I de kommende måneder vil en lang række kandidater forsøge at overbevise danskerne om, at de er de rette til at repræsentere Danmark i Parlamentet over den kommende femårige valgperiode.

I FH ønsker vi at gøre den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden central i valgkampen. Du kan her dykke ned i nogle af de positioner som FH står på frem mod valget og den kommende valgperiode.

Arbejdstagerrettigheder i den grønne og digitale omstilling

Den grønne og digitale omstilling ruller i disse år ind over både det danske og europæiske arbejdsmarked.

Vi ser nye og atypiske beskæftigelsesformer som f.eks. platformsansatte. Vi ser, at kunstig intelligens i højere og højere grad anvendes på arbejdspladserne – også til daglig ledelse. For FH er det centralt, at medarbejderne inddrages i omstillingen og sikres ordentlige arbejdsvilkår.

FH: Valgkampen skal sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked og dets betydning for danske lønmodtagere

FH: Valgkampen skal sætte fokus på fremtidens arbejdsmarked og dets betydning for danske lønmodtagere

Fx ved:

  • At den nye Kommissions femårige arbejdsprogram viser vejen henimod et fremtidens arbejdsmarked med ordnede løn- og arbejdsvilkår for alle uanset beskæftigelsesform.
  • At der på EU-plan etableres nogle gode principper for brug af kunstig intelligens og overvågning på alle relevante områder af arbejdsmarkedet.
  • At EU bidrager til et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle så man undgår arbejdsrelaterede ulykker, dødsfald og nedslidning.

Frem mod valget fokuserer Den Europæiske Fagbevægelse (ETUC) også på ordnede vilkår til personer i atypiske ansættelser, og vil desuden arbejde for en revision af udbudsreglerne for at sikre, at offentlige midler går til virksomheder med respekt for arbejdstagernes rettigheder.

Endeligt er en retfærdig grøn og digital omstilling også central i en af de i alt 12 prioriteter i ETUC’s manifest.

Du finder ETUC’s manifest frem mod Europa-Parlamentsvalget her

Fair fri bevægelighed

EU’s indre marked har skabt vækst og beskæftigelse til gavn for Danmark og danske lønmodtagere.

Det danske medlemskab har været en økonomisk gevinst og har også sikret rettigheder og bedre vilkår for danske lønmodtagere inden for bl.a. arbejdsmiljø og ligestilling. Den frie bevægelighed af især arbejdskraft og tjenesteydelser skaber dog også udfordringer for det danske arbejdsmarked.

I Danmark har antallet af udenlandske arbejdstagere været støt stigende de seneste ti år.

Selvom mange af dem arbejder på ordentlige vilkår og bidrager positivt, har stigningen også ledt til social dumping, og har i nogle brancher ført til et voldsomt nedadgående pres på løn- og arbejdsvilkår.

Forsvaret for den danske model er gennemgående i FH’s EU-arbejde. Den frie bevægelighed må ikke medføre forringelse af de danske arbejdstageres løn- og arbejdsvilkår, ligesom udenlandske arbejdstagere ikke skal udnyttes. FH vil arbejde for at den frie bevægelighed i EU også er fair.

I den kommende valgperiode ønsker FH:

I den kommende valgperiode ønsker FH:

  • At EU’s udbudsregler understøtter brugen af arbejdsklausuler og derved sikrer ordnede forhold på arbejdspladserne.
  • At der indføres et europæisk ID-kort for arbejdstagere.
  • At eventuelle EU-tiltag for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft ikke fører til social dumping.

En af ETUC’s prioriteter centrerer sig også omkring et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

ETUC kræver, at lovgivningen på området forbedres med henblik på at nå et mål om nul arbejdsrelaterede dødsfald. ETUC vil desuden arbejde for, at der vedtages et direktiv om mental sundhed på arbejdspladsen og for at styrke distancearbejdernes rettigheder, herunder retten til at være offline.

Medarbejderinddragelse og social dialog

Der eksisterer i dag en del lovgivning, der i EU regulerer medarbejdernes inddragelse på arbejdspladsen. I praksis er rammerne dog udfordret.

Arbejdstagerrepræsentanterne skal f.eks. klædes bedre på til at varetage deres rolle, mens det også skal sikres at virksomhederne rent faktisk inddrager dem.

LÆS OGSÅ: Danskerne blandt de mest tilfredse EU-borgere

Den sociale dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstagerrepræsentanter såvel på den enkelte arbejdsplads som på EU-plan er vigtig for at sikre, at arbejdstagerne inddrages i centrale samfundsanliggender og for at finde fælles svar på konkrete udfordringer.

Der er derfor behov for at styrke den sociale dialog på europæisk plan, bl.a. ved at udvide dialogen til også at omfatte den grønne og digitale omstilling. Omstillingen kræver tæt inddragelse af arbejdstagerne hvis den skal lykkes.

I den kommende valgperiode ønsker FH derfor:

I den kommende valgperiode ønsker FH derfor:

  • At den relevante EU-lovgivning sikrer lønmodtagernes rettigheder i forhold til f.eks. information og inddragelse i forbindelse med omstruktureringer.
  • At der etableres en europæisk ombudsmand for social dialog, der skal rapportere om udfordringerne med social dialog i medlemslandene.
  • At de europæiske samarbejdsudvalg moderniseres med henblik på at sikre mere velfungerende udvalg og rettidig inddragelse.

ETUC vil også arbejde for at den sociale dialog og medarbejderdemokrati styrkes på europæisk plan.

Det indebærer bl.a. fremme af kollektive forhandlinger, samt et forslag om at introducere et EU-initiativ om information, konsultation og inddragelse for at sikre et velfungerende arbejdsmarked.