FTF har modtaget EU-Kommissionens direktivforslag om modernisering af udbudsreglerne i høring og har følgende bemærkninger:
Overordnet set støtter FTF en modernisering og forenkling af udbudsreglerne, hvormed den offentlige sektor får bedre muligheder for at være effektiv og skabe ny vækst sammen med private virksomheder. Dette skal dog ske under afvejning af, at udbudsreglerne fortsat skal være gennemsigtige og indeholde sociale rettigheder for de arbejdstagere, der bliver involveret i EU-udbud.
Forenklinger er således velkomne, men samlet set vurderer FTF, at der fortsat er tale om et ret kompliceret regelsæt, som stadig vil medføre betydelige transaktionsomkostninger for de offentlige myndigheder og modvirke udbredelsen af offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). FTF vil derfor opfordre det danske formandskab til at arbejde for en yderligere forenkling af udbudsreglerne under hensyn til principperne om gennemsigtighed og sociale rettigheder mv. (jf. ovenfor).
FTF kan støtte udbudsdirektivets brede formålsbestemmelse om at offentlige indkøb skal støtte samfundsmæssige mål som innovation, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og beskæftigelse. Her burde imidlertid også være en henvisning til fx arbejdsmiljø og sociale rettigheder.
FTF er ikke modstander af udbud i den offentlige sektor, men den nyeste forskning har vist, at man bør bruge udbud og udlicitering med omtanke. Således viser AKFs nylige forskningsgennemgang af danske og internationale studier om udlicitering som er den største nogensinde herhjemme at effekterne ved udlicitering er noget mere usikre og beskedne, end det hidtil har været fremført i debatten. På de bløde velfærdsområder, som fylder langt størstedelen af de offentlige budgetter, findes der slet ingen forskningsmæssig dokumentation for positive effekter af udlicitering. Samtidig er transaktionsomkostningerne ved gennemførelsen af udbud dårligt belyst. Sidst men ikke mindst viser gennemgangen, at der ofte er negative konsekvenser for medarbejderne forbundet ved udlicitering.
Derfor mener FTF, at det er en overvejelse værd at hæve de nuværende tærskelværdier, så færre opgaver kommer i EU-udbud og transaktionsomkostningerne reduceres. I den forbindelse vil det dog være en national opgave at sikre, at færre EU-udbud ikke blot resulterer i flere nationale og ugennemsigtige udbud, hvor fx de sociale rettigheder tilsidesættes.
FTF ser endvidere positivt på udbudsdirektivets forsøg på at forbedre mulighederne for forudgående dialog. FTF mener, at der er store potentialer i OPI, som både kan forbedre velfærden og skabe ny vækst og beskæftigelse. Imidlertid bliver EU-udbudsreglerne ofte fremhævet som en væsentlig barriere for OPI.[1] Det kan både skyldes usikkerhed på reglerne samt frygt for at komme i konflikt med reglerne.
Derfor vil det være positivt, hvis offentlige og private medarbejdere får bedre muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger sammen uden straks at blive bremset af rigide udbudsregler. Det vil dog fortsat være vigtigt at sikre, at de udbud, som måtte blive resultatet af en dialogproces, er gennemsigtige.
Endelig opfatter FTF fjernelsen af opdelingen i A- og B-tjenesteydelser som en stramning af regelsættet, da det alt andet lige vil føre til flere EU-udbud, idet B-ydelserne i dag ikke er omfattet af reglerne. Indførelsen af særlige regler og tærskelværdi for velfærdsydelser (social services) vil samtidig være et tiltag, som formentligt vil forøge kompleksiteten og transaktionsomkostningerne.