Dette er på trods af, at de på mange måder anses for at have de samme egenskaber, som de yngre arbejdsløse. At mange seniorer har svært ved at komme tilbage i job er både et problem for den enkelte, men også for samfundet som helhed. Der bør derfor gøres en særlig indsats for, at få seniorerne tilbage i job igen.

Arbejdsløse seniorer søger oftere job end yngre

Et survey FH har fået foretaget af Epinion viser, at arbejdsløse i alderen 55-64-år oftere søger job end de yngre. Adspurgt til, hvor mange job man i gennemsnit søger, svarede 72 pct. af de arbejdsløse 55-64-årige, at de i gennemsnit søger over 8 job om måneden.

For de 30-49-årige var det 55 pct. og for de 18-29-årige 45 pct. Seniorerne er altså mere flittige til at søge job end de yngre, jvnf. figur 1:

Anm.: Spørgsmålet lyder Hvor mange gange har du i gennemsnit søgt job, mens du har været arbejdsløs? Figuren viser fordelingen på svarmuligheder. Kilde: Epinion for FH august – september 2019.

Seniorerne finder det sværest at få et job

På trods af, at seniorerne er mere aktive end de yngre arbejdsløse ift. at søge job, så finder de 55-64-årige det sværere at finde et job end de yngre.

Hele 82 pct. af de arbejdsløse respondenter i alderen 55-64 år mener, at det er svært at finde et job. For de 30-49-årige mener 64 pct., at det er svært at finde et job jf. figur 2: “Seniorerne finder det sværest at finde job”

Anm.: Spørgsmålet lyder Hvor enig er du i følgende udsagn: ”Jeg synes, det er svært at
finde et nyt job, når jeg er arbejdsløs”. Figuren viser andelen, som har svaret helt eller delvist enig.
Kilde: Epinion for FH august – september 2019

At arbejdsløse seniorer føler, at det er sværere at komme tilbage i job hænger godt sammen med, de faktiske tal. Der er en markant lavere andel i aldersgrupperne 55-59-årige og især 60-64-årige end hos de yngre aldersgrupper, som er tilbage i beskæftigelse 12 måneder efter, at de er blevet ledige jf. figur 3: “Andel i beskæftigelse 12 måneder efter nyledighed”

Anm.: Viser andelen, som er kommet i beskæftigelse 12 måneder efter nyledighed. Kilde: Jobindsats.dk

Den lave andel blandt de 60-64-årige kan hænge sammen med, at
nogle arbejdsløse seniorer vælger at gå på efterløn, når de oplever,
hvor svært det er at finde et nyt job.

Fakta om undersøgelsen

Epinion har gennemført en undersøgelse for FH om danskernes holdning til helbred og tilbagetrækning. Der indgår svar fra 7.547 danskere i alderen 18-75 år. Interviewene er gennemført i august-september 2019.

Der indgår to spørgsmål i notatet, som er stillet til lønmodtagere m/u personaleansvar, arbejdsløse m. dagpenge i/u. aktivering, langtidssyge.

Spørgsmålene lyder:

  1. Hvor mange gange har du i gennemsnit søgt job, mens du har været arbejdsløs?
  2. Hvor enig er du i følgende udsagn: ”Jeg synes, det er svært at finde et nyt job, når jeg er arbejdsløs”. Spørgsmålene er henvendt til personer, som har været berørt af arbejdsløshed inden for de sidste 3 år. I alt var der 627 respondenter, hvor aldersgrupperne var fordelt således: 18-29 år: 169, 30-54 år: 343, 55-64 år: 114.