FH’s nye analyse “En ny generation på arbejdsmarkedet” sætter tyk streg under, at forældreskab øger risikoen for arbejdsrelateret stress blandt unge.

Mens 30% af unge forældre oplever en høj eller meget høj grad af stress på arbejdet, gælder det samme for kun 21% af de unge uden børn.

Denne stigning i niveauet af stress og mistrivsel på jobbet er mest markant blandt mænd, hvor andelen af stressede stiger fra 22% til 34% ved forældreskab. For kvinder er stigningen mere beskeden, fra 21% til 24%.

Forventningspres ude og hjemme

Kenneth Reinicke, mandeforsker ved RUC, peger på, at ændrede forventninger til faderrollen kan spille en væsentlig rolle i den stigende stress blandt fædre.

Mænd deltager nu mere i husligt arbejde og børneomsorg, men arbejdspladserne har ikke nødvendigvis tilpasset deres forventninger til mandlige medarbejdere.

Det kæmper unge fædre med

Det kæmper unge fædre med

 • Lønnen er for lav: Mange unge fædre føler, at deres løn ikke står mål med deres arbejdsindsats og de økonomiske behov, der følger med at have en familie.
 • Arbejdet er nedslidende: Fædre oplever, at arbejdet er fysisk og psykisk udmattende, hvilket påvirker deres generelle trivsel og energiniveau.
 • Manglende fællesskab på arbejdspladsen: Flere fædre føler sig uden for fællesskabet på arbejdet, hvilket kan føre til isolation og lavere arbejdsglæde.
 • Kan ikke leve op til faglige forventninger: Mange fædre kæmper med at opfylde de høje faglige krav på arbejdet, hvilket skaber frustration og stress.
 • Balance mellem arbejde og familieliv: Fædre har svært ved at finde en balance mellem deres job og de øgede familiemæssige forpligtelser, hvilket bidrager til en følelse af utilstrækkelighed på begge fronter.

Mange mænd står derfor over for et karrieredilemma, hvor de skal balancere øgede familiemæssige forpligtelser med de sædvanlige høje krav fra deres job.

Nordisk Ministerråds undersøgelse fra 2019 viser, at tre fjerdedele af både mænd og kvinder i de nordiske lande mener, at forældreansvaret skal deles ligeligt mellem mødre og fædre.

Alligevel tager mænd fortsat en meget mindre del af barselsorloven. Fædre, der tager længere orlov, oplever ofte, at deres forhold til arbejdspladsen kan blive dårligere, hvilket kan bidrage til øget stress.

Så meget stiger stress med forældreskab

21%

Af unge uden børn er stressede

34%

Af unge mandlige forældre er stressede

24%

Af unge kvindelige forældre er stressede

Mere end dobbelt så mange kvinder som mænd arbejder på deltid, og hvor deltidsarbejde for mænd oftest skyldes uddannelse, så skyldes det ligeså ofte familiære årsager for kvinder.

Branchespecifik stress

Stressniveauet varierer også betydeligt på tværs af brancher. Mandsdominerede sektorer som transport, landbrug og byggebranchen er ramt af højere stressniveauer.

Disse sektorer er præget af høj konkurrence, høje produktivitetskrav, hvilket kan bidrage til det øgede stressniveau blandt mænd.

Rockwoolfondens Forskningsenheds undersøgelser bakker op om Kenneth Reinickes pointer og konkluderer ligeledes, at mænds andel af husligt arbejde og børneomsorg er steget markant, selv om kvinder bruger stadig mere tid på disse opgaver.

Denne ubalance kan skabe yderligere pres på mændene, der nu både forventes at præstere på arbejdspladsen og tage en større del af ansvaret derhjemme.

Dårligere trivsel blandt mænd

Undersøgelsen viser, at mænd generelt har flere negative oplevelser på arbejdspladsen, når de bliver fædre.

Antallet af negative oplevelser, som inkluderer utilfredshed med løn, nedslidende arbejde og manglende fællesskab, stiger fra 2 til 4 for mænd, mens kvinder oplever en stigning fra 2 til 3.

Hvilke forhold giver flere negative oplevelser på arbejdspladsen?

Hvilke forhold giver flere negative oplevelser på arbejdspladsen?

 • Unge forældre har i gennemsnit lidt flere negative oplevelser end dem, der ikke har børn.
 • Er der samtidigt tale om en mand – dvs. en far – har personen ud fra en gennemsnitsbetragtning værre trivsel i jobbet end en kvinde uden børn.
 • Medarbejdere med ledelsesansvar har i gennemsnit én negativ oplevelse mere end medarbejdere uden ledelsesansvar.
 • Er personen samtidigt ansat inden for Landbruget, Industrien, Transportbranchen eller Information og kommunikation, kan der lægges mellem én og to negative oplevelser oveni.

Dette indikerer, at forældreskab påvirker mænds trivsel på arbejdspladsen i højere grad end kvinders.

Mændene oplever en større udfordring ved at jonglere de nye forventninger til faderrollen med de eksisterende krav fra deres job. Samtidig er der ikke nødvendigvis en tilsvarende ændring i arbejdspladsernes kultur og struktur til at støtte denne overgang.

Behov for fleksible arbejdstider, deltid og længere orlov

Tallene fra FH’s undersøgelse af Generation Z peger på behovet for strukturændringer på arbejdspladserne for bedre at imødekomme de nye forventninger til forældreroller og reducere arbejdsrelateret stress.

For at skabe en bedre balance mellem arbejde og familieliv er det nødvendigt med en bredere forståelse og accept af fleksible arbejdstider og længere orlovsperioder for begge køn.

Der er også behov for en ændring i arbejdspladskulturen, så mænd i højere grad kan tage barsel og deltid uden at frygte negative konsekvenser for deres karriere.

En sådan ændring kan bidrage til at reducere stressniveauet og forbedre trivslen blandt unge fædre, der i dag er særligt udsatte for arbejdsrelateret stress.

Rapportens hovedkonklusioner

Rapportens hovedkonklusioner

 • Engagement i arbejdet: De unge ønsker meningsfuldt arbejde, der bidrager til deres udvikling og identitet.
 • Bekymringer for fremtiden: Mange frygter økonomisk usikkerhed, stress og manglende overskud.
 • Forældreskabets udfordringer: Unge forældre, især fædre, oplever øget stress og ensomhed.
 • Vigtigheden af fællesskab: Et trygt fagligt og socialt fællesskab er essentielt for de unges trivsel og faglige præstationer.

En ny generation på arbejdsmarkedet (PDF)