Fleksjob

Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte

Arbejdsgivere skal ikke have lov at få aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, mener FTF, der ønsker lovændring efter særdeles kontroversiel Højesteretsdom, der svækker beskyttelsen af persondata. Regeringen lovede lovændring i 2016, men intet er sket.

LO/FTF afrapportering om Trepartsudvalg om fleksjob

Som opfølgning på den politiske aftale fra 2012 om reform af førtidspension og fleksjob mellem den daværende regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har der været nedsat et Trepartsudvalg om fleksjob

Vejledning om fleksjob

FTF efterlyser flere detaljer og eksempler i vejledningen på områder, hvor reglerne om fleksjob skal spille sammen med bl.a. overenskomster og andre lovkomplekser som persondataloven og forskelsbehandlingsloven.

FTF ønsker præciseringer i bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet

FTF har fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering modtaget bekendtgørelse om forsøg på fleksjobområdet. Bekendtgørelsen omhandler beskæftigelsesministerens tilladelse til forsøg, hvor fleksjobvisiterede i forbindelse med ansættelse i et kommunalt fleksjob kan gennemføre praktikperioder eller udstationering i andre kommunale enheder og offentlige samt private virksomheder.

Nye regler for fastholdelsesfleksjob

Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer fået pålagt et stort ansvar for at medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan blive fastholdt i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at ledere og tillidsvalgte er aktive, når en medarbejder af helbredsmæssige årsager ikke kan præstere helt så meget som tidligere.

Bekendtgørelse om fleksjobbonus

FTF savner en præcisering af, hvordan jobcenterenes fastsættelse af arbejdsevnen indgår i betingelserne for at få en fleksjobbonus.

Svært at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Det er positivt, at jobcentrene fremover
skal foretage vurderingen af fleksjobberes arbejdsevne, men modellen er vanskelig
at anvende i praksis og strider mod praksis i den danske aftalemodel. Overenskomstbestemmelser
kan ikke uden videre tilsidesættes.