DA og FH er enige om, at det er af central betydning, at de involverede organisationer i god
tid forud for forhandlingerne og under disse aktivt medvirker til at skabe realistiske forventninger til indholdet af et forhandlingsresultat blandt lønmodtagere, arbejdsgivere og øvrige relevante samfundsgrupper.

DA og FH er enige om, at overenskomstparternes muligheder for at foretage de nødvendige prioriteringer som udgangspunkt forudsætter, at overenskomsttemaer ikke behandles parallelt i andre fora, og at parterne vil tilstræbe, at dette ikke sker.

Download

Download underskrevet rammeaftale: “Aftale om decentrale overenskomstforhandlinger 2023” (PDF)

DA og FH er i den forbindelse også enige om, at det er overenskomstparterne på det private arbejdsmarked, der udstikker rammerne for en ansvarlig balance mellem lønudvikling og fleksibilitet.

Forhandlingsforløbet

Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af de decentrale forhandlinger er, at de skal være afsluttet, så DA/FH-området løses, inden de eksisterende overenskomster udløber.

DA og FH er enige om, at de decentrale overenskomstforhandlinger skal søges gennemført på grundlag af relevant overenskomststatistik, som overenskomstparterne er enige om.

FH og DA er enige om løbende at drøfte status for anvendelsen af Forligsinstitutionen, bl.a. med henblik på at parterne kan overholde de frister, forligsmanden meddeler for afslutning af forhandlingsforløbet.

Opsigelse og konfliktvarsling

FH og DA er enige om, at overenskomster mellem hovedorganisationerne samt deres medlemsorganisationer/medlemsvirksomheder, herunder tiltrædelsesoverenskomster, som kan opsiges til ophør den 1. marts 2023, og som ikke er/bliver omfattet af særligt aftalte opsigelsesvarsler mellem de enkelte overenskomstparter, betragtes som rettidigt opsagt, når opsigelsen er modparten i hænde senest onsdag den 8. februar 2023.

Der er enighed om, at de nævnte overenskomstforhold kan opsiges ved skrivelse hovedorganisationerne imellem. FH og DA er enige om, at eventuelle konfliktvarsler ikke bør fremsendes uden en forudgående drøftelse af årsagerne hertil mellem overenskomstparterne, som informerer FH og DA om indholdet af denne drøftelse. I tilfælde af fortsat risiko for konfliktvarsling skal FH og DA overveje mulige skridt med henblik på at undgå afgivelse af konfliktvarsler.

Oplysning/afstemning om forlig/mæglingsforslag

DA og FH er enige om, at den præsentation og det oplysningsmateriale, som udsendes eller uddeles til medlemmerne sammen med stemmesedlen ved stillingtagen til et forlig/mæglingsforslag, loyalt skal Afspejle det, der stemmes om (herunder mæglingsforslagets indhold), samt organisationens og forhandlernes holdning til dette.

DA og FH er under respekt af forbundenes vedtægter enige om, at urafstemninger bør gennemføres med et højt kontrolniveau og at kun personer, som forliget/mæglingsforslaget berø­rer, bør deltage i Afstemningen om et forlig/mæglingsforslag.

Denne aftale kan alene fortolkes af aftaleparterne.

København, den 16. november 2022:

Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Jakob Holbraad (Dansk Arbejdsgiverforening)