Regeringen har i sit forslag til finansloven for 2021 afsat en reserve på godt 9 mia. kr. En såkaldt ”krigskasse”, som skal bidrage til en genstart af dansk økonomi.

Det er helt rigtigt at afsætte midler til et ekstra skub til økonomien og arbejdsmarkedet næste år.

Allan Lyngsø Madsen

Det er der brug for. Det er et stort hul, økonomien skal op fra. Og selv om genopretningen er begyndt, så er krisen langt fra overstået. Så det er helt rigtigt at afsætte midler til et ekstra skub til økonomien og arbejdsmarkedet næste år.

FH’s genopretningsplan

Der er endnu ikke sat mærkat på alle pengene. Det er op til regeringen og de øvrige partier, som skal nå til enighed om finansloven, at finde frem til en udmøntning. Men de kan passende finde inspiration i FH’s Genopretningsplan og Helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling.

Her foreslår FH en række tiltag, som kan sætte strøm til økonomien og jobskabelsen på en måde, der også gavner samfundet på længere sigt. Tiltag, der bl.a. fremmer klimainvesteringer, en oprustning af infrastrukturen, investeringer i ny teknologi og kompetencer.

Grønt byggeri og kollektiv transport

Det er positivt, at regeringen allerede har afsat flere midler til grøn forskning. Men krigskassen bør også sætte gang i grønne indsatser som fx etablering af bioraffineringsanlæg og energiforbedringer af bygninger. Investeringer i byggeri og bygninger vil ikke alene understøtte økonomien og skabe flere job.

Det vil også bidrage til forbedret indeklima og den grønne omstilling.

Samtidig bør der også investeres i vej- og baneprojekter, herunder kollektiv transport. Det vil ikke alene sikre flere job på den korte bane.

Det vil også bidrage til en højere produktivitet på den lange bane, når lønmodtagere lettere kan komme til og fra arbejde, og virksomheder lettere kan levere varer og tjenester. Investeringer i den kollektive transport vil desuden afhjælpe trængselsudfordringer på vejene.

Gang i virksomhedernes investeringer

En anden udfordring, man bør have for øje ved udmøntningen af ”krigskassen”, er, at coronakrisen og den store usikkerhed har dæmpet virksomhedernes investeringer. Det kan betyde tab af produktivitet og arbejdspladser.

Derfor er der brug for at afhjælpe likviditetsproblemer og gøre investeringerne mere attraktive.

Det kan bl.a. ske ved at indføre et investeringsvindue, hvor afskrivningsgrundlaget for nye investeringer i fx maskiner og bygninger forhøjes midlertidigt og ved at hæve grænsen for småanskaffelser, så flere småinvesteringer bliver omfattet af muligheden for straksafskrivning.

Husk SMV’erne

Også før Covid-19 har der været et teknologisk efterslæb for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV).

Et forhøjet fradrag for investeringer i forskning og innovation målrettet SMV’er kan bidrage til at få vendt den udvikling. Sidst, men ikke mindst bør rammerne for uddannelse og opkvalificering styrkes for at sikre en fortsat stor omstillingsevne.

Vi skal investere os ud af krisen. Mulighederne er mange. Her er blot nævnt nogle af de tiltag, som kan være med til at sikre en hurtig genopretning, og at vi kommer ud på den anden side af krisen i en stærkere, klogere og grønnere form.

Indlæg bragt i Børsen 11.09.20