FTF har modtaget Erhvervs- og Vækstministeriets og Uddannelsesministeriets høring af EU Kommissionens udkast til direktiv om ændringer i direktiv 2005/36/EC om anerkendelse af professionelle kvalifikationer og IMI systemet.
FTF har følgende generelle bemærkninger:

Kvalitet og mobilitet må følges ad
FTFs overordnede tilgang til revisionen af anerkendelsesdirektiver er ønsket om at fremme såvel kvalitet og høj faglig standard i de opgaver de professionelle varetager som mulighederne for mobilitet. Fremme af mobilitet må derfor ikke ske på bekostning af kvaliteten i de opgaver, som de professionelle varetager f.eks. indenfor undervisnings- og sundhedssektoren. Hensynet til sikkerheden for den enkelte borger eller kunde er ligeledes afgørende.

Gennemsigtighed og styrkede rettigheder
FTF ønsker at der skabes så stor gennemsigtighed og gensidig anerkendelse som muligt. FTF støtter derfor gerne tiltag, der kan styrke den professionelles muligheder og rettigheder til at gøre opnåede kvalifikationer og erfaringer transparente. Opgaven er ikke at deregulere, men derimod at gøre de nationalt opnåede uddannelseskrav gennemsigtige, som grundlag for gensidig anerkendelse, herunder at styrke den enkelte professionelles muligheder og rettigheder til at få vurderet egne kvalifikationer. Samtidig er det vigtigt at sikre smidige og ikke-bureaukratiske procedure for anerkendelse.

Balance mellem EU regulering og national regulering
FTF finder det vigtigt, at understrege at udgangspunktet fortsat skal være, at de enkelte medlemslande fastsætter kvalitetskrav til de opgaver som de professionelle udfører, herunder uddannelseskrav. EU reguleringen på området for gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer skal respektere dette udgangspunkt. Der er derfor også grænser for, hvor detaljeret og på hvilke specifikke områder direktivet skal fastlægge regler.

Specifikke bemærkninger til direktivudkastet enkelte elementer:

Delvis adgang (Dir Artikel 4 f, side 25)
Kommissionens udkast til ændringsdirektiv indeholder et nyt princip, der pålægger medlemsstaten at give delvis adgang (partial access) til udførelse af en profession. Der kan under bestemte betingelser afviges herfra, bl.a. hvis delvis adgang vurderes at være i modstrid med den samfundsmæssige interesse bl.a. sundhed.

Kommissionen begrunder forslaget med, at der hvor en ansøger er så langt fra at opfylde de stillede uddannelseskrav, at personen skal gennemgå en fuld uddannelse, skal værtslandet tilbyde delvis adgang til at udføre erhvervet.

FTF holdning
FTF er uenig i forslaget om delvis adgang, og foreslår at det udgår af direktivet.
Et helt afgørende led i at sikre kvaliteten i bl.a. undervisningen, sundhedsopgaverne eller tekniske opgaver er den professionelles kvalifikationer og kompetencer. Derfor er der fastsat uddannelseskrav via lovgivning indenfor en række erhverv og professioner, der sikre at den professionelle medarbejder kan opfylde de stillede kvalitetskrav. På sundhedsområdet forudsætter udførelsen af professionen yderligere autorisation. FTF ønsker ikke, at der åbnes op for via EU regulering, at nationalt fastsatte kvalitets- og uddannelseskrav undermineres ved princippet om delvis adgang.

Princippet vil endvidere være et brud med og et indgreb i almindelig ansættelsespraksis. Hvis en dansk ansøger til en stilling ikke opfylder de fastsatte uddannelseskrav kan den ansættende myndighed naturligvis afvise ansøgeren med denne begrundelse. FTF finder ikke, at der er særlige grunde til, at en ansøger fra et andet EU medlemsland skal stilles anderledes en dansk ansøger eller at den ansættende myndighed – via et EU direktiv – kan pålægges at ansætte en delvis kvalificeret ansøger. Hvis princippet om delvis adgang gennemføres vil konsekvensen være at den udefrakommende ansøger forfordeles i forhold til den danske.

