Få penge til velfærdsforbedringer

I kølvandet på krigen i Ukraine er der indgået et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.

Det medfører øgede udgifter til forsvaret de kommende år og lægger dermed beslag på en betydelig del af råderummet til trods for, at sigtepunktet for den offentlige saldo reduceres til -0,5 pct. Det frie råderum til velfærdsforbedringer, grøn omstilling mv. er derfor reduceret til ca. 6,5 mia. kr. frem mod 2030, jf. figur 1.

Figur 1. Frit råderum frem mod 2030 uden tiltag

Anm.: Opgjort i 2022-niveau. Forsvarsudgifterne skønnes at indebærer en stigning i udgifterne på 14 mia. kr. under antagelse af, at udgifterne stiger med 3,5 mia. kr. i 2023, og herefter stiger lineært, så udgifterne udgør 2 pct. af BNP i 2033. Råderummet er beregnet ud fra Finansministeriets Konvergensprogram 2022 tillagt en korrektion på 5,5 mia. kr. for ekstraordinære forhold i 2022, jf. Konvergensprogram 2022. Kilde: Finansministeriets opdaterede 2025-forløb og egne beregninger.

FH finder det nødvendigt med en 2030-plan, hvor der er plads til væsentlige forbedringer af velfærden, grøn omstilling samt investeringer i uddannelse og andre 2. generationsreformer.

Skattereform skal øge råderummet med 5 mia. kr.

FH foreslår derfor en skattereform, der kan bidrage med finansiering til en ambitiøs 2030 plan og samtidig reducere uligheden samt styrke det organiserede arbejdsmarked. Konkret foreslås:

  • Reduktion af rentefradraget over 50.000 kr. (2 mia. kr.)
  • Langsommere regulering af topskattegrænsen (500 mio. kr.)
  • Pulje fra grøn skattereform øremærket efteruddannelse (200 mio. kr.)
  • Arbejdsmarkedsbidrag for virksomheder uden overenskomst (500 mio. kr.)
  • Progressiv arveskat (600 mio. kr.)
  • Højere skat på aktieindkomster (900 mio. kr.)

Udover disse elementer foreslår FH en omlægning af beskæftigelsesfradraget i form af en forhøjelse pct.-satsen, en højere skatteværdi af fagforeningsfradraget samt en lidt lavere stigning af maks.-grænsen end planlagt. FH’s forslag til en skattereform bidrager samlet set med en styrkelse af de offentlige finanser på 4,7 mia. kr.

Download: FH forslag til en ansvarlig, retfærdig og ambitiøs 2030-plan

En 2030-plan med plads til ambitiøse prioriteringer

Skattereformen bidrager til et større råderum, og dertil kommer, at den igangværende oprustning i skatteforvaltningen også forventes at bidrage med et højere skatteprovenu fremadrettet.

Finansministeriet har på baggrund af en ny analyse fra Skatteministeriet[1] besluttet at indregne et højere skatteprovenu på 1 mia. kr. som følge af kontrolindsatsen. FH finder det fagligt velbegrundet at indregne et middelret skøn på 4 mia. kr. i 2030 i lyset af Skatteministeriets skøn på 1-7 mia. kr.

Med FH’s initiativer er der således plads til, at der kan afsættes 13 mia. kr. til at styrke velfærden og investere i uddannelse og andre 2. generationsreformer, jf. tabel 1.

Tabel 1: FH’s prioriteringer og finansiering frem mod 2030

Anm.: Opgjort i 2022-niveau. Basisreguleringen af det offentlige forbrug er beregnet som det demografisk træk uden indregning af sund aldring.
Kilde: Skatteministeriet, Finansministeriet og egne beregninger.

[1] www.skm.dk/media/11144/analyse-af-effekten-af-skattekontrol.pdf