Sommeren er over os, og snart breder agurketiden sig med historier om vejret, risikoen ved flåtbid, salget af koldskål og test af solcreme. Det politiske liv gearer ned, og de politiske aktører lader op til efteråret.

Og der er god brug for opladning, for efter sommer ligger store politiske udfordringer og venter.

Med coronas dramatiske ankomst midt i marts blev alle andre dagsordener med ét fejet af bordet. Mange planlagte reformer og tiltag blev udsat. I et par måneder tog corona hele sendefladen med smittekurver, pressemøder, værnemidler, forsamlingsforbud, nedlukning, konkurser, eksploderende arbejdsløshed og hjælpepakker.

Vi skal investere os ud af krisen

For FH vil kompasset i de forskellige forhandlinger være den store genopretningsplan, som FH lancerede i maj.

Med 41 konkrete forslag – hvoraf flere allerede er blevet gennemført – vil FH give arbejdsløse og lønmodtagere en økonomisk håndsrækning for at sætte gang i privatforbruget.

Samtidig skal det gøres attraktivt for virksomheder og kommuner at investere. FH foreslår bl.a. klimainvesteringer, oprustning af infrastrukturen og investeringer i ny teknologi, fælles bygninger og infrastruktur. 

DOWNLOAD: 41 forslag fra FH til at investere os ud af krisen

Trygheden tilbage til dagpengesystemet

Efterårets forhandlinger vil foregå med udsigt til markant tilbageslag i økonomien i flere år. Mange virksomheders indtjeningsgrundlag er helt eller delvist forsvundet. Der er udsigt til, at beskæftigelsen falder med over 50.000 personer i år. Bruttoledigheden vil øges til tæt på 150.000 fuldtidsledige.

Et tryggere dagpengesystem bliver derfor en højt prioriteret opgave for FH til efteråret. Dagpengene er under voldsomt pres: dagpengeperioden er halveret samtidig med, at dagpengene mister deres værdi år for år.

Det skaber stigende utryghed blandt lønmodtagerne og arbejdsløse. FH vil fortsætte sit arbejde for, at dagpengene skal følge lønudviklingen.

”Arnes tur”

Ret til tidlig tilbagetrækning fyldte meget i den politiske debat i starten af året. Dengang – for længe siden før coronakrisen – satte regeringen kraftigt fokus på, at det nu skulle være ”Arnes tur”.

Nedslidte skulle have mulighed for at forlade arbejdsmarkedet før den almindelige pensionsalder.

Så kom corona og satte Arne på hold.

Men regeringen har lovet at præsentere en model for tidlig pension til nedslidte med mange år på arbejdsmarkedet. Derudover ventes den såkaldte Arne-model at indeholde elementer, der har fokus på at forebygge nedslidning.

FH vil fortsat arbejde for en ret til tidlig tilbagetrækning for de lønmodtagere, som er trådt tidligt ind på arbejdsmarkedet og som har været der i mange år. 

Fundamentet for en del af de kommende reformer og tiltag ligger især i finansloven for næste år. Regeringen ventes at fremlægge et forslag til næste års store statslige husholdningsbudget i slutningen af august.

OVERBLIK: Alt om “Tidlig tilbagetrækning” på fho.dk

Forandrede arbejdspladser

Selv om samfundet er begyndt at ligne sig selv igen, har coronakrisen sat sine dybe spor, ikke mindst på arbejdsmarkedet:

Der er opstået et nyt behov for at forebygge smitte på jobbet med afstand, håndsprit og onlinemøder. FH har de sidste par måneder været involveret i arbejdet for at beskytte lønmodtagerne bedst muligt mod COVID-19-smitte.

FH’s arbejde fortsætter efter sommerferien bl.a. i regeringens task force om COVID-19 og arbejdsmiljø. Her deltager Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og sundhedsmyndighederne.

En anden konsekvens af coronakrisen bliver en stribe konkrete arbejdsretssager.

FH forventer at få travlt med forløb og sager om bl.a. masseafskedigelser, konkursbehandlinger og sager, hvor arbejdsgivere ikke har levet op til de regler, som har været gældende under coronakrisen.

Budgetloven på værksted

På regeringens lovprogram i det nye folketingsår står også en revision af budgetloven.

Det kan måske lyde som ren teknik, men budgetloven er i høj grad også politik. Budgetloven spiller en stor rolle for udviklingen af velfærdssamfundet i de kommende år.

