Denne uges nyhedsbrev sætter fokus på Spanien, og hvad vi kan vente os de kommende seks måneder.

Det spanske formandskabs prioriteter

Spanien overtager EU-formandskabet i Rådet og sætter en ambitiøs dagsorden for deres formandskab, der indledes den 1. juli og slutter den 31. december 2023, hvor Belgien så overtager førertrøjen.

De fire overordnede prioriteter for det spanske formandskab er at:

De fire overordnede prioriteter for det spanske formandskab er at:

 • re-industrialisere Europa og sikre mere robuste forsyningskæder med fokus på kritiske industriers tilstedeværelse i Europa
 • fremme den grønne omstilling og den miljømæssige tilpasning
 • fremme mere social og økonomisk retfærdighed samt
 • styrke europæisk sammenhold.

På det arbejdsmarkedspolitiske område vil det spanske formandskab fokusere på den Europæiske Sociale Søjle som rammen for alle initiativer.

Der vil være særlig opmærksomhed på medarbejderdemokrati, herunder anvendelsen af overvågning, algoritmer og kunstig intelligens på arbejdspladsen.

I lyset af Det Europæiske År for Færdigheder vil det spanske formandskab sætte skub i drøftelserne bedre muligheder for uddannelse, især når det kommer til efter- og videreuddannelse.

Endelig vil det fokusere på såkaldte grønne kollektive forhandlinger, der handler om, hvordan man kan bruge kollektive overenskomster til at fremme den grønne omstilling på de enkelte arbejdspladser.

FH ser frem til det spanske formandskab, da der er mange vigtige sager på bordet, som kan få betydning for det danske arbejdsmarked og danske lønmodtagers arbejdsvilkår. 

Vigtige sager på det spanske formandskabs bord

Spanien overtager flere sager fra det svenske formandskab, der slutter d. 30. juni 2023.

Blandt de vigtigste er trilogforhandlingerne med Parlamentet om platformsdirektivet. Det handler om, at flere platformsarbejdere i virkeligheden er i et ansættelsesforhold og derfor bør nyde de arbejdstagerrettigheder og den sociale beskyttelse, som ansatte arbejdstagere har i henhold til national lovgivning og EU-lovgivning.

Det bliver dog spændende at følge forhandlingerne, da Parlamentet ønsker et langt mere ambitiøst direktiv end Rådet, der vil binde en formodningsreglen op på tre kriterier.

Forslaget indeholder desuden vigtige beskyttelsesregler omkring platformenes brug af overvågning og algoritmer. Også den banebrydende lovpakke omkring brug af kunstig intelligens i vores alles liv og hverdag skal forhandles på plads med Spanien for bordenden.

LÆS OGSÅ: EU’s økonomi står overfor store udfordringer i fremtiden: Skarpe prioriteringer på vej!

Der er også forhandlinger med Parlamentet om en række sager, der skal beskytte arbejdstagere mod asbest og andre farlige stoffer.

Parlamentet opfordrer til en europæisk strategi, inkl. et europæisk rammedirektiv for nationale asbestfjernelsesstrategier og minimumsstandarder for offentligt tilgængelige nationale digitale registre over asbest.

Derudover skal der forhandles med Parlamentet om de nationale ligebehandlingsorganer opgaver og beføjelser, i Danmark er det f.eks. Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder.

Den brede skønsmargin i den nuværende EU-lovgivning om ligebehandlingsorganer fører til betydelige forskelle på tværs af EU-lande mht. disse organers kompetencer, uafhængighed, ressourcer, tilgængelighed og effektivitet.

LÆS OGSÅ: Fagforeningsleder tæsket ihjel: ITUC fordømmer mordet på Shahidul Islam i Bangladesh

Formålet med det forslag som skal forhandles den kommende tid er at etablere fælles EU-dækkende minimumskrav til organerne for at styrke deres rolle og beføjelser.

Og mange, mange flere sager, kommer på EU’s dagsorden i løbet af efteråret herunder initiativer om mental sundhed, unges praktikophold, en EU Talent Pool for arbejdskraft fra lande uden for EU og anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres færdigheder.

Spanien og trioformandskabet

Spanien indtræder også som det første land i denne omgangs trioformandskab sammen med Belgien og Ungarn.

Trioformandskaber er et system indført med Lissabontraktaten i 2009, hvor tre medlemsstater arbejder tæt sammen og fastlægger langsigtede mål og en fælles dagsorden for Rådet over en periode på 18 måneder.

På den måde får man mere sammenhæng i arbejdet i EU, som jo ellers er præget af, at der sidder en ny formand for bordenden hvert halve år.

Spanien, Belgien og Ungarn vil arbejde på at styrke EU’s globale konkurrenceevne, udvikle den økonomiske base, beskytte borgere og frihedsrettigheder samt opbygge et klimaneutralt, grønt, retfærdigt og socialt Europa.

Retfærdig grøn omstilling

På det arbejdsmarkedspolitiske område vil trioformandskabet fokusere på at sikre en retfærdig og inklusiv grøn og digital omstilling ved at forbedre den sociale dimension i Europa.

Dette indebærer også at tackle den demografiske udfordring med en aldrende befolkning.

LÆS OGSÅ: The green transition must not be at the expense of the employees

Triformandskabet holder fast i den vigtige dagsorden med livslang læring, herunder efter- og videreuddannelse til at sikre en vellykket grøn og digital omstilling.

Og de vil fortsætte arbejdet for en menneskerettighedsbaseret tilgang til kunstig intelligens og nye teknologier.

Der vil være særlig fokus på arbejdskraftsmobilitet og arbejdstagerbeskyttelse samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Vidste du at:

 • At Spanien er et monarki
 • At den spanske regering ledes af socialisten Pedro Sánchez
 • At Spanien har over 47 millioner indbyggere
 • At spanierne har den længste forventede levealder med 83,5 år i Europa
 • At Spanien har over 8000 km kystlinje
 • At Spanien har 59 medlemmer af Europa-Parlamentet
 • At der er udskrevet valg i Spanien til den 23. juli

Green Just Transition

greentransitiontogether.com