Social- og Integrationsministeriet har den 17. december 2012 sendt forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område) til høring til en række organisationer – herunder også FTF og AC.
Lovforslaget er en del af udmøntningen af den aftale, som Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået i forbindelse med finansloven for 2013.
Af høringsbrevet fremgår det, at et led i aftalen er at ændre den eksisterende klagestruktur på det beskæftigelsesmæssige og sociale område med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen.
FTF og AC er ikke enig i at ændringen af den eksisterende klagestruktur, der indebærer afskaffelse af de regionale beskæftigelsesankenævn styrker borgernes retssikkerhed – tværtimod.
Arbejdsmarkedets parter har i dag repræsentanter i de fem regionale beskæftigelsesankenævn som lægmænd, der bedømmer sagerne med et andet blik end det rent juridiske og derved understøtter retssikkerheden. Når de to ankeinstanser, der findes i dag, slås sammen til én, er det svært at forestille sig, at det i sig selv vil give bedre retssikkerhed for borgerne.
Derfor er inddragelsen af repræsentanter fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden vigtig og AC og FTF er af principielle og retssikkerhedsmæssige grunde imod at afskaffe muligheden for at kunne klage to gange. Klagesystemet skal kunne efterleve, at borgerne har tillid til klagesystemet og at det opleves retfærdigt af borgerne.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg får efter forslaget en nøgleposition i forhold til klager på det beskæftigelsesmæssige område og det fremgår af lovbemærkningerne, at man bl.a. ønsker at bevare partsrepræsentanter i sagsbehandlingen.
Sammensætningen i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er imidlertid ikke dækkende for alle lønmodtagergrupper på det danske arbejdsmarked, idet FTF og AC ikke har repræsentation i udvalget.
AC og FTF har til sammen næsten lige så mange medlemmer som LO og det kan undre, at man i sammensætningen af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kun ønsker repræsentation fra halvdelen af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked.
Med henvisning til lovforslagets § 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 13, § 59 a, stk. 4, skal FTF og AC opfordre til, at sammensætningen af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg moderniseres, så repræsentationen på lønmodtagersiden bliver dækkende.