I 2019 blev Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed – også kaldet ELA – oprettet. Arbejdsmarkedsmyndigheden skulle bl.a. sikre, at EU’s regler om arbejdsmobilitet håndhæves.

I FH mener vi, at en sådan myndighed har sin berettigelse.

Vi i FH ser ELA som et skridt i den rigtige retning, når der skal sikres ordentlig håndhævelse i alle EU’s medlemslande – både ved eksisterende og ny EU-regulering om den frie bevægelighed.

ELA skal evalueres hvert femte år

ELA skal bidrage til overholdelse af eksisterende nationale og europæiske overenskomst- og lovgivningsmæssige regler med respekt for parternes rolle i håndhævelsen. Desuden skal ELA sikre de nationale parters adgang til tilgængelig information, samt en effektiv reaktionshastighed.

Det blev i sin tid aftalt, at ELA skulle evalueres hvert femte år. Fire år er nu gået, og Kommissionen har derfor igangsat en høring, der skal indbringe viden om, hvordan ELA har klaret sig i sine første leveår.

Der er tale om en åben høringsproces, hvor alle organisationer, borgere og offentlige myndigheder har mulighed for at indsende deres feedback frem til den 5. januar 2024.

Besvarelserne vil indgå i Kommissionens evaluering af ELA, der skal være færdig til august næste år. Evalueringen vil bl.a. fokusere på de resultater, der er opnået.

Hvad er Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)?

Hvad er Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)?

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) blev oprettet i juni 2019 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149, som trådte i kraft i juli 2019.

Hensigten med oprettelsen af ELA er bl.a. at forbedre samarbejdet mellem EU’s medlemslande ift. håndhævelse af arbejdsmarkedsregler, koordinering af fælles inspektioner, samt udarbejdelse af analyser og risikovurderinger af arbejdskraftmobiliteten på tværs af grænserne.

ELA har desuden til formål at fungere som mægler i tvister mellem EU-landene på området.

Du kan læse mere om Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) samt høringsprocessen i Kommissionens baggrundsnotat til høringen, som du finder inde på Kommissionens invitation til den offentlige høringsproces: European Labour Authority – 2024 evaluation (europa.eu)