Europa-Parlamentet og Rådet blev den 18. november 2019 enige om EU’s budget for 2020. Det samlede budget er på knap 170 milliarder euro, hvilket er en stigning på 1,5 procent i forhold til 2019. Budgettet fordeler sig på en lang række politikområder.

21% af det samlede budget går til klimaet

Mest markant har klimaområdet fået et løft på 500 millioner euro, hvilket betyder, at 21 procent af det samlede budget går til indsatser på klimaområdet. 

Et andet vigtigt område, som er prioriteret i budgettet, er uddannelse. EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, der bl.a. støtter udvekslingsophold under uddannelsen, får tilført 2,9 milliarder, hvilket svarer til en stigning på 3,6 procent.

EU’s forskningsprogram Horizon 2020 har også fået tilført flere midler, og det samlede beløb på 13,5 milliarder udgør en stigning på 8,8 procent i forhold til 2019. 

Der er afsat 145 millioner euro til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der skal bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i de regioner, der er hårdest ramte.

En stor del af budgettet går som vanligt til landbrugsområdet, der i alt modtager omkring 58 milliarder euro, dvs. knap en tredjedel af det samlede budget.

En væsentlig del af budgettet (cirka 59 milliarder euro) går til de europæiske struktur- og investeringsfonde, der primært støtter de fattigste EU-lande.

Derudover afsættes der ekstra midler til EU’s asyl-, migrations- og integrationsfonde, og der afsættes til midler til flere ansatte hos en række af de agenturer, der skal styrke EU’s sikkerhed (bl.a. FRONTEX og Europol). Formålet er, at styrke EU på sikkerheds- og migrationsområdet.

FH: Positivt med markant løft til klimaet

FH mener også, at midlerne til struktur- og investeringsfondene og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er tiltrængte, fordi de kan bidrage til at løfte de fattigste lande op på en højere levestandard.

Men det er afgørende, at midlerne anvendes på en måde, hvor de understøtter langsigtet og bæredygtig udvikling i de fattigste EU-lande. 

For FH er det positivt, at klimaområdet får et markant løft, og at både uddannelse og forskning er prioriteret i budgettet for det kommende år. Investering i uddannelse, viden og færdigheder og i bæredygtige og socialt ansvarlige klimaløsninger er vejen frem for et fremtidssikret Europa. 

FH: Reducer landbrugsområdet i EU’s budget

Derimod ser FH gerne, at der fremover sker en reduktion af landbrugsområdet i EU’s budget således, at endnu flere midler kan afsættes til vækst- og beskæftigelsesfremmende initiativer.

Budgettet for 2020 er del af den samlede flerårige finansielle ramme for perioden 2014 – 2020. EU vedtager hvert syvende år en finansiel ramme for den kommende syvårige periode.

Rammen fastlægger både det overordnede budget og den indholdsmæssige prioritering på alle de politikområder, som støttes af EU. Der pågår derfor netop nu forhandlinger om den kommende flerårige finansielle ramme for 2021 – 2027, som FH følger tæt.

Budgettet for 2020 skal formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Det forventes at ske inden udgangen af november.