FH skal indledningsvist fremhæve, at lovforslaget er udarbejdet efter indstilling fra en enig  ATP-bestyrelse, hvor FH som bekendt er repræsenteret.  

FH bakker fuldt ud op om lovudkastet, og anser de forslåede ændringer som helt nødvendige  for at skabe de rette rammer omkring ATP.  

ATP er en del af den grundlæggende aldersdomsforsørgelse i Danmark og kan ses som et sup plement til Folkepensionen. ATP består først og fremmest af en garanteret livslang pension og  bidrager dermed til at skabe tryghed i alderdommen især for danskere med små supplerende  pensioner.  

Udkastet går ikke på kompromis med ATPs rolle som leverandør af garanteret livslang pension

De justeringer af ATP’s forretningsmodel, som udkastet til lovforslag lægger op til, respekterer  ATP’s rolle i pensionssystemet og går ikke på kompromis med ATP’s grundlæggende karakteristika som leverandør af en garanteret livslang pension.  

ATP er imidlertid udfordret af det meget lave renteniveau, som øger risikoen for at niveauet og realværdien af medlemmernes pensioner reduceres væsentligt. Det gælder særligt for de yngre årgange, som ikke har nydt godt af tidligere tiders højere renteniveau.  

Med det formål at kunne give ATP’s medlemmer og især de yngre årgange højere realværdi sikrede pensioner ønsker ATP’s bestyrelse derfor dels at tilpasse pensionsproduktet dels at justere afdækningsstrategien, så den giver mulighed for en mere langsigtet risikotagning.

Tilpasningen af pensionsproduktet indebærer, at en mindre del af de fremtidige indbetalinger alene er garanteret for såvidt angår levetidsrisiko.

Individuel investeringsrisiko vil gradvist blive aftrappet

Det er vigtigt at understrege, at den øgede individuelle investeringsrisiko gradvist vil blive aftrappet frem mod pensionstidspunktet, så pensionen  er fuldt garanteret på pensionstidspunktet, jf. bemærkningerne til udkast til lovforslag. Tilpasningen af produktet sker således med respekt for ATP som leverandør af grundlæggende alderdomsforsørgelse i Danmark.  

ATP’s analyser viser, at med de påtænkte ændringer kan ATP’s medlemmer forvente højere  realværdisikrede pensioner med en meget begrænset forøgelse af risikoen. Da det tager tid inden ændringerne får fuld effekt, er det særligt de yngre medlemmer, der vil få glæde af til 

tagene, mens de ældre medlemmer ikke kan forvente en gevinst. Det harmonerer med, at det  især er de yngre medlemmer, der er udfordret af det lave renteniveau. 

FH lægger vægt på god og grundig information om ATP-ordningen herunder om de forventede ændringer.  

Lovforslaget præciserer også ATP’s mulighed for at udlodde udbetalingsbonus, dvs. bonus til  ATP’s pensionister.

FH vil gerne kvittere herfor, idet FH anser det for nyttigt i nogle år at kunne tildele udbetalingsbonus, såfremt det ikke er muligt at udlodde generel bonus. Derved  kan der i højere grad ske en realværdisikring af pensionerne under udbetaling, så pensionisterne ikke oplever forringet levestandard.  

Lovforslaget indeholder desuden en række mindre forslag til ændringer af ATP-loven, som en enig ATP bestyrelse står bag. FH har ingen bemærkninger hertil.  

Med venlig hilsen  

Lizette Risgaard - Formand for fagbevægelsens Hovedorganisation

Lizette Risgaard  
Formand FH