Ændring af uddannelseslove med henblik på bedre rammer for en aktiv studiegennemførelse

FTF finder det positivt, at der udvikles bedre muligheder for videreuddannelse og sporskifte indenfor og mellem de videregående uddannelser, men finder det helt nødvendigt at konsekvenserne af de forskellige forslag følges nøje. I forhold til afskaffelse af suppleringskurser er det særlig vigtigt at sikre, at optagelse på kandidatuddannelser ikke bliver vanskeligere, som en utilsigtet konsekvens.

Høring: Ændring af SU-loven

FTF er enig i lovforslagets målsætning, og en række af de konkrete elementer vil bidrage til at unge gennemfører uddannelserne hurtigere. Enkelte dele herunder især reglerne om støttetid, og målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser risikerer dog at have en negativ effekt og kan ikke anbefales.

Ændring af afgifter og personskatter

Generelt er FTF tilfreds med at ligheden ved skatteomlægningen forbedres om end det er marginalt. Til gengæld vil FTF advare mod at lignende slingrekurs i skatte- og afgiftssystemet gentages, idet det skader tilliden til oprigtigheden i intentionerne bag skattesystemet.

Høring over forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove

FTF finder det problematisk, at Uddannelsesministeren får en generel hjemmel til at godkende fremtidige ønsker om institutionssammenlægninger. Den uddybende politiske drøftelse minimeres måske måske ved dette. FTF finder endvidere, at det er signalforvirring at øge muligheden for en sammenlægning mellem et akademi og en erhvervsskole og mellem en professionshøjskole og en erhvervsskole.

Nyt institut med mangler

Regeringen vil lægge AKF, KREVI og DSI sammen til et nyt forskningsinstitut. Men den fusion lever ikke op til behovet for bred, anvendt forskning af høj kvalitet, mener hovedorganisationerne FTF, LO og AC.

Nye udbudsregler fra EU

Kommissionens længe ventede forslag til nye udbudsregler forenkler visse ting, men der er stadig tale om et meget kompliceret regelsæt, som næppe fremmer udbredelsen af innovationspartnerskaber mellem offentlige og private virksomheder.

FTF høringssvar vedr. EU Kommissionens forslag til ændringer i anerkendelsesdirektivet.

Kommissionens udkast til ændringsdirektiv indeholder en række
positive elementer, der kan lette den enkelte professionelles anerkendelse af
kvalifikationer, men der er særligt afgørende at direktivet ændres på to områder.
FTF er uenig i forslaget om delvis adgang til udførelse af erhverv og foreslår
dette element udgår og FTF ønsker, at det fortsat skal være det enkelte
medlemsland, der fastsætter sprogkrav.

Horizon 2020

FTF tilslutter sig den øgede prioritering af
forskning og innovation, som afspejles i Horizon 2020. Det er væsentligt, at
rammeprogrammets ressourcer reelt er til rådighed for forskning, udvikling og
innovation i bred forstand, så forskningsmiljøer på professionshøjskoler og
erhvervsakademier også kan deltage. Viden fra praksis og viden fra udvikling
skal indgå som et væsentligt element i forskningssatsninger, som kan løse
konkrete udfordringer i samfundet.
Det nye rammeprogram bør afspejle, at der er flere forskellige
kilder til innovation, ikke udelukkende forskning og teknologi, men også den
drivkraft, som kommer fra medarbejdere og brugere. 
FTF påpeger, at der er dårlig overensstemmelse mellem
intentionerne i Horizon 2020 og regeringens beslutning om nedlæggelse af
Teknologirådet.