Sygemeldte danskeres fortrolige helbredsoplysninger kan nemt ende hos deres chef og arbejdsgiver, uden at den sygemeldte ønsker det.
Det er konsekvensen af en ny dom fra Højesteret, der i januar har frifundet Vallensbæk Kommune i en sag om en sygemeldt vuggestuepædagog på sygedagpenge.

Dommen vil få vidtrækkende konsekvenser for sygemeldte danskere, påpeger hovedorganisationen FTF, der nu går til regeringen og justitsminister Søren Pape Poulsen for at få ændret forvaltningsloven, så den beskytter lønmodtagernes private oplysninger bedre.

Sagen kerne er, om kommunens jobcenter må videregive fortrolige helbredsoplysninger om en sygemeldt ansat som led i fx en aktindsigt fra arbejdsgiver eller ved en partshøring, hvor arbejdsgiver får en statusattest fra praktiserende læge med meget personlige oplysninger om medarbejderens helbredstilstand, fx muligt medicinforbrug mv.

Den slags private oplysninger må kommunen gerne videregive, fastslår Højesteret i dommen, og det er dybt problematisk for de sygemeldtes retssikkerhed, mener FTF.

Lægeforeningen har tidligere været stærkt kritisk, fordi det svækker patientens tillid til egen læge med det resultat, at det forringer behandlingen, helbredet og dermed sygemeldtes chancer for at vende tilbage i job.

”Dommen åbner en ladeport for arbejdsgivere, der vil have fortrolige oplysninger om deres sygemeldte ansatte. Det kan være helt fortrolige ting, som egen læge har registreret, og som den sygemeldte ikke havde drømt om ville komme videre til chefen”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Med dommen vil enhver arbejdsgiver næsten altid kunne få indsigt hos kommunen i en sygemeldt medarbejders fortrolige helbredsoplysninger, vurderer FTF.

”Det er dybt problematisk og et brud på de ansattes retssikkerhed, ligesom tilliden til egen læge risikerer at svækkes, når fortrolige oplysninger gives videre”, fastslår Bente Sorgenfrey. 

Minister lovede lovændring, men intet er sket
Sagen fra Vallensbæk minder om en lignende sag fra Aalborg, hvor en arbejdsgiver fik aktindsigt i en sygemeldt medarbejders oplysninger hos kommunen, hvorefter medarbejderen blev fyret. Den sag omtalte bl.a. Politiken i 2015, ligesom FTF reagerede skarpt.

Men også flere partier og politikere fik i 2015 øjnene op for det urimelige i, at sygemeldtes retsstilling forringes. Både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten krævede en lovændring.

Daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) lovede i april 2016 på baggrund af sagen fra Aalborg en lovændring, men intet er sket siden.
”Der skal absolut være en grænse for, hvilke oplysninger en arbejdsgiver kan få om en medarbejders sundhedsdata og helbredsforhold”, sagde Jørn Neergaard Larsen til Politiken her og understregede, at det er en kompliceret sag at ændre reglerne, fordi det involverer flere forskellige love.

Men hovedorganisationen FTF undrer sig over regeringens passivitet og står klar med et konkret forslag, der kan løse problemet: Forvaltningsloven bør ændres, så dybt personlige oplysninger om fx helbredsforhold vægtes tungere end arbejdsgivers interesse i at opnå aktindsigt i oplysningerne.

FTF kræver lovændring
Den nye dom får nu FTF til at råbe politikerne på Christiansborg op, og formand Bente Sorgenfrey vil tage sagen op med regeringen og justitsminister Søren Pape Poulsen på et snarligt møde.

Problemet er ifølge FTF’s advokat Jakob Bjerre, der har ført den aktuelle sag ved Højesteret, at arbejdsgivere med dommen i hånden vil kunne begære – og nærmest altid opnå – aktindsigt i sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, idet det nu reelt er umuligt at forestille sig tilfælde, hvor hensynet til lønmodtageren vil vægte tilstrækkeligt tungt overfor arbejdsgivers ønske om aktindsigt.

”Det er helt uholdbart, at vi har en situation, hvor hensynet til den sygemeldte medarbejder reelt set aldrig vægtes højest. Nu har arbejdsgiveren fri indsigt i fortrolige oplysninger. Det svækker borgernes tillid til egen læge og systemet som helhed” siger FTF-formand Bente Sorgenfrey, der vil have regeringen og politikerne på Christiansborg til at stramme lovgivningen, så de sygemeldtes fortrolige helbredsoplysninger, som fx er givet til egen praktiserende læge i et fortroligt rum, ikke uden konsekvenser kan videregives til den sygemeldtes arbejdsgiver.

”I en tid hvor fokus i højere og højere grad er på en forøget og forbedret persondatabeskyttelse, går den nye dom i den stik modsatte retning: Man svækker persondatabeskyttelsen for personer, der oven i købet befinder sig i en udsat position, hvor de er ramt af sygdom og ulykke”, siger Bente Sorgenfrey.