FTF bemærkninger til udkast til ny bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning i sygedagpengesager mv.
Det skal indledningsvist bemærkes, at lægekonsulenterne – til trods for oprettelsen af rehabiliteringsteams – fortsat vil have en helt central rolle i langt de fleste "arbejdsevnevurderingssager" i kommunerne. Lægekonsulenternes udtalelser vil derfor også i stort omfang indgå i den dokumentation, som danner grundlag for behandlingen af sager i rehabiliteringsteams.
FTF undrer sig derfor særligt over måden, som bekendtgørelsens § 4 er formuleret på. Det fremgår af denne, af den sundhedsfaglige rådgivning alene kan "gives i forhold til borgerens mulighed for arbejde eller uddannelse." Som Ankestyrelsens har påpeget i praksisundersøgelse fra 2012, er det problematisk, at lægekonsulenterne i vidt omfang udtaler sig om mere end de rent helbredsmæssige forhold – eksempelvis i forhold til en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne.
Formuleringen i bekendtgørelsen bør derfor ændres i overensstemmelse med Ankestyrelsens anvisninger, så det tydeligt fremgår, at kommunernes lægekonsulenter udelukkende må/kan udtale sig om de rent helbredsmæssige forhold.