FTF har modtaget hjemmehjælpskommissionen rapport i høring og har følgende bemærkninger:Generelt mener FTF, at rapportens otte grundprincipper om rehabilitering er fornuftige og fint kan udgøre det værdimæssige grundlag, som vi baserer vores ældrepleje på fremadrettet.
Samtidigt noterer vi med tilfredshed, at de nye tiltag ikke skal indgå som led i yderligere besparelser i kommunerne. Det er tilsvarende vigtigt med den solide ledelsesmæssige forankring, som kommissionen fremhæver.
Det er samtidigt positivt, at man på denne måde sætter fokus på behovet for et paradigmeskifte, så indsatsen fremover tager afsæt i den enkeltes funktionsevne – og en mulig opgradering af denne, frem for konkret udførelse af praktiske opgaver i hjemmet.
Den bedste hjælp er hjælpen til selvhjælp – apropos de erklærede værdier ”tryghed og værdighed”.
FTF ser ligeledes positivt på anbefalingerne i forhold til øget kompetenceudvikling blandt medarbejderne i hjemmehjælpen og en organisering, der understøtter samarbejdet mellem hjemmehjælp og hjemmesygepleje. I forhold til den frivillige sociale indsats vil FTF gerne understege, at frivilligt arbejde skal være et supplement til det professionelle arbejde og må aldrig blive en erstatning for det. Det er en god ide at inddrage frivilligt arbejde i et tættere samspil med den offentlige opgaveløsning.
Et øget brug af frivilligt arbejde kan imidlertid blive en udfordring for den offentlige sektor, hvis civilsamfundet i stigende grad overtager velfærdsopgaver, der anses som serviceydelser og som kræver kvalificeret fagprofessionel arbejdskraft. Det er derfor rigtig vigtigt at finde den rette balance i samspillet.
Der skal i den offentlige myndighed eller institution være en frivilligpolitik med klare spilleregler. Det skal med andre ord aftales, hvilke opgaver der kan udføres på frivillig og ulønnet basis, og hvordan det frivillige arbejde ledelsesmæssigt og personalepolitisk bliver grebet an. På den måde bliver der sat nogle klare grænser for civilsamfundets ansvar og kompetence, så borgere ikke bliver afhængige af frivillige kræfter.
Der skal sikres personaleresurser til vejledning, introduktion, kontrol m.v. af de frivillige. Det kræver, at de ledelsesmæssige og personalepolitiske rammer for frivillig arbejdskraft er på plads. En presset økonomi og stramme budgetter har skabt større opmærksomhed på frivillig arbejdskraft i kommuner og regioner.
Mere specifikt vil FTF gerne pege på den særlige problemstilling vedrørende tandhygiejnen og dens betydning for lighed i sundheden, som kommissionen bør være opmærksom på. Netop mangelfuld mundhygiejne kan være årsag til en række systemiske sygdomme. Det er efterhånden veldokumenteret, at der kan være sammenhæng mellem tandkødssygdomme og diabetes.
Desuden har forskning har vist, at bakterier i mundhulen kan indåndes i lungerne og forårsage respiratoriske sygdomme som f.eks. lungebetændelse, ligesom man har konstateret overrepræsentation af forskellige kræftformer, herunder nyrekræft og kræft i bugspytkirtlen, hos mænd med tandkødssygdomme.
Endvidere har en helt ny britisk undersøgelse fra maj i år knyttet sammenhæng mellem Alzheimers sygdom og tandkødssygdomme. Der er således mere og mere, der peger i retning af, at mund og tænder spiller en central rolle for den generelle sundhed end hidtil antaget, op på denne baggrund er der al mulig grund til at have større opmærksomhed på tandbørstning og mundhygiejne som en integreret del af indsatsen på hjemmehjælpsområdet.
Helt konkret mener FTF, at der i forbindelse med visitators hjemmebesøg altid indgår en vurdering af borgerens behov for hjælp til tandbørstning.
En vurdering, som er naturligt sammenfaldende med behovet for personlig pleje i øvrigt. Visitator bør være opmærksom på et potentielt behov for hjælp til tandbørstning, og at omsorgspersonalet er godt instrueret i at kunne yde tilfredsstillende tandbørstning.
FTF er i øvrigt bekendt med Dansk Sygeplejeråds og Ergoterapeutforeningens høringssvar og skal henvise hertil.