Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof: etablering af et nationalt kompetencepanel og reform af optagesystemet. FTF er dog meget opmærksom på, om fleksibiliteten for universitetsstuderende får omkostninger for professionsbachelorerne.

Gode takter i regeringens erhvervsuddannelsesudspil, men omprioriteringsbidraget fortsætter

FTF mener, at udspillet indeholder en lang række positive elementer, som vil kunne styrke erhvervsuddannelserne isoleret set. Men set i sammenhæng med, at regeringen med forlaget til finansloven for 2019 ønsker at fortsætte omprioriteringsbidraget. FTF mener ikke det er en reel styrkelse af erhvervsuddannelserne, fordi den samlede effekt af regeringens politik fortsat er en forringelse af erhvervsuddannelserne.

Finanslovsforslag med mange, men små gaver og fortsatte grønthøsterbesparelser

Forslag til finanslov for 2019 er blevet præsenteret i dag. Det indeholder en række tiltag til at forbedre velfærden, men de grundlæggende automatiske besparelser som omprioriteringsbidrag på uddannelse mv. røres der ikke ved. Fra FTF er der klar besked til regeringen: Drop sparekrav på velfærd og uddannelse og af-sæt 1,1 pct. i offentlig vækst, så velfærden kan matche demografi og velstands-udvikling.

Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

Aftalen om forenkling er et gennembrud i beskæftigelsespolitikken og vil give kommuner og a-kasser nye muligheder for en individuelt tilpasset beskæftigelsesindsats til gavn for arbejdsmarkedet. A-kasserne får mulighed for at overtage indsatsen i de første tre måneders ledighed – som led i et omfattende 4-årigt initiativ.

Høringssvar: Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm. FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige oplysninger om sygemeldte sendes til arbejdsgivere, der har ”økonomiske interesser” i sagen.

Justeringer i den offentlige lederuddannelse på vej

Certificeringsbekendtgørelsen foreslås ændret dels i forhold til procedureregler, dels i forhold til indhold, beskrivelse og sammensætning af moduler, som udgør den offentlige lederuddannelse, samt en overgangsordning. FTF mener, at modulbeskrivelserne skal afspejle variationen i opgaverne for den enkelte leder, og vægte praksisnære læringsmål. Der er brug for præcisering med hensyn til, hvil-ke ”gamle” DOL-moduler, der svarer til ”nye” DOL-moduler.

Ændringer i befordringsrabatten må ikke vanskeliggøre de studerendes vilkår

LO og FTF har modtaget lovforslag om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve uberettiget godtgørelse tilbagebetalt m.v.) i høring.