Cepos har i en ny analyse[1] konkluderet, at det dårligt kan betale sig at arbejde for en enlig forsørger på kontanthjælp.

Analysen lægger dog et meget pessimistisk skøn for den forventede løn ind i beregningen, og på den måde forekommer forskelsbeløbet urealistisk lavt.

Cepos lægger i analysen til grund, at man vil få en timeløn på 133,5 kr., hvis man er i arbejde, svarende til en månedsløn på godt 21.000 kr.

Det svarer til minimallønnen på butiksområdet, men hertil kommer en række overenskomstbestemt tillæg og pension.

Når disse tælles med, er bruttolønnen inkl. pension ca. 26.000 kr., jf. figur 1.

Figur 1: Mindsteløn på butiksområdet

Anm.: Der tages udgangspunkt i butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK. Genetillægget er sat til ca. 11,5 kr. i timen baseret på det gennemsnitlige niveau for butiksansatte. Fritvalgskonto, feriefridage og ferietillæg svarer til hhv. 7, 2½ og 1 pct. af lønnen, mens arbejdsgivers udgør 7,7 pct. Kilde: FH’s beregninger baseret på butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK.

Når de centrale tillæg og pension indregnes er bruttolønnen således ca. 5.000 kr. højere end Cepos beregningsforudsætninger. Derudover har en lavtlønnet arbejder også adgang til fx boligstøtte og børnefamiliestøtte.

En beregning på Finansministeriets familietypemodel viser, at det giver et månedligt rådighedsbeløb på 24.900 kr. for en enlig med to børn.

Forskelsbeløbet er altså ca. tre gange højere, end de 500 kr. Cepos når frem til. Cepos overser således 900 kr. om måneden i rådighedsbeløb samt de ca. 2.700 kr. i pensionsindbetalinger.

Dertil kommer, at Cepos fx indregner fritidstillægget i en kontanthjælpsmodtagers rådighedsbeløb, selvom det er øremærket børnenes aktiviteter.

Det er misvisende at betragte dette tillæg som en del af en kontanthjælpsmodtagers rådighedsbeløb.  I en familie med to børn udgør fritidstillægget maksimalt 500 kr. om måneden.

Lønnen er markant højere blandt arbejdere

Det er desuden meget snævert at betragte gevinsten ved at arbejde alene ud fra den minimale løn på det overenskomstdækkede arbejdsmarked.

En analyse[1] fra Beskæftigelsesministeriet har tidligere vist, at langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der kommer i job, i gennemsnit stiger 12,5 procent i løn i løbet af blot to år.

Når vi kigger i lønstatistikkerne, står det også klart, at virkelighedens lønninger for FH-arbejdere ligger markant højere end CEPOS’ minimalforudsætninger. Medianlønnen for en privatansat FH-arbejder er cirka 250 kroner i timen, jf. figur 2.

Anm.: Timelønnen er opgjort ved en særkørsel i DA’s strukturstatistik og er opgjort inkl. genetillæg. Da der er tale om 2020-tal er disse opregnet med FH’s skøn over lønudviklingen i 2021 og 2022. Kilde: Særkørsel fra DA’s strukturstatistik for FH.

[1]https://bm.dk/media/5954/analyse-udvikling-i-ln-for-langtidsledige-kontanthjlpsmodtagere-december-2015pdf.pdf


[1] https://cepos.dk/artikler/kontanthjaelpsaftale-medforer-lavindkomstfaelder-kun-500-kr-i-gevinst-ved-at-gaa-fra-10-til-37-timer-svarer-til-en-timelon-paa-5-kr