Notat

Mere optimistiske vækstudsigter

Regeringen har offentliggjort Økonomisk Redegørelse, maj 2012.
Redegørelsen tegner et billede af dansk økonomi, som fortsat er i krise, men
der tegnes samtidig et billede af den økonomiske udvikling, som er mere positiv end tidligere. Set i lyset af de netop igangsætte trepartsforhandlinger, hvor arbejdsudbuddet skal øges, er det vigtigt, at regeringen fører en økonomisk politik, som understøtter væksten.

Positivt at skat på arbejde lettes

Med skattelettelserne på arbejde kommer regeringen med et godt
udspil i forhold til at øge arbejdsudbuddet og sikre velfærden. Men det er ikke acceptabelt, at en stor del af finansieringen kommer fra en ændret regulering af overførselsindkomsterne. FTF tager afstand fra at en øget lønsumsafgift pålægges beskæftigelsen i  finanssektoren. FTF havde hellere
set øget beskatning af boliger og af formuer.

Kommentarer til diskussionsoplæg til mødet i Det økonomiske Råd, maj 2012

DØR's formandskab har i sin vurdering af økonomien peget på, at
med de allerede vedtagne reformer vil de offentlige finanser være holdbare i
2020. FTF mener det er vigtigt, at der laves reformer for at få råderum til at
øge velfærden. FTF tager afstand fra, at der peges på lønsumsafgift frem for
skat på finansielle transaktioner til adfærdsregulering, idet lønsumsafgiften
er en skat på beskæftigelse.

Ingen lønforhøjelse på grund af barsels- og forældreorlov

I en netop afsagt dom af 14. maj 2012 har Højesteret givet en kvindelig medarbejder medhold i et krav på efterregulering af sin løn, fordi kvinden ikke blev indkaldt til MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov, hvorved hun gik glip af en lønforhøjelse. Hun fik desuden en godtgørelse herfor samt en godtgørelse for uberettiget afsked efter ligelønsloven.

Ok at bruge andre fagforeningers navn og logo uden at spørge om lov

Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at Det Faglige Hus’ brug af 3F’s navn og logo i en hvervekampagne uden tilladelse var lovlig. Det skyldes, at en fagforenings hvervekampagner ikke anses for en erhvervsmæssig virksomhed, og dermed ikke er omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven. FTF undrer sig over afgørelsen og ser frem til, at Højesteret tager stilling i sagen.

EU-Dom: Arbejdstagere har ret til udbetaling af op til 4 ugers ikke-afholdt ferie

En ny dom fra EU- Domstolen slår fast, at arbejdstagere har ret til at få udbetalt op til 4 ugers ferie, som de ikke har holdt på grund af sygdom. Dommen er afsagt som en præjudiciel afgørelse vedr. fortolkningen af arbejdstidsdirektivet art. 7 i relation til spørgsmålet om en tysk tjenestemands ret til udbetaling af ikke afholdt ferie på grund af sygdom.

Danmark i arbejde – Regeringens 2020-plan

Regeringen har fremlagt 2020-planen med primær vægt på langsigtede reformer, der sikrer en markant forøgelse i arbejdsudbuddet og en meget stram prioritering i den offentlige sektor. FTF er parat til at drøfte reformer vedr. arbejdsudbud, der implementeres, når behovet er der, og det bør være muligt at justere den meget beskedne vækstrate i den offentlige sektor, hvis gevinsterne melder sig før 2020.

Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde med den danske ferielovs hidtidige niveau, men kun et EU-minimum. Derudover har en politisk afbalancering af arbejdsgivernes forventede udgifter medført en række krav, der skal overholdes, før ferien er i hus.

Ny AKF-rapport: Professionshøjskolerne har brug for permanent bevilling til forskning og udvikling

AKF har undersøgt professionshøjskolernes muligheder for at udvikle
ny viden til gavn for uddannelser og praksis. Konklusionen er, at der er behov for en permanent og tilstrækkelig bevilling til forsknings- og udviklingsarbejde og for et mere ligeværdigt samarbejde med universiteter, så uddannelsernes kvalitet  sikres ved at flere undervisere og studerende inddrages i udviklingen af ny viden. Men fremtiden er usikker, fordi bevillinger fra globaliseringspuljen bortfalder med udgangen af 2012.