Antallet af arbejdsløse faldt med 1.300 fuldtidspersoner fra december 2018 til januar

Bruttoarbejdsløsheden er nu på 102.700 fuldtidspersoner, jf. tabel 1, svarende til
3,7 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsprocenten ligger uændret i forhold til
december 2018. Målt i antal er arbejdsløsheden faldet med knap 63.000 siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er imidlertid ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år

Antallet af arbejdsløse faldt med 1.300 fuldtidspersoner fra december 2018 til januar 2019.


Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding.De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Blandt FH-a-kasser er arbejdsløsheden også faldet støt de seneste år, jf. figurer på side 4. Teknikernes og 3F’s a-kasser har fortsat de højeste arbejdsløshedsprocenter på henholdsvis 5,3 og 5,1 pct. Til sammenligning toppede arbejdsløsheden i 3F’s a-kasse i 2010 på godt 14 pct., og arbejdsløsheden i Teknikernes a-kasse toppede på godt 11 pct. i 2010.

El-faget og DSA har den laveste arbejdsløshed blandt FH-a-kasser på henholdsvis 1,2 og 1,3 pct., jf. tabel 4. Arbejdsløsheden toppede for el-faget i 2010 på knap 8 pct., mens arbejdsløsheden i DSA toppede i slutningen af 2011 på knap 2¼ pct.

Der er aktuelt 153.000 AKU-arbejdsløse personer, svarende til 5,0 pct. af arbejdsstyrken.

Boks 1. Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden
Anm.: Data er sæsonkorrigeret.Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A og Min a-kasse.** Min a-kasse og FTF-A dækker begge flere faggrupper inden for FH og uden for FH.* ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, DANA, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.* ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A og Min a-kasse.** Min a-kasse og FTF-A dækker begge flere faggrupper inden for FH og uden for FH.* ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, DANA, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.* ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A og Min a-kasse.** Min a-kasse og FTF-A dækker begge flere faggrupper inden for FH og uden for FH.*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, DANA, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse. Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere.De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik