Dokumentation:

Opdateret 14.04.21 kl. 11.32

Spørgsmål / svar om trepartsaftalen om lønkompensationsaftalen af 13. april 2021 om gradvis genåbning af Danmark

I hvilket omfang kan jeg blive pålagt at arbejde, mens min arbejdsgiver modtager lønkompensation?
Kan jeg blive bedt om at afvikle ferie eller anden frihed på en af disse dage?

Spørgsmål / svar vedrørende lønkompensationsordningen fra den 18. januar 2021 og frem

For hvilken periode gælder aftalen?
Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver ender med at have varslet for mange fridage?
Hvor mange fridage kan min arbejdsgiver forlange at jeg holder, mens jeg er hjemsendt?
Hvor mange fridage skal jeg bidrage med, hvis jeg arbejder deltid?
Hvordan skal fridagene varsles over for mig?
Jeg er under uddannelse, skal jeg også bidrage med fridage?
Kan jeg anvende en feriefridag og dermed få betaling for fridagen?
Kan jeg blive pålagt at holde ferie ud over de dage aftalen omhandler?
Normalt kan man forlange at ens restferie holdes i hele uger – kan jeg også kræve det under hjemsendelse?
Skal jeg bidrage med en hel dag, hvis jeg har færre men længere arbejdsdage?
Skal jeg holde fridage selvom jeg allerede er gået ned i løn for at hjælpe min arbejdsgiver?
Skal jeg holde fridagene som feriedage?

Spørgsmål om hvem der er omfattet af aftalen

Er arbejdsmiljørepræsentanter omfattet af ordningen
Er fleksjobbere omfattet af ordningen?
Er tillidsrepræsentanter omfattet af ordningen
Er vikarer omfattet af ordningen?
Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen
Kan lønkompensationsordningen anvendes af en arbejdsgiver, der samtidigt har varslet lockout?
Kan medarbejdere der selv har opsagt deres stilling hjemsendes under lønkompensationsordningen?
Kan praktikanter omfattes af ordningen?
Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat?
Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?
Er elever/lærlinge omfattet af aftalen?
Kan sygemeldte omfattes af ordningen?
Hvad hvis medarbejderen bliver sygemeldt efter ordningen er trådt i kraft?
Hvordan stilles ansatte, der skal gå på barsel midt i perioden i forhold til løn mm.

Spørgsmål om afslutning eller ændring af perioden med lønkompensation

Hvis en virksomhed ønsker at gøre brug af medarbejdernes arbejdskraft igen, er de så forpligtede til at møde med dags varsel.
Kan en virksomhed skifte mellem hvem der er hjemsendt?
Kan en virksomhed ændre antallet af medarbejdere de ønsker lønkompensation for?
Kan man tage længere væk i den periode man er omfattet af lønkompensationsordningen?
Skal medarbejderen orienteres om, hvilken periode der er søgt lønkompensation for ham/hende?

Spørgsmål om afvikling af ferie

Er der gjort endeligt op med ferie der kan varsles i perioden 9. marts til 8. juli i den indgåede aftale?
Hvad betyder det at man kan anvende ferie fra det nye ferieår?
Hvad sker der med ferie, der var planlagt forud for indtræden i lønkompensationsordningen?
Hvilken betydning har det, at lønkompensationsordningen potentielt medfører, at hovedferien ikke holdes i sammenhæng?
Hvilken betydning har det, hvis medarbejderen på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indtræder i ordningen har afholdt ferie, der er varslet af arbejdsgiveren med forkortet varsel?
Hvis der kun er søgt lønkompensation for en del af perioden 9. marts til 8. juli, hvor mange feriedage skal man så holde?
Hvor mange feriedage skal man holde, hvis man er ansat på deltid
Hvordan placeres ferie- /fridage i lønkompensationsperioden?
Kan en lønmodtager der ønsker at holde mere fri i lønkompensationsperioden end 5 dage gøre det?
Skal jeg holde 5 feriedage selvom jeg har en feriehindring i noget af perioden?

Spørgsmål der vedrører afskedigelser i forbindelse med ordningen for lønkompensation

Er det muligt at få lønkompensation i henhold til aftalen, selvom virksomheden tidligere har foretaget afskedigelser som følge af Coronakrisen?
Er det muligt, at man i en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere i en virksomhed anvender aftalen om lønkompensation samtidig med, at man afskediger i en anden afdeling eller inden for en anden gruppe af medarbejdere i virksomheden?
Kan der ske afskedigelser i lønkompensationsperioden
Kan lønkompensation kombineres med lønnedgangsaftaler
Kan man forhandle efter loven om kollektive afskedigelser mens man fortsat er omfattet af lønkompensationsordningen?

Spørgsmål om hjemsendte medarbejdere på lønkompensation i perioden 9. juli til 29. august 2020

Hvad sker der, hvis jeg bliver opsagt, inden min ferie er afviklet?
Hvad sker der, hvis jeg er syg, når min ferie starter eller har en anden lovlig ferie-hindring?
Hvad sker der, hvis jeg har planlagt ferie, der helt eller delvist ligger uden for perioden 9. juli til 29. august 2020?
Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver ikke laver en konkret varsling af, hvornår jeg har ferie i hjemsendelsesperioden?
Hvem gælder de nye midlertidige regler i ferieloven for?
Hvor lang tid løber lønkompensationsordningen nu?
Hvor meget ferie skal jeg holde?
Hvordan placeres ferien?

Øvrige spørgsmål

Hvad ligger der i betegnelsen ”Samlede lønomkostninger”
Hvordan opgøres lønkompensationen hvis man har haft svingende indtægt / eller sæsonarbejde?
Hvordan sondres der mellem fuldtidsansatte og timelønnede medarbejdere?
Hvorfor sondres der mellem funktionærer og ikke-funktionærer i relation til refusionen?
I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?
Kan den hjemsendte når som helst opsige sit job med gældende varsel for at overtage et andet hos en anden arbejdsgiver?
Kan man indtræde i ordningen mens man har lønmodtagere hjemsendt uden løn som følge af force majeure?
Kan man sige nej til at der gøres brug af ordningen?
Kan man som lønmodtager arbejde andetsteds under hjemsendelsen?
Kan virksomheden sende faste medarbejdere hjem, og lade arbejdet udføre af offentligt støttede medarbejdere, så som virksomhedspraktikanter?
Skal tillidsrepræsentanten orienteres om hjemsendelser?