Ifølge et flertal i Europa-Parlamentet skal Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA) mandat styrkes. Det blev besluttet ved en afstemning på plenarforsamlingen i denne uge. I beslutningen opfordres Kommissionen til at fremsætte et forslag til en målrettet revision af myndigheden.

ELA blev oprettet i 2019 med henblik på at forbedre samarbejdet mellem EU’s medlemslande i forhold til håndhævelse af EU’s arbejdsmarkedsregler, koordinering af fælles inspektioner, samt udarbejdelse af analyser og risikovurderinger af arbejdskraftmobiliteten på tværs af medlemslandene.

I den vedtagne beslutning, kræver Parlamentet bl.a., at de nationale håndhævelsesmyndigheder skal have mulighed for på eget initiativ at undersøge påståede overtrædelser eller manglende efterlevelse af EU-lovgivningen.

Desuden bør det sikres, at ELA og de nationale myndigheder samarbejder med arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsmarkedsmyndighedens opgaver bør ifølge medlemmerne også fremover omfatte tredjelandsstatsborgere, da disse ofte står i en mere sårbar situation end EU-borgerne gør.

Derfor bør ELA i fremtiden kunne indsamle og tilgå data vedr. disse med henblik på bedre at kunne støtte medlemslandenes håndhævelse af EU’s regler for tredjelandsstatsborgeres mobilitet på det indre marked.

Læs parlamentets beslutning på europa.eu

Vejen mod en eventuel revision af forordningen bag ELA er dog en længere proces. Det kan tage flere år, og Parlamentets beslutning er derfor kun ét skridt på vejen.

Næste skridt bliver Kommissionens evaluering af myndighedens første leveår, der forventes at være færdig i løbet af efteråret  2024.