EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 deres pakke om Sustainable Finance, der følger op på European Green Deal fra 2019 og skal understøtte et mere bæredygtigt EU.

Pakken indeholder tre overordnede forslag:

3 overordnede forslag

  • Corporate Sustainability Reporting Directive, som er en revision af det eksisterende direktiv om ikke-finansiel afrapportering (NFRD). Direktivet skal sikre, at virksomheder tilvejebringer konsistent og sammenlignelig information om deres bæredygtighed.
  • EU’s klimataksonomi – en delegeret retsakt, som skal klassificere hvilke aktiviteter, der bedst bidrager til at afbøde og tilpasse sig til klimaforandringerne.
  • Yderligere seks delegerede retsakter, der skal sikre, at finansielle virksomheder inkluderer bæredygtighed i deres procedurer og i deres investeringsrådgivning til kunder.

LÆS HELE FORSLAGET: Sustainable Finance and EU Taxonomy: Commission takes further steps to channel money towards sustainable activities

Bag de knap så mundrette titler gemmer sig nogle forslag, der skal forpligte europæiske virksomheder til at afrapportere på en række bæredygtighedsparametre og dermed styrke deres bidrag til en grøn og bæredygtig omstilling.

Direktivforslag om bæredygtig rapportering

For FH er det særligt direktivet om bæredygtig rapportering, som er interessant. Vi støtter Kommissionens ambition om at fastlægge obligatoriske rapporteringsstandarder for europæiske virksomheder og selskaber.

Virksomheders adfærd og investeringer er centrale, hvis vi skal indfri målet om en bæredygtig og grøn økonomi.

FH mener dog, at Kommissionen burde havde fremlagt et mere ambitiøst forslag, der i højere grad havde fokus på social bæredygtig, på arbejdstagerrettigheder og på fagforeningers rolle.

Det er vigtigt, at virksomheder bidrager til den grønne omstilling, men det er afgørende at huske på, at ansvarlig virksomhedsadfærd omfatter mere end det.

I FH støtter vi selvfølgelig et forslag, der skal styrke den grønne omstilling. Men det er afgørende, at det sociale element af den grønne omstilling også inkluderes. Det gælder ikke mindst inddragelsen af fagforeninger og arbejdstagere. Udover denne uges nye forslag så ser vi også frem til Kommissionens kommende forslag om lovpligtig due diligence og bæredygtig selskabsledelse

Bente Sorgenfrey

Det er et fremskridt, at det nye direktivforslag lægger op til, at der skal etableres procedurer for, hvorledes man fastlægger et samlet sæt af europæiske afrapporteringsstandarder for store europæiske selskaber og virksomheder.

Det er også meningen, at de skal offentliggøre dette som led i deres årlige ledelsesrapporter, og at det skal være underlagt en regnskabskontrol. Alt dette er et væsentligt fremskridt i forhold til det eksisterende direktiv.

FH efterlyser mere fokus på social bæredygtighed

FH havde gerne set et forslag, som i højere grad havde givet en konsultationsrolle til fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter i processen med bæredygtig afrapportering.

De burde også inddrages i selve arbejdet med at udvikle europæiske afrapporteringsstandarder for bæredygtighed. Endelig skulle direktivforslaget også indeholde en klarere reference til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s guiding principles. EU’s tiltag vil stå stærkere, hvis det kobles til internationalt anerkendte retningslinjer om bæredygtighed.

Endelig er FH kritisk overfor, at der lægges op til, at direktivet kun på få områder skal omfatte små- og mellemstore virksomheder. Vi mener, at små- og mellemstore virksomheder i udgangspunktet også burde være omfattet af kravene.

FH’s næstformand Bente Sorgenfrey udtaler om forslaget:

I FH støtter vi selvfølgelig et forslag, der skal styrke den grønne omstilling. Men det er afgørende, at det sociale element af den grønne omstilling også inkluderes. Det gælder ikke mindst inddragelsen af fagforeninger og arbejdstagere. Udover denne uges nye forslag så ser vi også frem til Kommissionens kommende forslag om lovpligtig due diligence og bæredygtig selskabsledelse”.

Den samlede pakke som blev offentliggjort den 21. april 2021

Workers involvement is crucial in the green transition

A new web site, with a proposal for a climate plan for 2030. The climate plan contains 113 proposals and thus meets the Danish 2030-target to cut Denmark’s emissions by 70 pct.

Greentransitiontogether.com