Generelt er det FTFs opfattelse at forpligtelsen til at give delvis adgang griber ind i den enkelte medlemsstats kompetence til at fastlægge kvalitetsmål, stillingsstruktur og personalesammensætning indenfor de specifikke erhvervs- og professionsområder. Både uddannelses- og sundhedsområdet er ifølge Lissabontraktaten suverænt et nationalt anliggende. Det er FTFs opfattelse, at forslaget om delvis adgang bryder med dette princip.

European Professional Card (EPC) (Dir. artikel 4a, side 21)
Det er positivt, at EPC foreslås i form af et e-certifikat. Det er ligeledes afgørende at certifikatet skal udstedes af den kompetente myndighed i hjemlandet, og at anvendelsen af IMI systemet bliver obligatorisk.

FTF holdning
Forpligtelse til at oprette e-certifikater.
FTF går ud fra, at alle medlemslande med forslaget om et ECP forpligtes til at oprette en sådan funktion. Det er imidlertid uklart i hvilket omfang medlemslandene er forpligtet til at oprette e-certifikater indenfor de enkelte professionsområder. Udkastet til direktiv indebærer, at der delegeres kompetence til Kommissionen til at fastsætte de nærmere kriterier og regler for oprettelsen af e-certifikater. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke klart, hvilke begrænsninger der vil være for den enkelte professionelle for at opnå et e-certifikat.

FTF foreslår at det i direktivet fastsættes, hvilke rettigheder den professionelle har overfor den kompetente myndighed i relation til udstedelse af e-certifikat, herunder hvordan det sikres at et e-certifikat udstedt i ét medlemsland kan anvendes i alle medlemslande.

E-certifikat på såvel lovregulerede som ikke-lovregulerede områder.
Det er uklart hvordan e-certifikatet vil fungere på områder, hvor der er forskellig praksis i medlemsstaterne for lovregulering eller ikke-lovregulering af erhverv, samt i tilfælde hvor en titel i ét land ikke matcher med titler i andre lande.  FTF foreslår at direktivet klargøres på dette område, men går ud fra, at der også i denne situation kan udstedes e-certifikat.

Prioritering af ressourcer.
EU Kommissionen peger på, at EPC kun vil fungere hvis de enkelte medlemslande faktisk prioriterer de nødvendige yderligere ressourcer, der gør en hurtigere udstedelse og anerkendelsesprocedure mulig. FTF finder det vigtigt, at medlemslandene afsætter de nødvendige ressourcer for at e-certifikatet kan opnå de ønskede mål om at understøtte mobiliteten.

Detaljerede regler i vejledning.
Udformningen af bestemmelserne om ECP er i direktivudkastet på nogle områder meget detaljerede. Det gælder f.eks. fastsættelse af tidsfrister i artikel 4 c og 4 d. FTF foreslår, at det overvejes at placere en række af bestemmelserne i en vejledning, som er et mere fleksibelt instrument.

Brugerbetaling på udstedelse af e-certifikat.
Hvis der indføres brugerbetaling på udstedelse af e-certifikat forudsætter FTF, at det sikres at niveauet ikke bliver en barriere for den enkelte.

Anvendelsen af kvalifikationsniveauer og rammer i det generelle system (Dir side 15 punkt 8)
I det gældende direktiv indgår i artikel 13 en niveauopdeling af uddannelser, der anvendes til at indplacere professionelle kvalifikationer, der ikke er omfattet af den automatiske anerkendelse.

Kommissionen foreslår i udkastet til ændringsdirektiv tilsyneladende en afgørende ændring i anvendelsen af kvalifikationsniveauer og rammer under det generelle system. Niveauer og rammer skal ikke længere kunne anvendes til at udelukke grupper/personer fra direktivet, men tjene som værktøjer til at øge gennemsigtigheden.

