Ændring af moduler og sammensætning af moduler  
Revisionen af DIL, og den efterfølgende revision/gennemskrivning af DOL-modulerne indebærer omfattende ændringer. Standardmodulerne får et omfang på 10 ECTS mod i dag 5 ECTS, og der bliver fremover sammenfald mellem standardmoduler på DOL og de obligatoriske moduler på DIL.  
FTF vurderer dette positivt
Samtidig er en række moduler nedlagt eller ændret – og mange moduler har i forbindelse med gennemskrivningen fået nyt navn. FTF har tidligere gennem Certificeringsrådet kommenteret på de enkelte modulbeskrivelser, hvortil henvises. Endvidere har vi enkelte tekstnære forslag til ændring af modulet vedr. arbejdsmiljøledelse i den offentlige organisation, se bilag.
Som en generel kommentar til beskrivelsen af modulerne bemærkes følgende: 
Modulerne bør afspejle den store variation, som den offentlige sektor samlet set repræsenterer, og dermed også variationen i opgaver for den enkelte leder.
De nye beskrivelser bør have en stærkere vægtning af de praksisnære læringsmål, med det formål at sikre, at professionsfaglig ledelse i større grad bliver en del af pensum.
Det vil samtidig kræve mere fleksible rammer, der tvinger de studerende til organisatorisk, pædagogisk og didaktisk at forholde sig til professionsfaglig ledelse på netop deres egne områder, herunder bør der sikres læringsrum til at udvikle den professionsfaglige lederspecialisering.
Lederens kompetenceudvikling skal også vægte fagligt udviklingsarbejde og at skabe fagligt engagement, herunder varetagelse af udviklingen af selve velfærdsydelserne – de professionsfaglige kerneydelser. Dermed understøttes både sammenhængen og styrkelsen af professionernes faglige engagement i kerneopgaven.
Faglig ledelse er en central ledelsesopgave. Det er centralt at de obligatoriske moduler i praksis rammesætter professionsfaglig ledelse – herunder monofaglig, flerfaglig og tværfaglig ledelse – samt professionsfaglig specialisering af lederne, herunder faglig udvikling og den ledelsesmæssige opgave med at organisere arbejdet med viden i organisationen og ved at anerkende dens effekt.      
Overgangsordning
Notat om overgangsordning Med høringen er udsendt et notat som på forskellig måde beskriver de ændringer, der er gennemført på hhv. DIL og DOL, og de konsekvenser, det får i forhold til overgangsordning for studerende, der har påbegyndt deres lederuddannelse under gældende regler. Samtidig adresserer notatet også vilkår for certificerede udbydere af DOL.  
Det er en kompleks proces, som de to lederuddannelser gennemgår i nogenlunde samme tidsrum, og vanskeligt at beskrive enkelt.
FTF mener at der er mange gode informationer og handlingsanvisninger i notatet. Det vil dog fortsat være nødvendigt at skabe et større overblik, også på bekendtgørelsesniveau, jf. nedenfor.
Foreslåede ændringer i bekendtgørelsen
Der beskrives en overgangsordning fra eksisterende til ny bekendtgørelse, herunder specielt ændringer vedr. struktur og obligatoriske moduler, er beskrevet i § 9, stk. 4.  
FTF mener ikke, at det i udkastet fremstår klart, hvilke tidligere gennemførte moduler på DOL, der giver merit til hvilke DIL-moduler. Det er efter FTF’s opfattelse nødvendigt at være præcis med hensyn til, hvilke ”gamle” DOL-moduler, der svarer til ”nye” DOL-moduler, og hvilke ”gamle” DIL-moduler, der svarer til ”nye” DIL-moduler. På den måde vil oversigten over meritmuligheder i § 9, stk. 2, være anvendelig og entydig.  
Det foreslås, at bekendtgørelsen suppleres med et bilag, der indeholder disse oplysninger.   Det er uklart, hvad det betyder, når der i § 9, stk. 4, refereres til tidligere standardmoduler efter stk. 3. Det foreslås, at de oplysninger, der fremgår i notatet om ændringer og overgangsordninger for DOL-moduler, skrives ind i bekendtgørelsen.    
Ændrede procedureregler i bekendtgørelsen  
Frister for certificering er i dag fastsat i certificeringsbekendtgørelsens § 6. Det foreslås, at denne bestemmelse ændres, så ansøgningsfristen fastsættes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside omkring certificeringsordningen.
FTF kan støtte denne ændring.  
Det foreslås også at ensrette gebyret for certificering og gencertificering, så det i begge tilfælde udgør 15.000 kr., jf. § 7, stk. 1 og 2.
FTF har ingen bemærkninger til dette.  
Det foreslås i § 27, stk. 3, at proceduren for behandling af bemærkninger fra ansøgere om certificering lægges fast: Hvis det faglige udvalg har indstillet en ansøgning til afslag, og ansøger har afgivet bemærkninger til indstillingen, sendes bemærkningerne til det faglige udvalg til vurdering.  
Den foreslåede procedure svarer til den praksis, der følges af rådet i dag.
FTF støtter ændringen.    
Ændrede kriterier for certificering
Kriterium nr. 6, der handler om fysiske rammer og faciliteter på udbudsstedet, foreslås ophævet. Ministeriet har tidligere oplyst, at det vanskeligt giver mening i forbindelse med udbud som e-læring, og desuden udgør en udfordring at vurdere i forbindelse med certificering og tilsyn.  
Ministeriet planlægger at indarbejde krav som vedrører rammerne for modulet i ansøgningsskema og vejledning. Teksten kendes ikke nu, og FTF har derfor ikke bemærkninger på nuværende tidspunkt.