I torsdags præsenterede Eurostat en statistik over antallet af arbejdsulykker i EU i 2021.

En arbejdsulykke dækker her over en ulykke på arbejdspladsen, som har ført til, at arbejdstageren har været fraværende fra arbejdspladsen minimum fire dage efter.

I 2021 var der registreret næsten 2,88 mio. arbejdsulykker i EU, og der er tale om stigning på 6% i forhold til tallet fra 2020.

De nye data understreger alvoren i det her, og jeg har da en klar forventning om at ministeren imødekommer Arbejdsmiljørådets anbefalinger!

Flemming H. grønsund

Hvad angår antallet af dødsulykker var der registreret 3347 tilfælde, hvilket var en smule mindre end tilfældet var i 2020.

Statistikken viser også udviklingen i Danmark, hvor der er registreret over 85.000 arbejdsulykker i 2021. Der er tale om en markant stor stigning, som primært er forårsaget af, at sygefravær relateret til COVID-19 registreres som arbejdsulykker.

Antallet af dødsulykker var ekstremt højt i Danmark i 2022, og ikke siden 2007 er der registreret så mange dødsulykker på det danske arbejdsmarked.

På den baggrund henvendte daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sig til arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet, og udbad sig konkrete forslag til at reducere antallet af dødsulykker.

Ny data understreger alvoren

Flere af anbefalingerne er efterfølgende indarbejdet i forårets store politiske arbejdsmiljøaftale, og herunder ifm. den nye ’Handlingsplan mod arbejdsulykker’.

Flemming H. Grønsund udtaler: ”De nye data understreger alvoren i det her, og jeg har da en klar forventning om, at ministeren imødekommer Arbejdsmiljørådets anbefalinger, ikke mindst med tanke på sommerens dødsulykke på et psykiatrisk center og tidligere dødsulykker som følge af vold inden for social- og behandlingspsykiatrien”.

Anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter er fx indarbejdet i den del af handlingsplanen som omhandler en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker i de tre brancher der har allerflest dødsulykker; Landbrug, skovbrug og fiskeri, Bygge og anlæg samt Transport af Gods.

Arbejdsmiljørådet har ultimo september fremlagt yderligere anbefalinger til forebyggelse af dødsulykker, og her foreslået at arbejdsrelaterede dødsulykker som følge af tilskadekomst i trafikken indgår som tema i Ekspertgruppens arbejde.

Det foreslås også at udvide den helhedsorienterede indsats i Arbejdstilsynet til også at omfatte alvorlige arbejdsulykker som følge af vold i social- og behandlingspsykiatrien.