FTF holdning
FTF foreslår, at det klargøres hvilken betydning Kommissionens formulering i præamblen punkt 8 har i forhold til det gældende direktiv og den hidtidige praksis ved anvendelsen af artikel 13 i det gældende direktiv. FTFs opfattelse er, at niveauerne fortsat skal anvendes til at indplacere eller udelukkelse fra direktivets område.

Midlertidig udførelse af ydelser på sundhedsområdet (Dir artikel 7 ny 4, side 27)
Særligt for de professioner på sundhedsområdet, der ikke er omfattet af den automatiske anerkendelse, indføres et nyt krav til medlemslandene om at udforme en liste over de specifikke professioner, hvor man ønsker at foretage en forudgående vurdering af kvalifikationerne når en ansøger ønsker midlertidig udførelse af en sundhedsydelse.

FTF holdning
FTF kan støtte ændringen.

Automatisk anerkendelse. (Dir side 16, punkt 12)
På området for automatisk anerkendelse på grundlag af minimums uddannelseskrav indføres en forpligtelse til medlemsstaterne til løbende at opdatere information om ændringer i eksisterende eller tilføjelse af nye uddannelseskrav, herunder sikre samspil med direktivet.

FTF holdning
Initiativet er positivt og kan medvirke til at sikre at anerkendelse løbende bygger på de aktuelle uddannelseskrav.

Anvendelse af ECTS. (Dir artikel 11 (e) side 28)
Udkastet til ændringsdirektiv indføjer anvendelse af ECTS til at fastsætte varighed af uddannelser.

FTF holdning
Det er positivt, at ECTS anvendes som supplement til beskrivelsen af omfanget og indholdet på en uddannelse.

Særligt om sygeplejersker og jordemødre. (Dir artikel 31, side 33ff og artikel 40 og 41 side 37ff)
Ændringsdirektivet løfter adgangskravet til sygeplejerske- og jordemoruddannelserne til 12 års generel uddannelse. Der anvendes fortsat både time og årsangivelse af varighed og suppleret med en beskrivelse af fordelingen mellem teori og praksis.

FTF holdning
Det er positivt at adgangskravet til disse uddannelser løftes til 12 års generel uddannelse og at beskrivelsesformen fastholdes.

Common Training Principles (CTP). (Dir. artikel 49a, side 41 ff)
Som erstatning for de gældende bestemmelser om Commom Platforms foreslås Common Training Platforms. CTP har som formål at fremme mulighederne for automatisk anerkendelse ved at professionelle organisationer, der er repræsentative såvel på nationalt som EU niveauet, skal kunne udvikle common tests (egnethedstest) for at opnå en kvalifikation eller common training programmes. Automatisk anerkendelse på basis af CTP forstås som en fælles beskrivelse af viden, færdigheder og kompetencer indenfor en specifik profession.
Hvis det sker skal medlemsstaterne under bestemte forudsætninger automatisk anerkende dette.

Medlemsstaten skal anerkende på betingelse af bl.a. at professionen allerede er reguleret i 1/3 af medlemsstaterne, at processen med udformningen af CTP er foregået transparent og i en åben proces og at CTP ikke indebærer tvangsmedlemskab af den professionelle organisation.

FTF holdning
De hidtidige erfaringer med Common Platforms har overvejende været negative og spørgsmålet er om denne nye model vil have bedre muligheder for at fremme automatisk anerkendelse. FTF er fortsat skeptisk overfor denne type af proces, da den med stor sandsynlighed vil resultere i laveste fællesnævner.
I relation til en mulig automatisk anerkendelse gennem CTP vil FTF foreslå, at det fastsættes at denne type anerkendelse skal ske på grundlag af en kombination af uddannelse og erfaring.

