Antallet af bruttoledige faldt med 6.300 personer fra september 2021 til oktober 2021 til et niveau på 87.900 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 3,1 pct., hvilket er 0,2 pct.-point lavere end i september 2021.

Samlet set er bruttoledigheden nu ca. 15.000 fuldtidspersoner under niveauet fra februar sidste år, dvs. før coronapandemien brød ud, og antallet af bruttoledige er på sit laveste niveau siden udgangen af 2008

Oversigt over udviklingen i ledigheden i Danmark i oktober 2020
Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Faldet i ledigheden er forholdsvis bredt fordelt på tværs af alder og på tværs af køn, jf. tabel 4 og figurer på side 3.

Der var også fald i ledigheden i alle FH-relaterede a-kasser. Ledigheden blandt FH-akasser samlet set var i september på 3,1 pct. af de forsikringsaktive, hvilket er 0,2 pct.-point lavere end i september 2021, jf. tabel 4 og figurer på side 4. Det er 0,5 pct.-point lavere end før coronakrisen (februar 2020) og på det laveste niveau siden oktober 2008.

DOWNLOAD PDF: Ledigheden faldt yderligere i oktober

Teknikerne og 3F’s a-kasser har p.t. den højeste ledighed på hhv. 4,8 pct. og 4,3
pct. Til sammenligning havde de samme a-kasser en ledighed på hhv. 5,7 pct. og 5,2 pct. i februar 2020, dvs. før coronakrisen. DSA og FOA har den laveste ledighed på hhv. 1,1 pct. og 1,8 pct. Til sammenligning havde de samme a-kasser en ledighed på hhv. 1,4 pct. og 2,4 pct. i februar 2020.

Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.
Arbejdsløshedsprocent fordelt på udvalgte a-kasser
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Bruttoarbejdsløshed faktiske tal oktober 2021
5 Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,
kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse,
Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Arbejdsløshedsprocent, bruttoarbejdsløshed  i oktober 2021
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,
kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser
Aktiveringsgrad i oktober 2021
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse. Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede
kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.
Kilde: Danmarks Statistik.