FTF har følgende bemærkninger til de enkelte dele af udkast til lov om ændring af SU-loven: 

Ændring af reglerne om støttetid:
FTF er grundlæggende enig i målsætningen, om at flere unge skal starte tidligere på deres videregående uddannelse, og det konkrete forslag vil sandsynligvis have en vis effekt i forhold til en del unge, der i dag udskyder uddannelsesstarten til tre eller fire år efter adgangsgivende eksamen.
FTF finder det dog problematisk, at forslaget rammer visse personer, der påbegynder deres uddannelse senere end 2 år efter adgangsgivende eksamen. Forslaget gør det mere økonomisk usikkert at påbegynde en uddannelse efter en årrække på arbejdsmarkedet, og vil derfor betyde at færre får en videregående uddannelse. Det er særligt et problem på de erhvervsrettede videregående uddannelser, hvor knap halvdelen af de studerende i dag starter senere end 2 år efter en adgangsgivende eksamen. En del af disse uddannelser giver praktikere med arbejdsmarkedserfaring en teoretisk overbygningsuddannelse. Andre giver mulighed for videreuddannelse efter en årrække på arbejdsmarkedet.
FTF vil derfor foreslå følgende ændring til 10. I § 17 indsættes efter stk. 1. som nyt stykke –(ændringen med kursiv):
” stk. 2. For uddannelsessøgende, der påbegynder en uddannelse, der giver støtte til inden for klippekortet, senest 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, eller som har en erhvervsrettet uddannelse som adgangsgivende uddannelse, svarer støttetiden til normeret studietid med et tillæg på 12 klip. Denne udvidede støttetid giver også til efterfølgende uddannelser, der giver støtte til inden for klippekortet”.
Der bør også oprettes procedurer så praktikere med arbejdsmarkedserfaring, der søger ind på en videregående uddannelse får ekstra SU støttetid.
FTF er positiv overfor, at der er taget højde for, at studieskiftere ikke bliver påvirket af ordningen. Dermed vil der fortsat være fleksible muligheder for, at de studerende kan justere deres studievalg.
I forhold til det oprindelige reformudspil, fastholder lovforslaget 1,08 reglen, hvilket er negativt, da reglen har været med til at skævvride adgangen til de videregående uddannelser.
Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser
Rimelig mange studenter mangler at supplere mere end et fag for at komme ind på ønskeuddannelsen, hvilket i høj grad skyldes udformningen af gymnasiereformen. Disse personer vil ikke kunne klare suppleringen på 3-6 ugers turbokurser, og vil derfor blive nødt til at finansiere dele af deres nødvendige supplering. Dette kan betyde en utilsigtet forlængelse af de unges vej til en videregående uddannelse.
Højst 5 ungdomsuddannelser med SU
FTF kan støtte forslaget, men vil i øvrigt pege på, at det bør kombineres med en indsats for at undgå at unge skifter rundt på ungdomsuddannelserne med SU uden at gøre deres uddannelse færdig.
Det er opfattelsen, at problemet skal løses i uddannelses- og arbejdsmarkedssystemet i relation til denne udsatte gruppe, og at SU-ændringen kun i mindre grad kan skabe ændringer i denne gruppes adfærd.
Ændret SU til hjemmeboende
FTF kan tilslutte sig, at SU reglerne harmoniseres på det foreslåede niveau, så reglerne for hjemmeboende under uddannelse bliver ens uanset alder, og uanset om de unge er på ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Ændret satsregulering af SU i perioden 2014-2021
FTF kan tilslutte sig forslaget, idet der ikke er en særlig begrundelse for, at SU reguleringen skal være højere end reguleringen af bl.a. dagpenge og kontanthjælp.
Forhøjelse af det laveste fribeløb inden for klippekortet
Det er FTF´s vurdering, at en forhøjelse af fribeløbet ikke bidrager til at unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet. Mere erhvervsarbejde vil sandsynligvis føre til forsinkelser og større frafald.
Bonusstipendium
FTF er skeptisk overfor forslaget. På mange erhvervsrettede videregående uddannelser vil det ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på under normeret tid. Ud over det vil ordningen føre til ”dødvægt”. D.v.s., at man belønner en adfærd, som vil være gældende for visse studerende også uden en bonus.
Øget støtte til befordringsgodtgørelse
Dette er et positivt forslag. De videregående uddannelser er i stigende grad koncentreret om de større byer. Det betyder, at de unge der bor uden for disse har en betydelig meromkostning ved at være studerende. Forslaget indebærer, at de unge der bor uden for de store byer får økonomisk bedre mulighed for at gå på en videregående uddannelse.
Det er vigtigt at transport til og fra praktik/klinikpladser får samme status som transport til uddannelsesstedet.

Med venlig hilsen
Bente Sorgenfrey, formand