Sprogkrav (Dir artikel 53, side 43)
Ændringsdirektivet indebærer at tjek af sprog først kan ske efter at værtslandet har anerkendt kvalifikationen. Udgangspunktet for Kommissionens forslag er den nuværende artikel 53 om sprog, der siger at den professionelle skal have sprogkompetencer, der sætter den professionelle i stand til at praktisere. Men forslaget skærper bestemmelsen på den måde at kontrol af sprogkompetencer først kan ske efter at proceduren med anerkendelse (4d side 23 i dir.) er gennemført.

Kontrol kan endvidere kun forekomme, hvis der er en alvorlig og konkrete tvivl. Særligt i relation til professioner hvor patientsikkerhed kommer på tale kan den kompetente myndighed dog fastsætte sprogkontrol  for gruppen af den pågældende profession, som led i anerkendelsesproceduren. Og kun hvis sprogkrav eksplicit fremgår af kravene til at arbejde indenfor det pågældende sundhedssystem. Der kan kun stilles krav om ét sprog og valget af dette er personens eget valg (se formulering s. 44 .according to the choice of the person concerned.)

Endvidere gælder kravet om proportionalitet, og at der skal være mulighed for at rejse appelsag ved retssystemet.

FTF holdning
FTF kan ikke støtte Kommissionens forslag til skærpelse af bestemmelserne om sprog. Det er fortsat helt afgørende inden for mange erhverv og professioner, at sikre at den enkelte professionelle kan udtrykke sig forståeligt og er fortrolig med den sproglige og kulturelle kontekst arbejdet udføres i. Det gælder ikke kun indenfor sundhedsområdet men også på andre områder, hvor det er relevant f.eks. indenfor undervisningsområdet. På daginstitutions- og grundskoleområdet er mangelfulde sprogfærdigheder direkte uacceptabelt uanset hvilket fagområde, der skal varetages.

Det skal derfor fortsat være den enkelte medlemsstat der fastsætter sprogkrav. Kontrol af sprog skal indgå som et element i anerkendelsesproceduren og udstedelsen af e-certifikatet.

E governance
Der indføres en række krav til medlemslandene om at sikre bedre information og lettere adgang til en ebaseret anerkendelsesprocedure.

FTF holdning
FTF er positiv overfor tiltagene.

Begrundelse for lovregulerede erhverv (Dir artikel 59, side 49)
Udkastet til direktiv indebærer en forpligtelse for medlemslandene til at evaluere og begrunde hvorfor erhvervet er lovreguleret og afgive rapport herom til Kommissionen.  Medlemsstaterne skal begrunde hvordan begrænsningen af adgangen til og udførelsen af erhvervet, herunder anvendelsen af professionelle titler er i overensstemmelse med tre kriterier som fastsættes til: Den offentlige interesse, proportionalitet og ikke-diskrimination.

FTF holdning
FTF forudsætter, at det fortsat er op til den enkelte medlemsstats at fastsætte kvalitets- og uddannelseskrav til udførelsen af erhverv og professioner, men den foreslåede proces kan medvirke til at klargøre de enkelte medlemslandes begrundelser og dermed øge transparensen.

Delegation af kompetence til Kommissionen og Komite procedure (Dir artikel 58 og 58a side 48)
Ændringsdirektivet indebærer, at Kommissionen på en lang række områder delegeres til efter vedtagelsen af direktivet at udforme konkrete bestemmelser. Denne delegation forekommer meget omfattende og finder også sted på helt centrale dele af direktivet.
Ved anvendelsen af delegationen er Kommissionen forpligtet til at anvende Komite proceduren i Regulation (EU) No 182/2011).

FTF holdning
Delegationen af kompetence til Kommissionen indebærer, at der på en række områder skal foretages udformning af specifikke bestemmelser, opdateringer af anneks V mm. Dette opfølgende arbejde vil i hvid udstrækning kræve faglig indsigt og ekspertise. For FTF er det derfor en klar forudsætning, at Kommissionen sikrer aktiv inddragelse af de enkelte relevante professioner indenfor direktivets sektorområder.