Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH) har set frem til regeringens ældreudspil, som skal levere på regeringens løfter om en grundlæggende frisættelse af ældreområdet.  

Forudsætning for at lykkes med reformen begynder med kvalificeret arbejdskraft 

Udspillet lægger op til, at der skæres kraftigt ned på dokumentationskrav samt tilsynene i ældreplejen, og at der indføres ’helhedspleje’, som udføres af små faste hold, hvor beslutningskraften lægges helt ud til borgerne og medarbejderne så de i fællesskab kan bestemme, hvilke opgaver de skal have hjælp til uden et bureaukratisk visitationssystem.  

For mig er det helt afgørende, at vi husker de dygtige medarbejdere, der skal sikre velfærden i ældreplejen. Hvis ikke vi lykkes med at styrke deres arbejdsmiljø og sikre, at der kommer endnu flere kolleger, så kommer vi aldrig i mål!

Morten skov

Samlet set tager FH positivt imod regeringens ældreudspil, som forhåbentlig kan være en rettesnor for, hvordan vi kan frisætte medarbejdernes faglighed og øge borgernes velfærd.

LÆS OGSÅ: Så mange ældre kommer i din kommune

Men vi må ikke glemme, at uden ordentlige økonomiske rammer og kvalificeret arbejdskraft, så kommer vi ikke i mål med ambitionerne i reformen.  

FH politik for frivillige i den offentlige sektor

FH politik for frivillige i den offentlige sektor

Den offentlige sektors forhold til civilsamfundet og frivillige kræfter har længe været til diskussion. Det gælder både de frivillige kræfters rolle og værdi i leveringen af en offentlig service, men også hvilke grænser, der bør være for at overlade offentlige opgaver til frivillige.

Download “FH politik for frivillige i den offentlige sektor”

“For mig er det helt afgørende, at vi husker de dygtige medarbejdere, der skal sikre velfærden i ældreplejen. Hvis ikke vi lykkes med at styrke deres arbejdsmiljø og sikre, at der kommer endnu flere kolleger, så kommer vi aldrig i mål.

Og i takt med at der i de kommende år kommer flere ældre, som kræver pleje, er det vigtigt at have et skarpt fokus på, at fastholde og rekruttere nye kolleger til ældreplejen.

Trepartsaftalen om lønløftet i den offentlige sektor var et vigtigt skridt i den retning, men vi bør fortsat arbejde med at styrke uddannelserne, arbejdsmiljøet og trivsel blandt kollegerne for at nå i mål,” udtaler Morten Skov Christiansen.    

En ansvarlig frivillighedspolitik er en forudsætning for lovkrav om flere frivillige  

Civilsamfundet skal have en større rolle i ældreplejen, hvis det står til regeringen.

Ifølge FH’s formand er der et stort potentiale i et bedre samspil mellem organisationerne i civilsamfundet og den offentlige sektor. Men de frivillige skal altid kun være et positivt supplement – ikke en erstatning for den offentlige velfærd eller for uddannede og kompetente medarbejdere.  

”Frivillige gør allerede en enorm indsats for de ældre i dag. Hvis der skal endnu flere frivillige ind side om side med medarbejderne i de ældres hjem, er det afgørende, at vi får en ansvarlig frivillighedspolitik.

Den skal have klare spilleregler for, hvilke opgaver der kan udføres på frivillig og ulønnet basis, og hvordan vi sikrer patientsikkerheden, kvaliteten og arbejdsmiljøet,” siger Morten Skov Christiansen.  

FH har netop lanceret et udspil til en frivillighedspolitik, som anerkender de frivillige kræfters rolle og værdi i leveringen af en offentlig service, men som også sætter grænser for, hvad der kan overlades til frivillige i den offentlige velfærd.  

Fokus på privatisering kan skade frisættelsen  

Regeringens udspil varsler en udvidelse af rammerne for frit valg og oprettelsen af en vejledningsenhed, som skal tjekke kommunernes takster til de private leverandører af ældrepleje og ensrette dem på tværs af kommunerne. 

FH’s formand maner til forsigtighed i regeringens iver for at skabe et større privat marked for velfærd. 

Men det store fokus på privatisering kræver meget omstændige og præcise kravsspecifikationer, så udbuddet og priser bliver transparent for virksomhederne. Dermed binder vi kommunernes hænder, da de skal pakke velfærden i faste kasser!

Morten skov

”Den centrale opgave på ældreområdet bør være en reel frisættelse, som lader medarbejderne skabe en bedre velfærd sammen med de ældre.

Men det store fokus på privatisering kræver meget omstændige og præcise kravsspecifikationer, så udbuddet og priser bliver transparent for virksomhederne. Dermed binder vi kommunernes hænder, da de skal pakke velfærden i faste kasser.

Det står i modsætning til ønsket om netop at frisætte sektoren fra de uendelige mængder af centralt fastsatte normeringer og krav,” siger han.