Udkast til bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension

Lov om social pension §48d stk.1 og 2 fastsætter, at modtageren af tidlig pension hver måned skal oplyse Udbetaling Danmark om sin aktuelle bopælsadresse og eventuelle indtægter fra personligt arbejde som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, når modtageren ikke er registreret i CPR med bopæl her i landet, eller når indtægterne ikke beskattes her i landet.

Loven fastsætter også, at disse oplysninger skal være Udbetaling Danmark i hænde senest den 15. den følgende måned ellers vil retten til udbetaling af tidlig pension bortfalde fra den 1. i denne måned uden forudgående partshøring. Disse bestemmelser er udmøntet i bekendtgørelsens §21 stk. 1 og 2.

FH hæfter sig ved, at det er meget få lovområder, hvor der kan træffes afgørelse uden partshøring, da partshøring er et væsentligt hjørne af borgernes retssikkerhed.

I partshøring er grundlaget, at det sikres, at en myndighed kan træffe en så korrekt afgørelse som muligt, da borgeren får mulighed for at se grundlaget før der træffes afgørelse og derved får mulighed for at berigtige forkerte oplysninger i sagen inden der træffes en afgørelse.

På få lovområder er der givet muligheder for, at en myndighed kan lave agterskrivelse, i stedet for en partshøring. Dette sikrer ligeledes, at borgeren inden for en given frist kan reagere, hvis borgeren ikke er enig i den afgørelse en myndighed agter at træffe.

FH mener, at Udbetaling Danmark bør sende en agterskrivelse i de overnævnte situationer eller som minimum sende en informationsskrivelse umiddelbart efter, at den manglende indberetning er konstateret.

Det vil sikre retsikkerhed ved, at modtageren af tidlig pension hurtigt gøres opmærksom på den manglende indberetning og konsekvenserne heraf.

Det vil formentlig også i nogle situationer, hvor den manglende indberetning skyldes alvorlig sygdom mv., jf. stk. 6, kunne understøtte indberetning og løbende udbetaling fremfor efterbetaling af flere måneders tidlig pension.  

Med venlig hilsen

Arne Grevsen