Høringssvar fra FTF om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Til lovforslagsudkastet bemærkes:
Med lovforslaget får arbejdsgiver som udgangspunkt ret til indsigt i lønmodtagerens helbredsmæssige og lægelige oplysninger, når oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i sager om refusion om sygedagpenge og sager om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, medmindre afgørende hensyn til lønmodtageren taler imod.
Med denne modifikation i lovforslaget er det FTF’s opfattelse, at arbejdsgiver i praksis fortsat vil kunne få adgang til en lang række personlige fortrolige oplysninger, som lønmodtageren har delt med sin læge/psykolog i et ellers fortroligt rum. Lovforslaget bør derfor indeholde en præcisering af, at det udelukkende er de for arbejdsgiver i den konkrete sag strengt nødvendige oplysninger, der kan kræves indsigt i. Det bemærkes i den forbindelse, at lønmodtagers diagnose samt helbredsmæssige oplysninger af anden karakter sjældent er relevante oplysninger for arbejdsgivers interessevaretagelse i forbindelse med sager om refusion om sygedagpenge og sager om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Det bør derfor i loven præciseres, at arbejdsgivers ret til aktindsigt i overvejende grad bør have fokus på lønmodtagers funktionsbegrænsninger samt eventuelle skånehensyn.
Henvisningen til forvaltningslovens § 15 b, nr. 5 i bemærkningerne til lovforslaget medfører ikke en tilstrækkelig beskyttelse af lønmodtageren, idet der ifølge bemærkningerne til lovforslaget (s. 11 nederst) ”… skal foreligge meget tungtvejende grunde for, at parten [arbejdsgiver] kan nægtes partsaktindsigt.”
I tilknytning hertil bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at en arbejdsgiver med ordlyden af lovforslaget og henvisningen i bemærkningerne til forvaltningslovens § 15 b, nr. 5 ville kunne få aktindsigt i en sag med tilsvarende tilsvarende baggrund den som forelå i højesteretsdom af 24. januar 2017 (UfR2017.1294H).
Det bør i lovforslaget præciseres, at myndigheden altid skal indhente en udtalelse hos lønmodtageren om de skadevirkninger en arbejdsgivers aktindsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger kan medføre forud for, at der gives aktindsigt. Det er ifølge FTF’s opfattelse ikke tilstrækkeligt, at det i bemærkningerne til lovforslaget (s. 12, 4. afsnit) anføres, at det ofte vil være nødvendigt at indhente en udtalelse. Lovforslaget bør samtidig indeholde en klageadgang i forhold til myndighedens afgørelse om at give arbejdsgiver indsigt i oplysninger, som den ansatte vurderer at have en interesse i hemmeligholdes.
Lovforslaget bør endvidere udvides til at omfatte andre en læger, psykologer og sundhedspersonel, der handler på vegne af lægen. Det centrale i beskyttelsen i forhold til videregivelse af helbredsmæssige og lægelige oplysninger bør være karakteren af oplysningerne og ikke om oplysningen er tilgået fx en jobkonsulent i forbindelse med kommunens opfølgningsindsats.
Fra FTF’s side foreslås det endelig, at der indsættes flere eksempler i bemærkningerne til lovforslaget, således at rækkevidden af lovændringen tydeliggøres.
FTF henviser i øvrigt til høringssvar fra LO og Forhandlingsfællesskabet.