Fagbevægelsen har allerede længe foreslået, at det skal være muligt at lægge flerårige budgetter med mulighed for at overføre penge mellem årene. På den måde kan kommunerne planlægge deres økonomi i et mere langsigtet perspektiv, end det er muligt i dag – til gavn for kvaliteten i velfærden.

Nærhedsreform

En nærhedsreform af den offentlige sektor var central i statsministerens tale, da Folketinget åbnede i oktober:  ”Vi har brug for en nærhedsreform, hvor vi skruer ned for detailstyring oppefra og skruer op for faglighed og ledelse,” lød ordene.

Over 700.000 velfærdsmedarbejdere venter nu på en reform, som skal give dem mere tid med borgerne.

Men det er ikke givet, at regeringen vil komme med et decideret udspil til en reform. I stedet skal afbureaukratisering gennemsyre alle ministrenes arbejde i hele regeringsperioden.

Under coronakrisen blev der fra centralt hold udvist stor tillid til, at man lokalt på de offentlige arbejdspladser fandt de rigtige veje. FH håber, at den tillid forbliver hos medarbejdere og ledere i den kommende nærhedsreform.

Social dumping

Den nye positivliste for faglært arbejdskraft fra udlandet trådte i kraft den 1. juli 2020. Listen opdateres to gange om året og fastsætter de typer af stillinger, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

For FH bliver det vigtigt at overvåge, at listen bruges hensigtsmæssigt og efter reglerne. FH mener, at reglerne for positivlisten for udenlandsk arbejdskraft skal forbedres på en række områder. Bl.a. skal der være krav om dokumentation af, at vedkommende har den relevante faglærte uddannelse.

OVERBLIK: Alt om “social dumping” på fho.dk

Psykisk arbejdsmiljø

Lønmodtagernes psykiske arbejdsmiljø skal forbedres. Til efteråret lander omsider bekendtgørelsen og vejledningerne om psykisk arbejdsmiljø. FH har kæmpet for denne bekendtgørelse længe.

FH mener, der er et stort behov for, at det bliver tydeligt for arbejdsgiverne, hvad de skal leve op til, når det gælder psykisk arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen bliver også et væsentligt element i arbejdet med at få sidestillet psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Er du stresset? Tag FH’s stress-test

Mindsteløn – ingen indblanding fra EU, tak!

Kigger vi udenfor landets grænser, bliver mindsteløn et vigtigt tema hen over efteråret. EU-kommissionen har iværksat sin anden høring om et eventuelt EU-initiativ om mindsteløn. Her står FH fast: EU skal ikke blande sig i løndannelse! Det er et rent nationalt anliggende.

Storbritanniens udtræden af EU er endnu ikke faldet på plads, og det er ved at være sidste udkald, hvis der skal landes en aftale for at undgå et ”hårdt exit”. FH vil følge forhandlingerne tæt hen over efteråret. Der er meget på spil – både for danske arbejdspladser og britiske arbejdstagerrettigheder.

Klima

Forhandlingerne om den grønne omstilling tager fart i efteråret 2020, og FH vil med udgangspunkt i sin klimahandlingsplan arbejde for et stærkt lønmodtagerperspektiv både i Danmark og på EU-plan.

OVERBLIK: Alt om “Klima” på fho.dk

Kontanthjælp

Kontanthjælpsmodtagere får i dag ikke den hjælp, de har brug for til at komme videre. Derfor arbejder regeringens Ydelseskommission i hele 2020 på anbefalinger til, hvordan kontanthjælpssystemet kan forbedres.

FH bidrager med en hvidbog om kontanthjælp og efterfølgende med en række anbefalinger.

Bedre erhvervsuddannelser

FH, DA og regeringen indgik i maj en trepartsaftale, der sikrer lærlinge og elever en praktikplads på trods af coronakrisen. Parterne har aftalt at mødes igen efter sommerferien for at fortsætte forhandlingerne om bedre erhvervsuddannelser.

Som FH ser det, løser aftalen ikke det grundlæggende problem med, at tusindvis af unge hvert år må droppe deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan finde en praktikplads.

Ferien kalder

Måske skal nogle af os nu ud og bruge af vores indefrosne feriepenge på forskud?

God ferie!

LÆS OGSÅ: Tre ugers feriepenge på vej til lønmodtagerne