En ny undersøgelse udarbejdet af Epinion for FH viser, at to tredjedele af lønmodtagerne mener, at der slet ikke eller kun i nogen grad er ligestilling på det danske arbejdsmarked og størstedelen af lønmodtagerne peger på, at manglende ligeløn er det største ligestillingsproblem.

På arbejdsmarkedet eksisterer en række uligheder mellem mænd og kvinder:

Mænd tjener overordnet 14,5 pct. mere end kvinder i gennemsnit

Hvis der tages højde for forskelle i arbejdsfunktion, branche og sektor, deltid, uddannelse, familieforhold m.m., så er forskellen på 7 pct.

Der kan være mange årsager til den overordnede lønforskel, men faktum er, at siden kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og siden ligelønsloven blev vedtaget for over 40 år siden, har kvinder tjent mindre end mænd – også selvom kvinder i dag har mere uddannelse end mænd.

Uligeløn medfører bl.a. ulighed i pension og livsindkomst mellem kønnene.

Kvinder og mænd fordeler sig stadig meget ulige på arbejdsmarkedet.

Mens ca. 80 procent af de beskæftigede i den offentlige sektor er kvinder, er omkring 60 procent af de beskæftigede i den private sektor mænd.  

Kvinder er stærkt overrepræsenterede inden for omsorg, pædagogik og sundhed, mens mænd er overrepræsenteret inden for industri og byggeri.

Kønsopdelingen bidrager til lønforskelle mellem mænd og kvinder, da typiske kvindefag ofte lønnes lavere end typiske mandefag.

Kvinder tager ca. 90 procent af den samlede barsel.

Udviklingen i mænds andel af barslen har været forsvindende lille over den seneste årrække, særligt blandt mænd med ufaglært eller faglært uddannelsesbaggrund.

Den skæve fordeling af barslen går ud over kvinders indkomst. I gennemsnit bremses kvinders lønudvikling med 10 procent pr. barn.

Den skæve fordeling af barsel går også ud over mændene, som stadig kæmper med kulturelle barrierer for ret til og accept af ønsket om barsel.

Behov for ligestilling mellem kønnene

På dagen for Kvindernes Internationale Kampdag er der brug for at gøre opmærksom på, at der fortsat er behov for målrettet at arbejde for at mindske uligheden mellem kønnene. FH vil arbejde for:

  • At skabe et arbejdsmarked med en mere lige kønsfordeling ved at understøtte kønsneutrale uddannelsesvalg, og ved at arbejde for, at arbejdspladskulturen giver plads til kollegaer af begge køn.
  • At barslen bliver mere ligeligt fordelt mellem kønnene, så begge forældre får glæde af tiden i barnets første leveår og løngabet mellem mænd og kvinder mindskes.  
  • At mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder. Både i de enkelte virksomheder og brancher, men også på tværs.

Danmark skal være et land med reel ligestilling. Vi er godt må vej, men der er stadig langt til mål. Lad os tage de næste skridt sammen. God kampdag!

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsen Hovedorganisation