannelsesinstitutioner

Uklart videngrundlag er barriere for stærke videnmiljøer

Erhvervsakademier og professionshøjskolers strategiske arbejde med udvikling af ny viden er analyseret af EVA. Rapporten peger bl.a. på den uklarhed, der knytter sig til begrebet ”udviklingsbasering”, som er uddannelsernes videngrundlag. Rapporten beskriver også, hvordan det formelle styringsgrundlag, manglende langsigtet finansiering og den uklare rolle opleves som barrierer for at udvikle stærke videnmiljøer. Den 3-årige bevilling til forskning og udvikling som indgår i FFL 2013, giver institutionerne et bedre planlægningsgrundlag.

Skuffende OECD analyse af akademier og professionshøjskoler

OECD gennemfører i 2012 analyser af en række landes erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser. Den netop offentliggjorte danske rapport er et bidrag til belysning af elementer i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser og den struktur, de indgår i. Men rapporten giver langt fra et fyldestgørende billede, og OECD’s anbefalinger har generelt et så spinkelt grundlag, at de ikke bør indgå med større vægt i en dansk politisk beslutningsproces.

Høring over forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove

FTF finder det problematisk, at Uddannelsesministeren får en generel hjemmel til at godkende fremtidige ønsker om institutionssammenlægninger. Den uddybende politiske drøftelse minimeres måske måske ved dette. FTF finder endvidere, at det er signalforvirring at øge muligheden for en sammenlægning mellem et akademi og en erhvervsskole og mellem en professionshøjskole og en erhvervsskole.

Universiteter har få forpligtelser til at samarbejde

Uddannelsesministeren har lagt rammer for universiteternes udviklingskontrakter. Der er særligt fokus på kvalitet, gennemførelse og beskæftigelse, sammenhæng i uddannelsessystemet og øget innovationskapacitet. Men udviklingskontrakterne indeholder ganske få forpligtende udmeldinger i forhold til samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Dermed er det endnu mere nødvendigt disse institutioner får en selvstændig økonomi til udvikling af ny viden mv.

Danmark spilder et stort potentiale for innovation

Professionshøjskolerne har et stort og desværre uudnyttet potentiale for at skabe innovation og bedre løsninger i blandt andet den offentlige sektor, viser en ny undersøgelse. Ærgerligt at borgerne skal gå glip af bedre løsninger, mener de tre parter bag undersøgelsen.