EU’s 27 medlemslande skiftes hvert halve år til at have formandskabet i Rådet for Den Europæiske Union, som består af ministre fra hvert medlemsland.

Det er Rådet, der sammen med Europa-Parlamentet kan ændre og som vedtager EU-lovgivningen.

Den 1. januar 2024 overtager Belgien formandskabet fra Spanien. Belgien har formandskabet frem til den 30. juni 2024, hvorefter Ungarn overtager roret den 1. juli 2024.

Det belgiske formandskabs prioriteter

Det belgiske formandskab opsætter seks overordnede prioriteter for deres formandskab:

Belgiske prioriteter

  • Beskyttelse af retsstatsprincippet, demokratiet og unionen som helhed
  • Styrkelse af unionens konkurrenceevne
  • Fremme af en grøn og retfærdig omstilling
  • Styrkelse af sundhedsdagsordenen og den sociale dimension
  • Beskyttelse af mennesker og grænser
  • Fremme af et globalt Europa

Du kan læse mere om det belgiske formandskabs prioriteter her

Det belgiske formandskab forfølger en ambitiøs social dagsorden

På den sociale- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden vil det belgiske formandskab – med udgangspunkt i Den Europæiske Søjle for Sociale Rettigheder – fremme et EU der er mere inklusivt, kønsligestillet og retfærdigt for alle.

Formandskabet vil styrke den sociale dialog på alle niveauer og dermed bidrage til at fremme fair fri bevægelighed, mental sundhed på arbejdspladsen og social sikring.

Det skal bl.a. ske ved at udbygge den sociale dimension af Det Europæiske Semester, så sociale prioriteter i højere grad bliver indtænkt i koordinationen mellem de forskellige politikområder på EU-plan.

Det belgiske formandskab sætter sig for mål at afslutte de igangværende forhandlinger om platformsdirektivet, forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger, introduktionen af et EU-handicapkort, samt direktiverne om standarder for ligestillingsorganer.

Formandskabet vil desuden sætte skub i drøftelserne om mental sundhed på arbejdspladsen. Det vil bl.a.  se på mental sundhed ud fra et bredere perspektiv, der både omhandler arbejdsrelateret stress og udbrændthed, men også hvordan man kan forebygge disse ved at reducere risici på arbejdspladsen.

Det belgiske formandskab vil også se på hvordan man kan sikre en støttende proces, når sygemeldte arbejdstagere vender tilbage til deres arbejde.

Desuden vil det fokusere på investeringer i opkvalificering og efteruddannelse, samt den sociale dialog.

Sidstnævnte inkluderer et socialt topmøde mellem arbejdsmarkedets parter, Rådet og Kommissionen. Formandskabet vil endeligt se hvordan man fremmer demokrati på arbejdspladsen, og så går arbejdet i gang med de to kommende forslag om en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg og det nye direktiv om arbejdsvilkår for praktikanter. 

I takt med den grønne og digitale omstilling, vil det belgiske formandskab indkalde formændene fra EU-institutionerne og arbejdsmarkedets parter til et stort socialt topmøde i april, hvor man vil se på den sociale søjle og om den har leveret de resultater man forventede og hvordan EU kan komme videre med at fremme de 20 principper i søjlen i fremtiden.

Fælleserklæring fra topmøde

Topmødet forventes, at munde ud i en fælles erklæring, underskrevet af de tre EU-institutioner. Erklæringen vil kunne sætte rammen for hvordan EU’s social og arbejdsmarkedspolitik skal forme sig de kommende år, set i lyset af den grønne og digitale omstilling Europa gennemgår.

I FH ser vi frem til det belgiske formandskab, der har mange spændende punkter på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.

Det bliver samtidig er halvår, hvor der vil være fokus på det kommende valg til Europa-Parlamentet. Her vil vi i FH præsentere vores mærkesager på den anden side af nytår som optakt til valgdagen den 9. juni 2024 i Danmark.

Hvad betyder det at have EU-formandskabet i Rådet?

  • Planlægning og ledelse af møder i Rådet og dets arbejdsgrupper, hvor ministre og embedsmænd fra alle 27 medlemslande er repræsenteret. Der er tale om tusindvis af møder på alle politikområder – fra handelspolitik, håndtering af klimaforandringer og kunstig intelligens til krig i Ukraine og Gazastriben samt forholdet til andre lande uden for EU.
  • Repræsentation af Rådet i forhandlinger med de øvrige EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Danmark overtager EU-formandskabet den 1. juli 2025.

Trioformandskabet mellem Spanien, Belgien og Ungarn

Med Lissabontraktaten i 2009 indførte EU et system, hvor tre medlemslande arbejder tæt sammen om at fastlægge langsigtede mål og en fælles dagsorden for Rådet over en periode på 18 måneder – svarende til de tre landes individuelle formandskaber á seks måneder.

Belgien er det andet land i trioformandskabet sammen med Spanien og Ungarn. Det er Spanien der har haft EU-formandskabet siden den 1. juli, og som Belgien altså nu overtager det fra.

Trioformandskabet mellem de tre lande vil arbejde for at styrke EU’s globale konkurrenceevne, udvikle den økonomiske base, beskytte borgere og frihedsrettigheder, samt opbygge et klimaneutralt, grønt, retfærdigt og socialt EU.

På det arbejdsmarkedspolitiske område vil trioformandskabet arbejde for, at den grønne og digitale omstilling også bliver en retfærdig omstilling.

Det skal ske ved at forbedre den sociale dimension i EU. Derved fastholder de tre lande en vigtig dagsorden om at sikre livslang læring, herunder efter- og videreuddannelse, med henblik på at sikre en vellykket grøn og digital omstilling.

Spanien, Belgien og Ungarn vil arbejde for en menneskerettighedsbaseret tilgang til indførelsen af kunstig intelligens, og så vil de særligt have fokus på arbejdskraftsmobilitet og arbejdstagerbeskyttelse samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det er en dagsordenen vi i FH også forfølger.

Du kan læse mere om trioformandskabet her: Trio programme (europa.eu)

Vidste du at:

Vidste du at:

  • En belgier i gennemsnit spiser 75 kg pommes frites (’frieten/frites’) om året.
  • Den belgiske hovedstads vartegn er en statue af en tissende dreng – ”Manneken Pis”.
  • Belgien har tre officielle sprog – hollandsk, fransk og tysk – men der er ikke et ’belgisk’ sprog.
  • Tintin og Smølferne er skabt af de belgiske tegnere Hergé og Peyo.
  • Belgien har rekord i længste regeringsdannelse. Senest tog det 652 dage efter valget i 2019.
  • Der findes mere end 1.000 forskellige belgiske øl, der alle er brygget i Belgien.
  • Belgien er særligt opdelt mellem regionerne Flandern (hollandsk/flamsk) og Vallonia (fransk).
Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Vi i FH ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at fortsætte EU-arbejdet i 2024.