Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af de største ligestillingsudfordringer, vi står overfor i dag.

Både fordi kønnet begrænser de unges muligheder for uddannelse og job, men også fordi det er en af årsagerne til ulige løn.

Det kønsopdelte arbejdsmarked bidrager desuden til en ulige fordeling af ansvaret for børn og hjem, og er med til at fastholde nogle traditionelle forestillinger om mænd og kvinder.

Hvorfor diskuterer vi ikke også, hvordan vi får flere mænd til at blive pædagoger, sygeplejersker, sosu’er og lærere?

Majbrit Berlau

Vi kommer til at mangle hænder i den offentlige sektor

Vi byder Dansk Byggeris indsats for at tiltrække kvinder til byggebranchen varmt velkommen. Det er helt afgørende, at vi har arbejdsgiverne med på vognen.  

Vi mener, at branchespecifikke forløb for at tiltrække det underrepræsenterede køn er en af de helt rigtige veje at gå. For der er virkelig brug for en indsats ude på arbejdspladserne, hvis vi vil have gjort det attraktivt for begge køn at søge uddannelse og job inden for de fag.

Men ligesom når vi diskuterer kvinder i ledelse, så bliver det et meget snævert fokus på at få kvinder ind, hvor mænd dominerer. Hvorfor diskuterer vi ikke også, hvordan vi får flere mænd til at blive pædagoger, sygeplejersker, sosu’er og lærere?

Kun 7 procent af de studerende på sosu- og sygeplejerskeuddannelserne er mænd.

Allerede nu mangler der hænder i den offentlige sektor, og behovet for arbejdskraft ventes at stige over de kommende år, fordi mange medarbejdere nærmer sig pensionsalderen. Der er et stort potentiale i at tiltrække mænd til disse jobs, og det bør også få de offentlige arbejdsgivere ind i kampen.

Behov for handlingsplan på tværs af generationer

FH mener, at der er behov for en handlingsplan, der sigter bredt, så vi kan sikre, at fremtidens arbejdsmarked bliver åbent, ligestillet og mangfoldigt til gavn for både den enkelte og for samfundet. Handlingsplanen skal omfatte alle generationer, og derfor skal vi starte allerede i dagtilbuddet.

Børns kønsidentitet og grundlaget for ligestilling mellem kønnene dannes allerede fra børn er helt små. Derfor skal børn og unge mødes med åbenhed og af mangfoldighed i alle uddannelses- og dagtilbud.

Uddannelsesvalget skal træffes på baggrund af evner og interesser og være så frit som muligt, så hver især kan få opfyldt deres drømme.

Majbrit Berlau

Kommunerne skal understøtte den løbende dialog om køn, ligestilling og mangfoldighed blandt personalet i dagtilbud og på folkeskoler, og køn og mangfoldighed skal integreres som en obligatorisk del af lærer- og vejlederuddannelserne, ligesom det er på pædagoguddannelsen.

Uddannelsesvalget skal træffes på baggrund af evner og interesser og være så frit som muligt, så hver især kan få opfyldt deres drømme.

Ungdomsuddannelser skal arbejde aktivt for at nedbryde fordomme om køns kompetencer og præferencer, især inden for fag hvor det ene køn er markant overrepræsenteret. Køn og mangfoldighed skal tænkes ind i markedsføringen i forbindelse med rekruttering af nye elever, og ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for, at alle føler sig velkomne på uddannelserne – uanset køn.

Det lukkede arbejdsmarked

Det nytter ikke at iværksætte en masse tiltag til at åbne uddannelsesvalget, hvis arbejdsmarkedet opleves som lukket.

Vi kan konstatere, at især kvinder i stort omfang oplever seksuel chikane, så der er behov for at styrke den forebyggende indsats markant. Vi skal desuden fremme en mere lige fordeling af barslen, og vi skal arbejde med at ændre kulturen.

Alle tiltag som fremmer at begge køn føler sig velkomne på arbejdspladsen. Her har arbejdsgiverne et kæmpe ansvar, men vi har som faglige organisationer også selv et ansvar for at sikre, at vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter byder forandringerne velkommen og støtter kolleger, der vælger en kønsutraditionel karrierevej.

På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts er vi gået sammen med 30 faglige organisationer om at invitere medlemmer, eksperter, politikere og arbejdsgivere til en dialog om, hvordan vi får åbnet det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg.

Vi håber, det kan danne grundlaget for, at vi i fællesskab kan finde løsninger, der adresserer hele det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg på tværs af hele arbejdsmarkedet – ikke kun i udvalgte brancher.

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 05.03.2020