FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget om udmøntning af aftale om styrket international rekruttering.

FH er overordnet set enig i, at det er vigtigt, at Danmark har en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke. Men FH er kritiske over for forslaget om at sænke beløbsgrænsen.

Allerede gode muligheder for at rekruttere medarbejdere

For det første mener vi, at der allerede er gode muligheder for at rekruttere udenlandske arbejdstagere via blandt andet den nuværende beløbsordning og positivlisterne.

For det andet mener vi, at opsvinget skal bruges til at få flere med på arbejdsmarkedet, herunder ledige, mennesker med handicap og unge på kanten af arbejdsmarkedet samt at virksomhederne skal løfte deres uddannelsesmæssige ansvar.

Stiller endnu større krav til kontrolindsatser

Sænkningen af beløbsgrænsen vil uden tvivl medføre en stigning i antallet af udenlandske arbejdstagere, der kommer til Danmark, og flere faglærte og ufaglærte vil blive udsat for lønpres fra udenlandske arbejdstagere, da lønniveauerne i Danmark generelt ligger over den nye midlertidige beløbsgrænse.

FH mener derfor, at det vil stiller endnu større krav til kontrolindsatserne med social dumping, hvorfor kontrollen med løn- og ansættelsesforhold for udenlandske arbejdstagere på beløbsordningen og de andre erhvervsordninger bør styrkes.

Når det er sagt, er det fornuftigt, at den midlertidige sænkelse af beløbsgrænsen er betinget af, at de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit ikke overstiger 3,75 pct., at der sættes et loft over antallet af personer, der kan benytte ordningen samt at der stilles krav om, at virksomhederne forud for en ansættelse efter ordningen skal have slået stillingen op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger.  

FH: Følg udviklingen tæt!

FH anerkender endvidere, at der i bemærkningerne til lovteksten fremhæves, at partierne bag aftalen forventer, at virksomhederne er sig deres ansvar bevist i forhold til at understøtte, at seniorer kan blive på arbejdsmarkedet, at personer med handicap får mulighed for at komme i beskæftigelse samt øger antallet af lærepladser i de kommende år, og dermed også understøtter kvalificeret arbejdskraft fremover.

Spørgsmålet er, i hvilket omfang virksomhederne vil leve op til de gode hensigter.

FH opfordrer derfor til, at udviklingen heraf følges tæt. Derudover skal der fortsat sikres et stærkt fokus på at få flere ledige, mennesker med handicap, unge mv. i arbejde.

Med venlig hilsen
Ejner K. Holst