I maj 2022 orienterede en kompagnichef hos Slesvigske Fodregiment i Haderslev sin leder om, at der i årets tre første måneder var sket brud på Statens arbejdstidsaftale.

28 soldater i hans kompagni have ikke fået de 28 fridage, de havde krav på i perioden.

Samtidig var der også 81 gange sket brud på reglerne om hviletid samt en række mindre arbejdsmiljøregler om daglige hvileperioder. Overenskomstbruddene var ifølge kompagnichefen ikke sket med vilje.

Denne dom er vigtig, fordi den viser, at det ikke nytter at tro, at man bare kan inddele sin virksomhed i mindre og selvkørende dele, hvor de så hver især kan begå de samme overtrædelser af overenskomsten!

Jesper Schäfer Munk, advokat i fh

Soldaterne havde i perioden blandt andet været på VIDAR-beredskab, som er Forsvarets stående beredskab til at hjælpe politiet i særlige sager såsom ved naturkatastrofer og terrorsituationer mv.  F.eks. hjalp VIDAR politiet ved skyderiet i Fields.

109 brud på reglerne

Soldaterne er på døgnberedskab en uge ad gangen, hvor de skal opholde sig tæt på tjenestested og ikke må drikke alkohol, da de skal kunne køre samt betjene våben, hvis VIDAR bliver aktiveret.

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) bad Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) om et møde for at tale om bruddet på overenskomsten samt fastsætte en bod. Her mente FPS kun, at der var tale om ét samlet brud, mens HKKF mente, der var tale om 28 brud på reglerne om fridage og 81 brud på reglerne om hviletid.

Samtidig mente FPS, at det maksimalt kunne koste 10.000 kr. i bod, fordi der havde været en meget nylig og lignende sag – september 2021 – hvor 35 soldater fra et andet regiment, Danske Artilleri Regiment (DAR), heller ikke havde fået de fridage, de havde krav på i forbindelse med vagter i VIDAR-beredskabet.

Endte i arbejdsretten

Og her fik FPS en bod på 10.000 kr. FPS mente ikke, at overtrædelsen hos Slesvigske Fodregiment var sket med vilje, fordi de to regimenter er selvstændige og ikke krydser hinanden med erfaringer på området – og derfor skulle boden ikke være højere end 10.000 kr., mente FPS.

Men HKKF mente, at når der netop allerede lå en lignende sag, måtte bruddet hos Slesvigske Fodregiment være sket med ”fortsæt”, dvs. med vilje, fordi man i overordnet i Forsvaret og dermed i FPS dermed allerede måtte kende til reglerne i Statens arbejdstidsaftale, når det kom til planlægning af vagter i VIDAR-beredskabet.

Det er den overordnede arbejdsgiver, der har ansvaret for, at det ikke sker igen og igen, og at chefer i regimenterne får viden om, hvordan de kan overholde reglerne!

Jesper Schäfer Munk, advokat i FH

HKKF og FPS kunne ikke blive enige på mødet. I stedet blev der afholdt fællesmøde mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer i december 2022 for at finde et forlig, men heller ikke her kunne man blive enige, så sagen endte i Arbejdsretten.

FH førte på vegne af Offentligt Ansattes Organisation (OAO) og dermed Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) sagen mod Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Arbejdsretten endte med at dømme FPS til at betale en bod på 50.000 kr. bl.a. fordi overtrædelserne var så store, og fordi FPS er og bliver at regne for den overordnede arbejdsgiver i både DAR-sagen og sagen om Slesvigske Fodregiment.

Til det siger Jesper Schäfer Munk, advokat i FH, som førte sagen i Arbejdsretten.

Arbejdsgiver har ansvaret

”Denne dom er vigtig, fordi den viser, at det ikke nytter at tro, at man bare kan inddele sin virksomhed i mindre og selvkørende dele, hvor de så hver især kan begå de samme overtrædelser af overenskomsten.

Det er den overordnede arbejdsgiver, der har ansvaret for, at det ikke sker igen og igen, og at chefer i regimenterne får viden om, hvordan de kan overholde reglerne,” siger han.