Høring over udkast til ændring af SVU-bekendtgørelsen

FTF beklager den politiske beslutning om at afskære personer med videregående uddannelse på bachelorniveau eller derover fra at kunne modtage SVU. FTF foreslår, at bekendtgørelsen skal rumme mulighed for dispensation for personer, der ikke kan bruge deres videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde eller manglende beskæftigelsesmuligheder.

Lov om Danmarks Innovationsfond

Det er positivt at forenkle forsknings- og innovationssystemet, men den nye Innovationsfond er efter FTF’s opfattelse for smalt rettet mod universitetsforskning og teknologi. Fonden bør bl.a. også afspejle, at medarbejdere og brugere er mindst lige så vigtige innovationskilder.

Ændring af lov om erhvervsakademier og professionshøjskoler

FTF finder det positivt, at videngrundlaget for uddannelserne fastslås som forsknings- og udviklingsbaseret, og at akademiernes og professionshøj-skolernes forsknings- og udviklingsopgave præciseres i lovgivningen. Det er også positivt, at rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans står som en tydelig opgave for uddannelsesudvalgene. FTF støtter ikke forslaget om fagligt brede uddannelsesudvalg og lægger vægt på, at der fortsat er mulighed for at organisere sig med monofaglige udvalg.

Lovforslag om Arbejdsmarkedsydelse m.m.

Lovforslaget er nødvendigt for de mange, der uden skyld mister dagpengeretten. En langsigtet løsning efter 2016 er påkrævet. Vejledningsansvaret i kommunerne om arbejdsmarkedsydelse er professionelt med erstatningsansvar. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse bør ikke udvandes i formålsparagraffen for at medvirke til medfinansiering. LBR skal sikres midler i 2014.

Hjemmehjælpskommissionens rapport

FTF er positiv overfor rapportens grundprincipper, og at nye tiltag ikke skal begrundes i besparelser. Ligeledes er FTF positive overfor anbefalingerne om kompetenceudvikling. Med hensyn til den frivillige sociale indsats skal det være et supplement til det professionelle arbejde og må aldrig blive en erstatning for det.

Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse mv.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter rammer for kvalificering og bedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Det er positivt, at der oprettes stillingskategorien docent og at der lægges vægt på udvikling af uddannelsernes og professionernes videngrundlag. Der skal så bare samtidig sikres den tilstrækkelige finansiering af institutionernes arbejde med forskning og udvikling.

Bemærkninger til INNO+kataloget

FTF har kommenteret udkastet til det INNO+ katalog, som Styrelsen for Forsknings- og Innovation er i gang med at udarbejde.
Kataloget repræsenterer en lille andel af de næsten 500 forslag, styrelsen har modtaget undervejs. Det endelige katalog forventes offentliggjort i august, og skal bruges som grundlag for politiske prioriteringer vedr. innovation.

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv. kulbrinteskat og forskellige andre love

De dele af vækstplanen, der vedrører skattesystemet er sendt i høring. FTF er imod lettelsen af selskabsskatten, da beskæftigelseseffekten heraf er begrænset. Samtidig må FTF vende sig mod forøgelsen af lønsumsafgiften i den finansielle sektor, der decideret vil skade dansk beskæftigelse. Endelig advarer FTF mod fremrykningen af skatten på kapitalpensioner. Skat på pensioner bør være ved udbetaling, hvor også udgifterne for den offentlige sektor til pensionisterne kommer.