For knapt et år siden opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at revidere direktivet om de europæiske samarbejdsudvalg.

Første spadestik til en revision kom så i onsdags, da Kommissionen fremsatte sit forslag.

Læs pressemeddelelse her: Kommissionen foreslår at ændre de europæiske samarbejdsudvalg (europa.eu) 

I pressemeddelelsen er det også muligt at downloade selve direktivforslaget.

Hvad er de europæiske samarbejdsudvalg?

De europæiske samarbejdsudvalg repræsenterer europæiske arbejdstagere i multinationale virksomheder. Formålet er at sikre medarbejderinddragelse og social dialog, ved at udvalgene bliver hørt om spørgsmål der berører arbejdstagere i enten hele virksomheden eller mindst to lande i EU.

I dag findes der omkring 1.000 europæiske samarbejdsudvalg, der repræsenterer over 11,3 mio. europæiske arbejdstagere. Udvalgene fungerer som et tværnationalt organ, der skal sikre, at arbejdstagerne bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv.

Kommissionen foreslår, at man i et nyt direktiv sikrer, at arbejdstagere i multinationale virksomheder, der opererer i EU, får de samme muligheder for at oprette et nyt samarbejdsudvalg. Desuden opfordres der i forslaget til en mere tydelig definition af, hvornår der er tale om et tværnationalt spørgsmål.

Det skal bidrage til, at de europæiske samarbejdsudvalg ikke overlapper det arbejde, der udføres af de nationale informations- og høringsorganer, men i stedet supplerer det.

Lønmodtagere skal høres i tide

Forslaget lægger op til, at der sikres de nødvendige ressourcer til samarbejdsudvalgene, så arbejdstagerne fremadrettet høres i tide og på en meningsfuld måde. Kommissionen foreslår desuden, at man i aftalerne om de europæiske samarbejdsudvalg så vidt muligt arbejder for at opnå en ligelig kønsfordeling. 

Den Europæiske Fagbevægelse, ETUC, er enig med Kommissionen i, at der behov for en revision af direktivet for at styrke de europæiske samarbejdsudvalg.

ETUC glæder sig derfor over det første skridt i retningen mod et mere demokratisk arbejdsmarked, hvor arbejdstagernes ord kommer mere i fokus.

Flere lønmodtagere skal omfattes af arbejdet

Dog noterer ETUC sig også, at der fortsat er behov for at udvide direktivet til også at vedrøre franchising, så endnu flere arbejdstagere omfattes af samarbejdsudvalgenes arbejde.

FH støtter ambitionen om at sikre mere velfungerende rammer for de europæiske samarbejdsudvalg, så de fungerer bedre i praksis. Det omfatter bl.a. rettidig inddragelse af arbejdstagerrepræsentanterne i relevante beslutninger.