På sidste uges plenarforsamling i Strasbourg stemte et stort flertal i Parlamentet for at afskaffe ubetalte praktikophold. Det skete med 404 stemmer for, 78 imod, og 130 undlod at stemme.

Med denne vedtagne initiativbetænkning siger Parlamentet klart nej til udnyttelsen af praktikanter i EU-landene.

Kommissionen har bolden

Parlamentets initiativbetænkning spiller bolden videre til Kommissionen, som bedes udforme et direktiv for at sikre ordnede arbejdsforhold for praktikanter.

Parlamentet lægger op til, at direktivet bør fastsætte minimumskvalitetsstandarder, herunder regler om varigheden af ​​praktikophold, aflønning og adgang til social beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Praktikanter bør kompenseres tilstrækkeligt. De skal som minimum have dækket omkostningerne ved basale livsfornødenheder såsom mad, bolig og transport under hensyntagen til leveomkostningerne i det pågældende EU-land.

Fagforeninger i Europa har banet vejen

Parlamentets ønske om et direktiv kommer på baggrund af et årtis kampagnearbejde af fagforeninger i Europa, der har ønsket at sætte en stopper for, at unge mennesker bliver udnyttet og brugt som billig arbejdskraft.

Kommissionen skal nu reagere på Parlamentets opfordring til at regulere rammen for praktikophold inden for den nærmeste fremtid. En mulighed er, at Kommissionen lancerer en høring af arbejdsmarkedets parter om et evt. initiativ på området.

Hvad menes der med praktikophold?

Hvad menes der med praktikophold?

Parlamentet ønsker, at følgende praktikophold bliver omfattet af et evt. kommende initiativ fra Kommissionen:

a)  “praktikophold på det åbne marked”: en ikkeobligatorisk, bilateral, privat aftale indgået mellem en praktikant og en praktikudbyder uden inddragelse af en tredjepart og uden en formel forbindelse til en uddannelsesinstitution

b)  “praktikophold som led i aktive arbejdsmarkedspolitikker”: et praktikophold tilrettelagt af en offentlig arbejdsformidling i samarbejde med en praktikudbyder baseret på en aftale mellem de tre parter med det formål at hjælpe ubeskæftigede eller ikkeerhvervsaktive unge med at komme i beskæftigelse

c)  “praktikophold, der er en obligatorisk del af en faglig uddannelse”: et praktikophold med obligatorisk indførelse i den faglige praksis på et bestemt arbejdsområde

“Praktikaftale” skal forstås ved: en aftale af begrænset varighed om etablering af et praktikophold på det åbne marked, et praktikophold som led i aktive arbejdsmarkedspolitikker eller et praktikophold, der er en obligatorisk del af en faglig uddannelse, som omfatter en lærings- og uddannelseskomponent, der opfylder betingelserne i en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold, som defineret i national ret, en kollektiv overenskomst eller gældende national praksis i den enkelte medlemsstat, under hensyntagen til EU-Domstolens retspraksis.