Dermed leverer fagbevægelsen som de første en helhedsplan for, hvordan Danmark når 2030-målet. 

I vores plan går klima og social retfærdig omstilling hånd i hånd

Lizette Risgaard

”Vi kalder det en helhedsplan, fordi den omfatter alle store sektorer, og fordi den ikke bare handler om snævre klimatiltag, men også om medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og tryghed.

I vores plan går klima og social retfærdig omstilling hånd i hånd”, siger Lizette Risgaard, formand for FH.

Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber, som med fokus på hver deres forskellige sektorer er kommet med anbefalinger til, hvordan man kan reducere udledningen af drivhusgasser.

I marts fremlagde Klimarådet sine forslag og i sidste uge foreslog regeringen initiativer inden for varme, affald og energi. FH’s plan har en anden tilgang.

”Vi værdsætter partnerskabernes, Klimarådets og regeringens grundige arbejde. Men der er brug for en samlet helhedsplan, der ser på tværs af sektorerne”, Siger Lizette Risgaard.  

FH vurderer i planen, at den grønne omstilling samlet vil skabe mindst 200.000 flere årsværk frem mod 2030. Det svarer til bygningen af mere end fire Femern-forbindelser og forstærker behovet for investeringer i uddannelse de kommende år. 

Den grønne omstilling skal være retfærdig 

Samtidig med, at der skabes nye job, frygter næsten en fjerdel af danskerne, at omstillingen vil føre til, at deres kompetencer ikke længere efterspørges.

Det viser en stor undersøgelse af danskernes holdninger til den grønne omstilling, som indgår i planen. Det viser et klart behov for tryghed og opkvalificering af ledige. 

”Omstilling skal ikke bare være grøn, den skal også være retfærdig. Vi skal ikke beskytte alle jobfunktioner – men vi skal beskytte de mennesker, der udfylder dem”, siger Lizette Risgaard.

Tidligere er sociale og fordelingsmæssige hensyn blevet kaldt for ”snubletråde”, der bremser den grønne omstilling. 

”Jeg er helt uenig. Vi risikerer både at mangle kvalificeret arbejdskraft og at miste befolkningens opbakning til den grønne omstilling, hvis ikke vi via uddannelse, opkvalificering og tryghed får alle med. Det ville være katastrofalt for både den enkelte lønmodtager og for klimaindsatsen”, siger Lizette Risgaard.

FH’s helhedsplan vil reducere med de nødvendige 19 mio. ton

Samtidig med, at FH’s helhedsplan skaber beskæftigelse, uddannelse og tryghed, lever den op til 2030-målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledninger med de nødvendige 19 mio. ton.

Det sker bl.a. via strategiske satsninger inden for Power-to-X (energilagring mm.), CO2-fangst og cirkulær økonomi, som også kan bidrage til reduktioner uden for Danmarks grænser og dermed gøre en større forskel for klimaet. 

Lønmodtagerne skal ikke ende med en uforholdsmæssigt stor del af regningen

Lizette Risgaard

FH foreslår desuden nedsættelse af en ekspertkommission, som skal designe og foreslå forskellige klimaafgifter, som tager hensyn til risiko for udflytning af produktion og ulighed. Klimaafgifter, der lever op til hensynene, skal indføres senest i 2025. 

”Jeg er sikker på, at lønmodtagerne er parate til at løfte opgaven – men omstillingen skal være socialt retfærdig. Lønmodtagerne skal ikke ende med en uforholdsmæssigt stor del af regningen”, siger Lizette Risgaard.

FH fremhæver fem elementer fra helhedsplanen:

1. Investeringer inden for grøn elektricitet, biogas og Power-to-X:

Danmark skal investere massivt i udbygning af havvind, landvind, solceller og biogas frem mod 2030 for at understøtte elektrificering inden for opvarmning, erhverv, landbrug og transport samt en strategisk satsning på Power-to-X-teknologier.

Disse teknologier skal gøre Danmark i stand til i 2030 at lagre grøn elektricitet og anvende det i tung transport, industri mm. Første skridt bør være en strategi for Power-to-X. 

2. Cirkulær økonomi og bioøkonomi:

Danmark skal have et strategisk mål om at kunne omsætte biomasse og affald til højværdiprodukter i 2030.

Konkret skal affaldssystemet reformeres, offentlige indkøb og udbud skal være grønne og socialt bæredygtige, og der skal afsættes milliardbeløb til udvikling og udbredelse af alternative proteiner og nye, klimavenlige materialer.

3. Klimaafgifter

Klimaafgifter kan understøtte omstillingen, men rummer flere fordelingsmæssige, erhvervsmæssige og praktiske udfordringer. Derfor skal der nedsættes en ekspertkommission, som sektor-for-sektor skal designe og foreslå klimaafgifter under hensyn til tre bindende principper:

For det første skal afgiften have en klimaeffekt og/eller skabe incitament til teknologiudvikling.

For det andet må afgiften ikke føre til væsentlige lækageeffekter, som kan opstå, når dansk konkurrenceevne svækkes, og produktion flytter til udlandet.

For det tredje skal provenuet og fordelingseffekterne dokumenteres, og det skal anvises, hvordan provenuet anvendes til at modvirke en eventuel stigning i uligheden.

Ved udgangen af 2022 skal der på baggrund af kommissionens arbejde foreligge en plan for implementeringen af klimaafgifter, og i 2025 skal der være indført klimaafgifter, i det omfang afgifterne opfylder de tre principper.

4. Flere gode job og endnu bedre kompetencer:

Den grønne omstilling skal skabe flere, gode job.

Og lønmodtagerne, der skal udfylde disse job, skal have de nødvendige kompetencer til at arbejde med nye teknologier og selv bidrage til udvikling af flere klimaløsninger for at understøtte den grønne omstilling frem mod 2030 og 2050.

FH foreslår derfor styrkede indsatser inden for medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og opkvalificering.

De konkrete tiltag omfatter bl.a. krav om brug af arbejdsmiljøkrav i større grønne projekter, krav om medarbejderinddragelse i produkt- og procesdesign og et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem.

5. En grøn og retfærdig omstilling:

Der skal skabes nye muligheder for dem, hvis jobfunktioner kan forsvinde som følge af den grønne omstilling, og vi skal støtte dem, der overvejer en ny type uddannelse eller et iværksætterprojekt.

Endelig skal det sikres, at den grønne omstilling ikke øger uligheden i Danmark.

Derfor foreslår FH bl.a. styrkede indsatser for opkvalificering, at regulering af dagpengene følger lønudviklingen, og at fordelingshensyn skal være en hjørnesten, fx i design af klimaafgifter.

Download og læs FH’s klimaplan:

Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber vi grøn omstilling (iPaper)

Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber vi grøn omstilling (PDF til print)

Dokumentation:

Teknisk baggrundsnotat: FH’s helhedsplan for grøn omstilling